Detailed information of accessory protein


Summary

Accessory protein ID ACP00023 experimental
Type chaperone
Related T6SS (Type) T6SS00158 (Type ii)
Strain Francisella tularensis subsp. novicida U112
Replicon chromosome
Related structure protein FTN_RS08950 (ClpB)
Related effector -
Description Subdomains IB and IIB of DnaK interact with the M-domain of ClpB
Reference [1] Alam A, Golovliov I, Javed E, et al. Dissociation between the critical role of ClpB of Francisella tularensis for the heat shock response and the DnaK interaction and its important role for efficient type VI secretion and bacterial virulence. PLoS Pathog. 2020 Apr 10;16(4):e1008466. doi: 10.1371/journal.ppat.1008466. eCollection 2020 Apr. PMID: 32275693
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) FTN_RS06580 (dnaK)
Coordinates (Strand) 1356202..1358130 (-)
NCBI ID 489130276
RefSeq NC_008601
Uniprot ID DNAK_FRATN
KEGG ID ftn:FTN_1284
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
HSP70 PF00012.22 1.6e-264 4..605

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-642 MGKIIGIDLGTTNSCLAIMDGKTAKVIENAEGHRTTPSVVAYTDSGEILVGQAAKRQAVTNPDNTFFAIKRLIGRKYDDKAVQEDIKKKVPYAVIKADNGDAWVATKEGKKMAPPQVSAEVLRKMKKTAEDYLGEPVTEAVITVPAYFNDSQRQATKDAGKIAGLEVKRIINEPTAAALAYGVDSKKGEQTVAVYDLGGGTFDISIIEIADVDGDNQIEVLSTNGDTFLGGEDFDLALMNYLIDEFKKEQGIDLHNDKLALQRVREAAEKAKVELSSAQQTDVNLPYITADATGPKHLNIKVTRAKFESLVSDLVMRSLEPCKKALEDAGLSKSDITEVLLVGGQTRMPLVQEKVKEFFGKEPRKDVNPDEAVAVGAAIQGGVLAGDVKDVLLLDVTPLSLGIETMGGVMTKLIERNTTIPTKKSQVFSTAEDNQPAVTIHVLQGEREMASANKSLGRFDLADIPPAPRGMPQIEVTFDIDANGILNVSAKDKATGKEQNIVIKSSSGLSEEDIEKMVQDAEANAEADKKFHDLVTARNTADNLIHSSRKAIQELGDKVTAAEKEKIEEACKELEAATKSDDKQAIEAKTKALEEAFAPIAQKAYAEQAQAAGAQGGAKAEEPKKEEDVVDADFEDVEDDKKSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9408 - -  Protein sequence: 643 a.a.    

>ACP00023 NC_008601:c1358130-1356202 [Francisella tularensis subsp. novicida U112]
MGKIIGIDLGTTNSCLAIMDGKTAKVIENAEGHRTTPSVVAYTDSGEILVGQAAKRQAVTNPDNTFFAIKRLIGRKYDDK
AVQEDIKKKVPYAVIKADNGDAWVATKEGKKMAPPQVSAEVLRKMKKTAEDYLGEPVTEAVITVPAYFNDSQRQATKDAG
KIAGLEVKRIINEPTAAALAYGVDSKKGEQTVAVYDLGGGTFDISIIEIADVDGDNQIEVLSTNGDTFLGGEDFDLALMN
YLIDEFKKEQGIDLHNDKLALQRVREAAEKAKVELSSAQQTDVNLPYITADATGPKHLNIKVTRAKFESLVSDLVMRSLE
PCKKALEDAGLSKSDITEVLLVGGQTRMPLVQEKVKEFFGKEPRKDVNPDEAVAVGAAIQGGVLAGDVKDVLLLDVTPLS
LGIETMGGVMTKLIERNTTIPTKKSQVFSTAEDNQPAVTIHVLQGEREMASANKSLGRFDLADIPPAPRGMPQIEVTFDI
DANGILNVSAKDKATGKEQNIVIKSSSGLSEEDIEKMVQDAEANAEADKKFHDLVTARNTADNLIHSSRKAIQELGDKVT
AAEKEKIEEACKELEAATKSDDKQAIEAKTKALEEAFAPIAQKAYAEQAQAAGAQGGAKAEEPKKEEDVVDADFEDVEDD
KK*

