Detailed information of immunity protein


Summary

Immunity protein ID IMU17301 experimental
Cognate effector EFF18622 experimental
Related T6SS (Type) T6SS00788 experimental (Type i1)
Strain Aeromonas dhakensis strain SSU
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (461 a.a.); Nucleotide sequence (1383 bp)
Description Competition assay shows that the ΔtseIctsiI mutant was efficiently outcompeted by wild type but not by the T6SS-null ΔvasK mutant. Survival of the ΔtseIctsiI was restored when complemented with a plasmid-borne tsiI.
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) HMPREF1171_RS04705 (TsiI)
Coordinates (Strand) 1027446..1028828 (+)
NCBI ID WP_005299974.1
RefSeq NZ_JH815591
Uniprot ID K1JQT7_9GAMM
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
Sel1 PF08238.14 3.5e-07 85..118
Sel1 PF08238.14 3.7e-07 385..419
Sel1 PF08238.14 6.9e-06 188..220

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-460 MFLKLMSVVGIILFSWNISGCSVNLSTQNEQQLLQAAQQGQGKAQYELANRLAAKPDYPEAMRWMKQAADQVGPLAADVDIRGKAALQVGSWYQAGLGEPKNPVLAKQWWQRSAKLGNAEASYQLGQDCRQRHKGKLASECLDWFEQAAKRDHANAQLALGQWYAGQAGADEDAVKWLEKAAEQGNRDAQFQLGTRYEQGKGVGKRPDLAQRWYEKAAAQQQPDALLVLARKAPSEEAFGLYQRAANAGAVSAQLWLGQAYLVGDLIAQDLALGRYWLELAAGSGSHEAEYQLSLQQSDSAARKHWLTRAAEGGFSQAQFALAQWQQEQGDLVTARHYFALAAAQGNVDAHYAYGEMLRLGLGGKEDYPQALKEYRLAANAQHRSAQYRMGMMREQGLGAPRNRLHAYAWYLLAATDGNSEASEARDELEKGMTEKEKSAGQKLAQHWFVALAKGKKLNSSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
LIPO(Sec/SPII) 0.9795 pos: 20-21. ISG-CS. MFLKLMSVVGIILFSWNISG  Protein sequence: 461 a.a.    .

>IMU17301 NZ_JH815591:1027446-1028828 [Aeromonas dhakensis]
MFLKLMSVVGIILFSWNISGCSVNLSTQNEQQLLQAAQQGQGKAQYELANRLAAKPDYPEAMRWMKQAADQVGPLAADVD
IRGKAALQVGSWYQAGLGEPKNPVLAKQWWQRSAKLGNAEASYQLGQDCRQRHKGKLASECLDWFEQAAKRDHANAQLAL
GQWYAGQAGADEDAVKWLEKAAEQGNRDAQFQLGTRYEQGKGVGKRPDLAQRWYEKAAAQQQPDALLVLARKAPSEEAFG
LYQRAANAGAVSAQLWLGQAYLVGDLIAQDLALGRYWLELAAGSGSHEAEYQLSLQQSDSAARKHWLTRAAEGGFSQAQF
ALAQWQQEQGDLVTARHYFALAAAQGNVDAHYAYGEMLRLGLGGKEDYPQALKEYRLAANAQHRSAQYRMGMMREQGLGA
PRNRLHAYAWYLLAATDGNSEASEARDELEKGMTEKEKSAGQKLAQHWFVALAKGKKLNS*

  Nucleotide sequence: 1383 bp    .

>IMU17301 NZ_JH815591:1027446-1028828 [Aeromonas dhakensis]
ATGTTTTTAAAGTTGATGTCAGTGGTTGGCATTATTTTGTTTTCTTGGAACATCTCCGGGTGCTCGGTAAATCTGTCAAC
TCAGAATGAGCAGCAGTTGTTGCAAGCCGCCCAGCAAGGCCAGGGCAAGGCACAATATGAGCTGGCCAACCGTCTGGCGG
CCAAACCGGATTATCCCGAGGCGATGCGCTGGATGAAGCAGGCCGCCGATCAAGTCGGTCCGCTGGCGGCGGATGTCGAT
ATTCGGGGCAAGGCCGCATTACAGGTGGGAAGTTGGTATCAGGCGGGGTTGGGAGAACCTAAAAATCCTGTACTGGCCAA
GCAGTGGTGGCAGCGCTCCGCCAAGTTGGGCAATGCGGAGGCCAGCTATCAACTGGGTCAGGACTGCCGGCAACGGCACA
AGGGCAAGCTGGCCAGTGAGTGCCTCGACTGGTTCGAGCAGGCAGCCAAGCGGGATCATGCGAATGCTCAGTTGGCTCTG
GGGCAGTGGTATGCAGGTCAGGCGGGGGCTGATGAAGATGCCGTCAAGTGGCTGGAGAAAGCCGCCGAACAAGGTAATCG
GGATGCCCAATTCCAGCTTGGCACTCGCTATGAACAAGGGAAAGGGGTGGGCAAGCGCCCCGATCTTGCCCAGCGCTGGT
ATGAGAAAGCAGCCGCTCAGCAACAGCCGGATGCCTTGTTGGTGCTGGCGCGCAAGGCGCCATCTGAAGAGGCATTCGGC
CTCTATCAGCGAGCTGCCAATGCGGGGGCTGTATCGGCACAGTTGTGGTTGGGACAAGCCTATCTGGTCGGTGATCTGAT
TGCTCAGGATCTTGCGCTTGGTCGCTATTGGCTGGAGCTGGCCGCGGGCAGTGGTTCCCACGAGGCCGAATATCAACTGA
GCCTGCAACAGAGCGATAGCGCCGCGCGAAAACATTGGTTGACGCGTGCCGCAGAAGGGGGATTCAGTCAGGCTCAATTT
GCATTAGCTCAATGGCAGCAAGAGCAAGGTGACCTGGTGACCGCTCGCCACTATTTTGCTTTGGCAGCAGCACAGGGCAA
CGTCGATGCTCACTATGCCTATGGCGAGATGCTACGGCTGGGATTGGGCGGCAAGGAAGACTACCCGCAGGCGCTTAAAG
AGTATCGACTGGCCGCCAATGCCCAGCACCGATCTGCTCAATACCGCATGGGTATGATGCGAGAGCAGGGGTTGGGAGCT
CCACGCAATAGACTGCATGCCTATGCATGGTATCTGCTTGCTGCCACGGATGGAAACAGTGAGGCTTCTGAAGCACGTGA
CGAGCTTGAAAAAGGTATGACTGAAAAAGAGAAGAGTGCAGGGCAAAAACTGGCTCAGCATTGGTTTGTAGCGCTTGCCA
AAGGAAAGAAATTGAACAGTTAG