Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP259502
Component protein type ClpB
T6SS ID (Type) T6SS00158 experimental (Type ii)
Strain Francisella tularensis subsp. novicida U112
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (860 a.a.); Nucleotide sequence (2580 bp)
Reference
[1] de Bruin OM, Duplantis BN, Ludu JS, et al. The biochemical properties of the Francisella pathogenicity island (FPI)-encoded proteins IglA, IglB, IglC, PdpB and DotU suggest roles in type VI secretion. Microbiology (Reading). 2011 Dec;157(Pt 12):3483-3491. doi: 10.1099/mic.0.052308-0. Epub 2011 Oct 6. PMID: 21980115
[2] Robb CS, Nano FE, Boraston AB. Cloning, expression, purification, crystallization and preliminary X-ray diffraction analysis of intracellular growth locus E (IglE) protein from Francisella tularensis subsp. novicida. Acta Crystallogr Sect F Struct Biol Cryst Commun. 2010 Dec 1;66(Pt 12):1596-8. doi: 10.1107/S1744309110034378. Epub 2010 Nov 25. PMID: 21139203
[3] Nano FE, Schmerk C. The Francisella pathogenicity island. Ann N Y Acad Sci. 2007 Jun;1105:122-37. Epub 2007 Mar 29. PMID: 17395722
[4] Bröms JE, Meyer L, Sun K, et al. Unique substrates secreted by the type VI secretion system of Francisella tularensis during intramacrophage infection. PLoS One. 2012;7(11):e50473. doi: 10.1371/journal.pone.0050473. Epub 2012 Nov 20. PMID: 23185631
[5] Barker JR, Chong A, Wehrly TD, et al. The Francisella tularensis pathogenicity island encodes a secretion system that is required for phagosome escape and virulence. Mol Microbiol. 2009 Dec;74(6):1459-70. PMID: 20054881
[6] Hare RF, Hueffer K. Francisella novicida pathogenicity island encoded proteins were secreted during infection of macrophage-like cells. PLoS One. 2014 Aug 26;9(8):e105773. doi: 10.1371/journal.pone.0105773. eCollection 2014. PMID: 25158041
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) FTN_RS08950
Coordinate (Strand) 1870244..1872823 (+)
NCBI ID WP_003040733.1
RefSeq NC_008601
Uniprot ID A0A6I4RTM2_FRATU, A0Q8N0_FRATN
KEGG ID ftn:FTN_1743, ftx:AW25_243
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
AAA_2 PF07724.16 3.1e-56 598..760
AAA_lid_9 PF17871.3 2.1e-34 342..442
ClpB_D2-small PF10431.11 2e-25 767..847
AAA PF00004.31 1.2e-12 203..335
Clp_N PF02861.22 1.9e-09 96..145
Clp_N PF02861.22 3.4e-08 17..68

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-859 MNINKFTIKLQEALAEAQSYAFQQKATEFTSAHILKALLEQNDSVAISILSVCGVNIQNFIKAVNDMVDSVAVLSGEGNPQVTPSRDLIATLHKMQELANKNGDEFISSEVFLLASLEDKSLTGLYNKFGITKEKLTKAVNDYRGGEKVSSQNQEDMKGALDKYTVDLTDLARKGKIDPIIGRDSEIRRTIQVLQRRTKNNPVLIGEPGVGKTAIVEGLAQRIVNDEVPEGVKGKKVLSLDMGALLAGAKFRGDFEERLKSVLKELSKQEGNVILFIDELHTMVGAGKAEGSMDAGNMLKPALARGELKCVGATTLDEYREYVEKDPALERRFQKVLVDEPTVEDTIAILRGLKERYELHHGVNITDSAIVSAATLSHRYITDRQLPDKAIDLVDEAASQIRMEIDSKPEKMESLYRRIIQLKMQREQLKKEKDDATKKRLEILEQEIKGLDSEYKGLEELWKAEKLKMQGTSKLKEELEKAKFELEKYQRVGDLSKMAELQYGKIPELEAQIKQIEETEAEPSENKLVRTSVTENEIADVVSKATGIPVSKMMEGEKDKLLNMESFLHKRVIGQDQAIKAVSNAVRRSRSGLSDPNRPIGSFMFLGPTGVGKTELTKALAEFLFDDEDAMLRVDMSEFMEKHSVARLIGAPPGYVGYEQGGYLTEHVRRKPYSVILLDEVEKAHADVFNILLQVLDDGRLTDGQGRTVDFKNTVIVMTSNLGSHRIQEMQGQDYDTVKDAVMEMVLSHFRPEFVNRVDDAIVFEPLNKEMITEIAKIQIKRLEKRLADLSIGLEVTTEAMDKLADAGFDPVFGARPLKRAIQNNLENPLALKLLDGEFKAEDKIVVDIDANNNITFSKSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9852 - -  Protein sequence: 860 a.a.    

