Detailed information of effector


Summary

Effector ID EFF01471 experimental
Effector type Tse
Cognate immunity protein IMU00296 experimental; IMU00297 experimental
Related T6SS (Type) T6SS00061 experimental (Type i4b)
Strain Acinetobacter baylyi ADP1
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (1002 a.a.); Nucleotide sequence (3006 bp)
Description Tse2 (ACIAD3114) is a homolog of the Tse3AB (ACX60_11695) in A.baumannii ATCC 17978,and leads to a low-level permeabilization of E. coli.
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) ACIAD_RS14065
Coordinates (Strand) 3040392..3043397 (-)
NCBI ID 50086118
RefSeq NC_005966
Uniprot ID UPI00003B7CD4
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-1001 MNKYNVLEYSIIFYDQRNKELANVRYSLVFFPVSGGKETFTHVTNEKGRTKPIRLNQNGKLHIFVEGHETIFSPRKIIKPVLAEDDSVIEINEPKLAQNSAFITQQQYELQQNSLQNLKQRTSVTKNKAGGFLNSSKIKPAMMLDLKKKLKDNQAMSYEIYKEKNTILTKKTKYLKFKTYIMYRFVDSKGNGIPIIHYQILGQGQDRPIINLKPAKVNEKGYTQLAETHLKTQVKYQLGNTQKESDWFEPITCIDKQTVHSIIFPMTTGVTNPNPENKLSLKGVEKPPIVISPHTNEVLVLPPSVYAEFDRQTKILSDAVKKVHQSNAELTRAIQDRRLDEIKELESRLNINQKKAIEKLNGEFKQSSELKEVWVVESTGKKNQSAPSYNLRRRYLKVTQYEELKRLRRNDQTTADIIDPNATQYTPQRHAQIQSSFEKLSQQLLTAKGNVGSEEKAVYNMIGGLGGEIAEEYKNSRDIHVGTEAQWMRMVAGSSGEGMISASSKGVTMKLDGNASTKWTLFEGVKEWRKFYPCESGWKIELENYDLGTIRFLIGAELAGFSGANLGISGNLSVDITHNGTVQMLSAVIRDPQRSISQMMDPQRRPKFEPARGNMQMISANQENAKNQANAGIKAFAGVQVQGKLKGGIEWFKPNNDKSGEGEFVTIASVAGGGGVSLGAGAQGQFQIGYDERSGCFKILVAAHLCWGIGAKGIAEFTVGAEHVLNYLGFIKLQLLQANFRTLIYIQAQTFSLMSQVLAYCIGENHPLTQNVKNMTNQFNVWIESLDIDQGRLKTANNINSAKGREELIYATPETKGILLYAVTHWSSRTAPIFDIYVSFSEREVRFFPARKTAVINILKTCVTTAEWQNTIQHIHPQGEKLNVSQFGKVEGDLIRFLNYGNNSKYAEDIIRCVNSGIDYEGENINSWLKDYLKYRKGAKAVTGTSWNYMLVRNQDDKQFKQFELQQGMPVGFEERSLIAQNLEILAPFEQDELNPTMHQASignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9656 - -  Protein sequence: 1002 a.a.    .

