Detailed information of regulator


Summary

Regulator ID REG0100 experimental
Regulator type protein
Regulatory pathway (from literatures) TCS-HK
KEGG pathway (determined by BlastKOALA) Two-component system (map02020); Biofilm formation - Vibrio cholerae (map05111); Biofilm formation - Pseudomonas aeruginosa (map02025); Biofilm formation - Escherichia coli (map02026)
Related T6SS T6SS00043 experimental (Type i1); T6SS00044 experimental (Type i5)
Strain Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (933 a.a.); Nucleotide sequence (2799 bp)
Description Deletion of uvrY or barA compromised the expression of selected genes from both two T6SSs by 2 to 10‐fold at 23°C.
Reference

External database links

Locus tag (Gene) VP_RS12495 (barA)
Coordinates (Strand) 2712492..2715290 (+)
NCBI ID 491625032
RefSeq NC_004603
Uniprot ID Q87LP4_VIBPA
KEGG ID vpa:VP2567
KEGG pathway (determined by BlastKOALA) map02020; map05111; map02025; map02026
PDB ID -

  Target
Target Regulation (↓/↑) Target sequence
Hcp expression and secretion -

Pfam domain hit(s) of regulator

Domain Pfam ID E-value Aligned region
sCache_4 PF09984.11 8.1e-54 31..175
HATPase_c PF02518.28 3.6e-30 402..516
Response_reg PF00072.26 1.1e-28 670..780
HisKA PF00512.27 5.1e-20 291..355
Hpt PF01627.25 7.2e-11 840..919
HAMP_2 PF18947.2 8.7e-08 197..242

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-9 MTRYGLRAR
Transmembrane helix 10-32 VITLTLAPTLIIGLLLSGFFSFN
Inside 33-174 RYQDLEKQVITTGNSIIEPLAIASESHLLAESREAVRRLISYAHRKNSKLVRSIAVFDEHHELFVTSNFHPNFEALMFPKDKPIPKLGNSEIYENSLILRVPILSEGHYLSELSNENQGTKAIGYIAVEMDLSSLRLQQYQE
Transmembrane helix 175-197 VFSAFLVLILGLGLASVFASRLM
Outside 198-932 HDVTQPITHMKNVVDRIRRGHLDVRIEGKMHGELDQLKNGINAMAVSLSEYHVEMQHSIDQATSDLRETLEQLEIQNVELDIAKKRAQEAARVKSEFLANMSHELRTPLNGVIGFTRQMLKTQLSNSQTDYLQTIEKSANNLLNIINDILDFSKLEAGKLALENIPFDFRESLEEVINLQATSAHEKGLEITLKVDPKIPPGLVGDPLRIQQILTNLVGNSIKFTERGNIDVSVEMRSQAGDSVELQFMVRDTGIGISERQQAQLFQAFSQADASISRRYGGTGLGLVITQKLVSQMGGEISLTSRLHQGSTFWFTLRLNSTEMPMSDLIEVELLTGKQLLLVEPNMQAASVTQQILSQEGILVTYRSSLPENEEHYDYVLLNLAANQTYDEQSVAAWIEQAKRMAPSVIMGTPSTELALADQIMTEHQIQCLTKPLSRRKLLQSLINEHVEAPQAITAPVETEESERLPLTVLAVDDNPANLKLISALLKERVETVTACSNGQQAVNLATEKKYDLIFMDIQMPLMDGVTACQNIKELELNKDTPVIAVTAHAMAGERDRLLAAGMDDYLTKPIEEHVLQQVLVHWNPNTCTESIGKVAPSYVDEPESEAPATAENTQPDVIIDWQAALKQSANKEDLAKDMLRMLIDFIPEVEEVVDHALEQDDYSREELIHVIHKLHGSSSYCGVPRLKSLCATLEHALRSGASIEEIEPEMFELQDEMIKVTTTAKLYLEQSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9405 - -  Protein sequence of regulator: 933 a.a.    .