>T6CP259502 NC_008601:1870244-1872823 [Francisella tularensis subsp. novicida U112] [ClpB]
MNINKFTIKLQEALAEAQSYAFQQKATEFTSAHILKALLEQNDSVAISILSVCGVNIQNFIKAVNDMVDSVAVLSGEGNP
QVTPSRDLIATLHKMQELANKNGDEFISSEVFLLASLEDKSLTGLYNKFGITKEKLTKAVNDYRGGEKVSSQNQEDMKGA
LDKYTVDLTDLARKGKIDPIIGRDSEIRRTIQVLQRRTKNNPVLIGEPGVGKTAIVEGLAQRIVNDEVPEGVKGKKVLSL
DMGALLAGAKFRGDFEERLKSVLKELSKQEGNVILFIDELHTMVGAGKAEGSMDAGNMLKPALARGELKCVGATTLDEYR
EYVEKDPALERRFQKVLVDEPTVEDTIAILRGLKERYELHHGVNITDSAIVSAATLSHRYITDRQLPDKAIDLVDEAASQ
IRMEIDSKPEKMESLYRRIIQLKMQREQLKKEKDDATKKRLEILEQEIKGLDSEYKGLEELWKAEKLKMQGTSKLKEELE
KAKFELEKYQRVGDLSKMAELQYGKIPELEAQIKQIEETEAEPSENKLVRTSVTENEIADVVSKATGIPVSKMMEGEKDK
LLNMESFLHKRVIGQDQAIKAVSNAVRRSRSGLSDPNRPIGSFMFLGPTGVGKTELTKALAEFLFDDEDAMLRVDMSEFM
EKHSVARLIGAPPGYVGYEQGGYLTEHVRRKPYSVILLDEVEKAHADVFNILLQVLDDGRLTDGQGRTVDFKNTVIVMTS
NLGSHRIQEMQGQDYDTVKDAVMEMVLSHFRPEFVNRVDDAIVFEPLNKEMITEIAKIQIKRLEKRLADLSIGLEVTTEA
MDKLADAGFDPVFGARPLKRAIQNNLENPLALKLLDGEFKAEDKIVVDIDANNNITFSK*

  Nucleotide sequence: 2580 bp    

>T6CP259502 NC_008601:1870244-1872823 [Francisella tularensis subsp. novicida U112] [ClpB]
ATGAATATAAATAAATTTACAATAAAACTACAAGAAGCTCTAGCTGAGGCTCAATCTTATGCTTTTCAACAAAAAGCAAC
TGAGTTTACATCAGCACATATACTAAAAGCTCTTTTGGAGCAAAATGATAGTGTTGCTATATCTATATTAAGCGTTTGTG
GTGTTAATATACAAAACTTTATAAAAGCTGTAAATGATATGGTTGATAGTGTTGCGGTATTATCTGGAGAAGGTAATCCT
CAAGTAACACCATCTAGAGATTTAATAGCTACATTACATAAAATGCAAGAGCTTGCTAATAAAAATGGTGATGAGTTTAT
CTCGAGTGAGGTTTTCTTATTAGCCTCTTTAGAAGACAAAAGTTTAACTGGGCTGTATAACAAATTCGGTATTACAAAAG
AAAAATTAACAAAAGCAGTCAATGATTATCGCGGAGGGGAGAAAGTGAGTAGTCAAAATCAAGAAGATATGAAAGGTGCA
TTAGATAAATACACGGTAGATCTAACTGATCTAGCGAGAAAAGGAAAAATTGATCCAATAATCGGTAGAGATAGTGAGAT
CCGTAGAACTATTCAAGTATTACAAAGAAGAACTAAGAACAACCCTGTGCTTATAGGTGAGCCTGGTGTTGGTAAAACTG
CTATTGTCGAGGGCTTAGCTCAACGAATAGTTAATGATGAAGTACCAGAAGGTGTCAAAGGTAAAAAAGTACTATCATTA