>EFF01471 NC_005966:c3043397-3040392 [Acinetobacter baylyi ADP1]
MNKYNVLEYSIIFYDQRNKELANVRYSLVFFPVSGGKETFTHVTNEKGRTKPIRLNQNGKLHIFVEGHETIFSPRKIIKP
VLAEDDSVIEINEPKLAQNSAFITQQQYELQQNSLQNLKQRTSVTKNKAGGFLNSSKIKPAMMLDLKKKLKDNQAMSYEI
YKEKNTILTKKTKYLKFKTYIMYRFVDSKGNGIPIIHYQILGQGQDRPIINLKPAKVNEKGYTQLAETHLKTQVKYQLGN
TQKESDWFEPITCIDKQTVHSIIFPMTTGVTNPNPENKLSLKGVEKPPIVISPHTNEVLVLPPSVYAEFDRQTKILSDAV
KKVHQSNAELTRAIQDRRLDEIKELESRLNINQKKAIEKLNGEFKQSSELKEVWVVESTGKKNQSAPSYNLRRRYLKVTQ
YEELKRLRRNDQTTADIIDPNATQYTPQRHAQIQSSFEKLSQQLLTAKGNVGSEEKAVYNMIGGLGGEIAEEYKNSRDIH
VGTEAQWMRMVAGSSGEGMISASSKGVTMKLDGNASTKWTLFEGVKEWRKFYPCESGWKIELENYDLGTIRFLIGAELAG
FSGANLGISGNLSVDITHNGTVQMLSAVIRDPQRSISQMMDPQRRPKFEPARGNMQMISANQENAKNQANAGIKAFAGVQ
VQGKLKGGIEWFKPNNDKSGEGEFVTIASVAGGGGVSLGAGAQGQFQIGYDERSGCFKILVAAHLCWGIGAKGIAEFTVG
AEHVLNYLGFIKLQLLQANFRTLIYIQAQTFSLMSQVLAYCIGENHPLTQNVKNMTNQFNVWIESLDIDQGRLKTANNIN
SAKGREELIYATPETKGILLYAVTHWSSRTAPIFDIYVSFSEREVRFFPARKTAVINILKTCVTTAEWQNTIQHIHPQGE
KLNVSQFGKVEGDLIRFLNYGNNSKYAEDIIRCVNSGIDYEGENINSWLKDYLKYRKGAKAVTGTSWNYMLVRNQDDKQF
KQFELQQGMPVGFEERSLIAQNLEILAPFEQDELNPTMHQA*

  Nucleotide sequence: 3006 bp    .