>REG0100 NC_004603:2712492-2715290 [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633]
MTRYGLRARVITLTLAPTLIIGLLLSGFFSFNRYQDLEKQVITTGNSIIEPLAIASESHLLAESREAVRRLISYAHRKNS
KLVRSIAVFDEHHELFVTSNFHPNFEALMFPKDKPIPKLGNSEIYENSLILRVPILSEGHYLSELSNENQGTKAIGYIAV
EMDLSSLRLQQYQEVFSAFLVLILGLGLASVFASRLMHDVTQPITHMKNVVDRIRRGHLDVRIEGKMHGELDQLKNGINA
MAVSLSEYHVEMQHSIDQATSDLRETLEQLEIQNVELDIAKKRAQEAARVKSEFLANMSHELRTPLNGVIGFTRQMLKTQ
LSNSQTDYLQTIEKSANNLLNIINDILDFSKLEAGKLALENIPFDFRESLEEVINLQATSAHEKGLEITLKVDPKIPPGL
VGDPLRIQQILTNLVGNSIKFTERGNIDVSVEMRSQAGDSVELQFMVRDTGIGISERQQAQLFQAFSQADASISRRYGGT
GLGLVITQKLVSQMGGEISLTSRLHQGSTFWFTLRLNSTEMPMSDLIEVELLTGKQLLLVEPNMQAASVTQQILSQEGIL
VTYRSSLPENEEHYDYVLLNLAANQTYDEQSVAAWIEQAKRMAPSVIMGTPSTELALADQIMTEHQIQCLTKPLSRRKLL
QSLINEHVEAPQAITAPVETEESERLPLTVLAVDDNPANLKLISALLKERVETVTACSNGQQAVNLATEKKYDLIFMDIQ
MPLMDGVTACQNIKELELNKDTPVIAVTAHAMAGERDRLLAAGMDDYLTKPIEEHVLQQVLVHWNPNTCTESIGKVAPSY
VDEPESEAPATAENTQPDVIIDWQAALKQSANKEDLAKDMLRMLIDFIPEVEEVVDHALEQDDYSREELIHVIHKLHGSS
SYCGVPRLKSLCATLEHALRSGASIEEIEPEMFELQDEMIKVTTTAKLYLEQ*

  Nucleotide sequence of regulator: 2799 bp    .