GATATGGGTGCACTGCTAGCTGGTGCTAAATTTAGAGGAGATTTTGAAGAGCGTCTAAAATCTGTATTAAAAGAATTATC
AAAACAAGAAGGTAATGTAATTCTCTTTATAGATGAATTACATACTATGGTAGGTGCTGGTAAAGCAGAAGGATCTATGG
ATGCTGGTAATATGCTTAAACCAGCTCTAGCTAGAGGTGAGCTAAAGTGTGTTGGTGCAACAACTTTAGATGAATATCGT
GAGTATGTTGAGAAAGATCCAGCTCTAGAGAGAAGATTCCAAAAAGTGCTAGTTGATGAACCTACTGTAGAAGATACTAT
CGCTATACTTAGAGGTCTAAAAGAAAGATATGAACTACATCATGGTGTAAATATCACAGATTCAGCTATTGTGAGTGCCG
CTACATTATCACATAGATATATCACAGATAGACAGCTACCTGATAAAGCTATAGATCTAGTAGATGAAGCAGCAAGCCAA
ATTCGTATGGAAATAGACTCTAAACCTGAAAAAATGGAAAGCTTATATCGTAGAATCATCCAGCTGAAAATGCAACGCGA
ACAGCTAAAGAAAGAGAAAGATGATGCTACTAAAAAACGTTTAGAGATACTTGAGCAAGAAATAAAAGGGCTAGACTCAG
AGTATAAAGGTCTAGAAGAGCTTTGGAAAGCTGAAAAGCTTAAGATGCAAGGTACAAGTAAACTAAAAGAAGAACTTGAG
AAAGCTAAGTTTGAACTTGAAAAGTACCAAAGAGTGGGTGATTTGAGCAAAATGGCAGAATTACAATACGGTAAAATACC
TGAGCTAGAAGCACAAATTAAACAAATAGAAGAAACTGAAGCAGAACCTTCTGAAAACAAATTAGTGAGAACATCTGTTA
CAGAAAATGAGATTGCTGATGTAGTTTCAAAAGCTACTGGAATACCTGTATCTAAGATGATGGAAGGCGAAAAAGACAAG
CTTCTAAATATGGAAAGTTTCTTACATAAAAGAGTAATTGGACAAGATCAAGCTATAAAAGCAGTATCAAATGCTGTAAG
AAGATCTCGTTCTGGATTATCAGATCCAAATAGACCTATAGGTTCATTCATGTTCTTAGGTCCAACTGGTGTCGGTAAAA
CTGAGCTTACAAAAGCTTTAGCAGAGTTTTTGTTTGATGATGAAGATGCCATGCTTAGAGTAGATATGTCTGAGTTTATG
GAGAAACATTCTGTAGCTAGACTAATAGGCGCACCTCCGGGATACGTAGGTTATGAACAAGGCGGCTATCTAACTGAGCA
TGTTAGAAGAAAACCTTATTCTGTAATCTTGCTAGACGAGGTTGAAAAAGCTCATGCTGATGTATTTAACATCTTACTAC
AAGTGCTTGACGATGGTCGCTTAACAGATGGGCAAGGTAGAACAGTAGACTTTAAAAATACTGTAATAGTTATGACTTCT
AACCTTGGTTCGCATAGAATCCAAGAAATGCAAGGTCAAGACTATGACACAGTCAAAGATGCTGTAATGGAAATGGTACT
TAGCCACTTTAGACCTGAATTTGTAAATAGAGTTGATGATGCAATTGTCTTTGAACCTCTAAACAAAGAGATGATAACTG
AAATAGCTAAAATACAAATCAAACGCTTAGAAAAACGTCTAGCAGATCTAAGTATAGGATTAGAAGTCACAACTGAAGCT
ATGGATAAACTAGCTGATGCTGGCTTTGATCCTGTGTTTGGTGCTAGACCGCTTAAGCGCGCTATTCAAAACAACTTAGA
AAACCCTCTGGCTCTAAAACTTCTAGATGGTGAGTTTAAAGCTGAAGATAAGATAGTTGTCGATATTGACGCTAATAACA
ATATTACATTCTCTAAATAA