>EFF01471 NC_005966:c3043397-3040392 [Acinetobacter baylyi ADP1]
ATGAATAAATATAACGTATTGGAATATAGTATTATTTTTTATGATCAGCGAAATAAAGAATTAGCAAATGTTAGATATAG
TCTTGTATTTTTTCCTGTTTCAGGTGGAAAAGAAACATTTACTCATGTCACAAATGAGAAAGGACGAACAAAACCCATTC
GATTGAACCAAAATGGAAAACTACATATTTTTGTAGAGGGGCATGAAACAATATTTAGTCCAAGGAAAATAATTAAGCCT
GTTTTGGCAGAAGATGACAGTGTGATTGAAATTAATGAGCCTAAGCTGGCTCAAAATTCAGCGTTTATTACCCAACAACA
ATATGAACTTCAGCAGAATAGTCTGCAAAATTTGAAGCAGCGTACATCAGTAACTAAAAATAAAGCAGGAGGCTTCCTAA
ATTCCTCTAAAATAAAGCCTGCAATGATGTTAGATCTGAAGAAAAAACTAAAAGATAATCAGGCGATGTCTTATGAAATT
TATAAGGAAAAAAATACCATTCTTACTAAGAAAACTAAGTACTTAAAGTTTAAAACTTATATAATGTATCGATTCGTTGA
TAGTAAGGGAAATGGAATACCGATTATTCACTATCAAATATTAGGGCAAGGTCAAGATAGGCCTATTATAAATTTGAAAC
CAGCTAAAGTGAATGAAAAAGGCTATACACAACTTGCAGAAACACATTTGAAAACGCAAGTGAAATATCAACTAGGCAAT
ACACAAAAAGAAAGTGACTGGTTTGAGCCGATTACATGTATTGATAAACAAACTGTTCACTCCATTATTTTTCCAATGAC
AACAGGTGTAACTAATCCTAATCCTGAGAATAAATTAAGTTTAAAAGGCGTAGAAAAACCACCTATTGTGATTAGTCCTC
ATACGAATGAGGTACTTGTTCTACCACCAAGTGTGTATGCAGAGTTTGATCGACAGACAAAGATTTTATCTGATGCCGTG
AAGAAAGTGCATCAATCAAATGCTGAGCTGACTCGAGCAATCCAAGATAGAAGATTAGATGAAATTAAAGAACTTGAAAG
CAGATTGAATATTAATCAAAAAAAAGCCATTGAAAAGCTTAATGGAGAATTCAAGCAATCAAGTGAGTTAAAAGAAGTAT
GGGTGGTAGAAAGTACTGGGAAGAAAAATCAAAGTGCTCCAAGTTATAATTTGAGAAGACGTTATCTTAAAGTTACGCAA
TACGAAGAGCTTAAGCGCCTGCGTCGAAATGATCAAACAACAGCAGATATTATTGATCCGAATGCAACTCAATATACTCC
TCAACGTCATGCACAGATTCAAAGTAGTTTTGAAAAGCTCAGTCAACAGTTATTGACTGCAAAAGGGAATGTAGGGAGTG
AAGAAAAAGCTGTTTACAATATGATTGGCGGTTTAGGTGGTGAAATTGCAGAAGAATATAAAAATAGCAGAGATATTCAT
GTGGGCACCGAAGCGCAATGGATGCGAATGGTAGCAGGATCGAGTGGTGAAGGTATGATTAGTGCCTCTTCTAAAGGCGT
CACCATGAAGCTTGATGGAAACGCATCGACTAAATGGACATTATTTGAAGGTGTAAAAGAGTGGCGAAAGTTTTATCCAT
GTGAATCTGGGTGGAAAATTGAACTTGAAAACTATGATTTGGGTACGATTCGTTTCTTGATTGGTGCTGAACTGGCTGGA
TTCAGTGGAGCCAATTTAGGAATTTCAGGTAATTTATCTGTCGATATTACACATAATGGGACTGTACAGATGCTCAGTGC
AGTGATTCGTGATCCACAACGTTCAATCTCACAAATGATGGATCCCCAAAGAAGACCTAAGTTTGAACCTGCACGCGGTA
ACATGCAAATGATTAGTGCAAATCAGGAAAATGCTAAAAATCAAGCTAATGCAGGAATTAAGGCATTTGCTGGGGTGCAA
GTGCAGGGAAAGCTCAAGGGAGGTATAGAATGGTTTAAGCCCAATAATGATAAAAGTGGTGAAGGTGAGTTCGTTACAAT
TGCTTCAGTTGCTGGTGGTGGTGGTGTTAGTTTGGGAGCGGGTGCTCAAGGTCAATTTCAAATTGGTTATGACGAGCGTT
CTGGTTGCTTTAAGATTTTGGTTGCAGCACATTTATGTTGGGGTATTGGTGCTAAAGGTATAGCAGAATTTACAGTAGGT
GCAGAACATGTTTTAAATTATTTAGGTTTTATTAAATTACAGTTATTACAAGCAAACTTCAGAACACTTATTTATATTCA
GGCTCAAACCTTTTCATTAATGTCTCAAGTTTTAGCTTATTGTATTGGTGAAAATCATCCATTAACACAAAATGTGAAAA
ACATGACAAATCAATTCAATGTTTGGATTGAAAGTCTAGATATCGATCAAGGACGTTTAAAAACAGCCAATAATATTAAT
TCAGCCAAAGGTCGTGAGGAATTAATTTACGCGACGCCAGAGACAAAAGGTATTCTTTTATATGCAGTAACACATTGGTC
TAGTCGTACAGCCCCAATTTTTGATATCTATGTGTCATTTAGTGAGCGTGAAGTGCGGTTTTTTCCTGCACGTAAAACGG
CGGTGATCAATATTCTAAAGACTTGTGTAACGACAGCAGAATGGCAAAATACCATTCAACATATTCACCCTCAAGGTGAA
AAATTGAATGTTTCACAATTTGGAAAAGTTGAAGGGGATCTGATTCGCTTTTTAAATTACGGCAATAATAGTAAATATGC
AGAAGATATTATTCGTTGTGTCAATAGTGGTATTGATTATGAAGGAGAAAACATTAATTCATGGCTCAAAGATTATTTAA
AGTATCGTAAAGGTGCAAAAGCCGTCACCGGAACATCTTGGAATTATATGTTGGTTAGAAATCAGGATGATAAACAATTT
AAACAGTTTGAGCTACAACAAGGGATGCCAGTTGGTTTTGAGGAGCGATCTTTGATAGCACAAAATTTAGAAATATTAGC
ACCATTTGAGCAGGATGAGTTAAATCCAACCATGCATCAGGCATAA