>REG0100 NC_004603:2712492-2715290 [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633]
ATGACCAGATATGGCTTACGAGCACGTGTAATTACGCTGACTCTCGCTCCCACTCTCATTATTGGTTTATTACTGAGCGG
CTTTTTCTCCTTTAATCGCTATCAGGACCTAGAGAAACAAGTTATCACTACGGGCAATAGCATCATTGAACCTCTTGCGA
TCGCCAGTGAATCTCACCTACTTGCTGAAAGCCGTGAAGCCGTACGTCGCCTGATTAGCTACGCGCACCGTAAAAATTCC
AAACTCGTTCGCAGTATTGCCGTATTTGATGAGCACCATGAACTGTTCGTCACGTCAAACTTCCATCCTAATTTTGAAGC
TCTGATGTTCCCAAAAGATAAGCCGATCCCAAAGCTGGGAAATTCGGAAATCTATGAGAACTCCCTGATCCTGCGTGTGC
CGATCTTGTCGGAAGGACACTATTTATCAGAACTGTCTAACGAAAACCAAGGCACGAAAGCCATTGGCTACATCGCGGTA
GAAATGGATCTTTCTTCTCTGCGCTTACAGCAATACCAAGAAGTCTTCTCCGCTTTCCTTGTTTTGATCCTTGGTCTTGG
GCTTGCGAGCGTGTTTGCTTCCCGCTTAATGCATGATGTTACCCAACCAATCACGCACATGAAAAACGTCGTTGATCGCA
TTCGTCGTGGTCACTTGGATGTGCGTATCGAAGGCAAAATGCACGGCGAGTTAGACCAACTGAAAAACGGCATCAACGCC
ATGGCGGTTTCGCTATCGGAATACCACGTCGAGATGCAGCACAGTATAGACCAAGCCACGTCAGACCTACGCGAAACCTT
GGAACAGTTAGAAATTCAAAACGTTGAGCTCGATATTGCGAAGAAGCGCGCACAAGAAGCCGCACGTGTGAAATCAGAAT
TTTTGGCCAATATGTCGCACGAATTACGTACGCCATTAAATGGTGTAATTGGCTTTACTCGTCAAATGCTCAAAACGCAG
CTTTCTAATAGCCAAACCGACTACTTGCAAACCATTGAGAAGTCCGCAAACAACCTACTGAACATCATCAATGACATTCT
CGATTTCTCGAAATTGGAAGCCGGTAAGTTGGCGTTGGAAAACATTCCGTTTGATTTCCGTGAAAGCTTAGAAGAAGTAA
TCAACCTACAAGCCACCAGCGCGCATGAGAAAGGTCTGGAGATCACCTTGAAAGTGGATCCGAAGATCCCGCCAGGTCTA
GTCGGAGACCCGCTACGTATCCAACAAATTTTGACTAACTTGGTGGGGAACTCTATTAAGTTTACTGAGCGCGGAAACAT
CGATGTTAGCGTCGAGATGCGTTCACAAGCAGGTGACTCGGTTGAGCTGCAATTTATGGTGCGAGACACCGGTATCGGTA
TTTCAGAGCGTCAACAAGCGCAGTTATTCCAAGCATTCAGCCAAGCGGATGCCAGCATATCTCGTCGATATGGTGGTACG
GGGCTTGGCTTAGTCATCACCCAGAAACTGGTAAGTCAGATGGGCGGCGAAATCAGTTTGACCAGTCGTCTTCACCAAGG
TTCGACATTCTGGTTTACGCTTCGCCTCAACTCGACAGAAATGCCAATGAGCGATCTGATTGAAGTCGAGCTACTAACGG
GCAAACAGTTGCTGTTGGTAGAACCAAACATGCAAGCGGCATCGGTGACTCAGCAGATCTTGAGTCAAGAAGGTATTCTC
GTGACCTATCGTTCTTCCTTACCAGAGAACGAAGAGCACTACGATTACGTATTGCTGAACTTGGCAGCCAACCAAACTTA
TGACGAGCAATCAGTCGCTGCTTGGATTGAGCAAGCGAAGCGCATGGCACCAAGTGTCATCATGGGTACACCGAGCACCG
AATTAGCGCTTGCCGACCAAATCATGACCGAGCATCAAATCCAGTGCTTAACCAAACCGCTATCACGCCGTAAGCTGCTG
CAAAGTTTGATCAATGAACATGTTGAAGCCCCTCAAGCTATTACCGCTCCTGTTGAAACAGAAGAAAGCGAACGACTGCC
ACTGACGGTGCTCGCGGTGGATGATAACCCTGCAAACCTAAAACTGATTTCAGCACTATTGAAAGAAAGGGTTGAAACCG
TAACGGCTTGTAGCAATGGTCAGCAAGCCGTAAATCTCGCTACCGAGAAGAAATACGACCTGATCTTTATGGACATCCAA
ATGCCATTAATGGATGGCGTGACCGCTTGTCAGAACATCAAAGAGCTTGAGTTAAACAAAGACACGCCAGTGATCGCCGT
TACTGCGCACGCCATGGCTGGGGAGCGCGACCGCCTACTCGCCGCAGGTATGGATGATTACCTCACCAAACCAATTGAAG
AGCATGTACTGCAACAAGTGTTGGTCCACTGGAATCCGAATACCTGTACAGAAAGCATAGGGAAAGTTGCGCCGTCCTAC
GTCGATGAACCAGAAAGTGAAGCTCCTGCTACAGCTGAAAATACACAACCTGATGTGATTATTGACTGGCAAGCCGCATT
GAAACAGAGCGCTAATAAGGAAGACTTAGCCAAAGATATGCTGCGTATGTTGATCGATTTCATTCCAGAAGTAGAAGAAG
TTGTCGACCACGCACTTGAGCAAGACGATTATTCGCGTGAAGAGTTAATTCATGTGATCCACAAACTGCACGGCAGTAGC
TCTTATTGTGGCGTACCAAGGCTAAAATCTCTCTGTGCTACGCTTGAACACGCACTTCGTTCAGGAGCCAGCATTGAAGA
AATTGAACCTGAAATGTTTGAACTGCAAGATGAAATGATTAAGGTCACCACCACTGCAAAACTTTATCTAGAGCAGTAG