  Nucleotide sequence: 1929 bp    

>ACP00023 NC_008601:c1358130-1356202 [Francisella tularensis subsp. novicida U112]
ATGGGAAAAATAATAGGTATAGATTTAGGTACTACTAACTCTTGTCTTGCTATTATGGATGGCAAGACTGCTAAAGTTAT
TGAGAATGCTGAAGGACATAGAACAACACCTTCAGTAGTTGCGTATACTGATAGCGGTGAAATATTAGTAGGTCAAGCTG
CTAAAAGACAGGCTGTAACTAACCCTGATAATACATTCTTTGCTATCAAGAGACTTATAGGTCGTAAGTACGATGATAAA
GCTGTACAAGAAGATATTAAAAAGAAAGTACCTTATGCGGTAATTAAAGCTGATAATGGTGATGCTTGGGTTGCTACTAA
AGAAGGCAAAAAAATGGCTCCACCGCAAGTTTCTGCAGAAGTTCTAAGAAAAATGAAAAAAACTGCAGAAGACTATCTAG
GTGAACCAGTTACAGAAGCTGTAATTACAGTGCCAGCATACTTCAATGATAGTCAAAGACAAGCTACAAAAGATGCTGGT
AAAATTGCAGGTCTTGAAGTTAAAAGAATCATCAACGAGCCTACAGCAGCAGCGCTGGCATATGGTGTAGACTCTAAGAA
AGGTGAGCAAACTGTAGCGGTGTATGACCTAGGTGGTGGTACATTCGATATCTCAATTATTGAGATTGCTGATGTTGATG
GCGATAACCAAATCGAAGTATTATCAACCAATGGTGATACTTTCTTAGGCGGTGAAGACTTCGACTTGGCTTTAATGAAC
TATCTAATTGACGAGTTCAAAAAAGAGCAAGGTATAGATCTTCACAATGATAAGCTTGCTTTACAAAGAGTTAGAGAGGC
TGCTGAGAAAGCTAAAGTAGAATTATCTTCAGCACAACAAACTGATGTTAACTTACCTTACATCACAGCAGATGCTACTG
GGCCTAAGCACTTAAATATCAAAGTGACTAGAGCTAAGTTTGAGTCTTTAGTTTCTGATCTTGTAATGAGATCACTTGAG
CCTTGTAAGAAAGCTCTTGAAGATGCTGGTTTAAGTAAGTCTGATATTACAGAAGTATTACTAGTGGGTGGACAAACTCG
TATGCCTCTAGTACAAGAGAAAGTAAAAGAGTTTTTTGGTAAAGAGCCACGTAAAGATGTGAACCCTGATGAAGCTGTTG
CAGTTGGTGCGGCTATTCAAGGTGGTGTATTAGCAGGTGATGTTAAAGATGTTCTTTTATTGGATGTAACACCGCTTTCT
CTAGGTATTGAGACTATGGGAGGTGTTATGACTAAGCTTATCGAGAGAAATACTACGATTCCTACTAAGAAGTCGCAAGT
ATTCTCAACAGCTGAAGATAACCAGCCTGCGGTAACTATTCATGTACTTCAAGGTGAGCGTGAAATGGCTTCTGCAAACA
AATCTTTAGGTAGATTTGATCTGGCAGATATTCCACCAGCGCCACGTGGTATGCCACAAATTGAGGTTACTTTTGATATA
GATGCTAACGGTATATTAAATGTGTCTGCTAAAGATAAAGCTACTGGTAAAGAGCAAAATATTGTGATTAAGTCTTCAAG
TGGTTTATCTGAAGAGGATATCGAAAAAATGGTACAAGACGCTGAAGCTAATGCAGAAGCAGATAAAAAGTTCCATGATT
TAGTTACTGCTAGAAATACTGCTGATAACTTAATTCATAGCTCAAGAAAAGCAATTCAAGAACTAGGTGACAAAGTAACA
GCAGCAGAAAAAGAAAAAATCGAAGAAGCTTGTAAAGAGCTTGAAGCAGCAACTAAAAGTGATGATAAGCAAGCGATTGA
AGCCAAAACTAAGGCTCTAGAAGAAGCATTTGCGCCAATAGCTCAAAAAGCTTATGCTGAGCAAGCTCAAGCTGCTGGTG
CCCAAGGTGGTGCTAAAGCTGAAGAACCTAAGAAAGAAGAAGATGTTGTTGATGCTGACTTTGAGGATGTTGAAGACGAC
AAAAAATAA