Detailed information of effector


Summary

Effector ID EFF01897 experimental
Effector type Tge
Cognate immunity protein -
Related T6SS (Type) T6SS01300 experimental (Type i4b)
Strain Burkholderia gladioli NGJ1
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (393 a.a.); Nucleotide sequence (1179 bp)
Description The ectopic expression of selected effector (9tle, 13tle, 23tge, and 12tpe) inhibited the growth of recombinant E. coli (BL21) cells while co-expression with their cognate immunity protein (9tli, 13tli, 23tgi or 12tpi) using different plasmids protected the cells from effector mediated killing.
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) ACI79_RS29395 (23tge)
Coordinates (Strand) 105319..106497 (+)
NCBI ID 920807605
GenBank LEKY01000073
Uniprot ID UPI00069F8CD0
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-392 VGLACRAWFLVTIGAKDGSTRQGWVCEQDHPLVRMCGPWDWPGFELIDNSSIMPLDMLKRYIHVTEQYLADESKTEFEASAATVNAGPLITNLEKAIDTDHDGKVTALELKHAQEMPWMAEALSHLVVRCESEWGGGLGKWEALSPLMKKLLWLWKTEIERIGKLQWWEQVASVEGFPKEPSPWHFHPIGIAGNFIKSGGGPLDKLIKKLGDVISHGEGGYDAYNTGTHGQSGPVVHAYTDPPAGTITRQKIKDILASGSKSPDATDRYFTSGKYQTTVYTLAEAVKKMGLTGEEIYDADMQERVFREFLIYHAGGGKLAAFIFKNVGSLTDAQYAASQEWASIAAPEGTKIKDGRISDGTLSYYEKAKQNHANPRSTAMVIAVLEEIDRSRSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.7754 - -  Protein sequence: 393 a.a.    .

>EFF01897 LEKY01000073:105319-106497 [Burkholderia gladioli]
VGLACRAWFLVTIGAKDGSTRQGWVCEQDHPLVRMCGPWDWPGFELIDNSSIMPLDMLKRYIHVTEQYLADESKTEFEAS
AATVNAGPLITNLEKAIDTDHDGKVTALELKHAQEMPWMAEALSHLVVRCESEWGGGLGKWEALSPLMKKLLWLWKTEIE
RIGKLQWWEQVASVEGFPKEPSPWHFHPIGIAGNFIKSGGGPLDKLIKKLGDVISHGEGGYDAYNTGTHGQSGPVVHAYT
DPPAGTITRQKIKDILASGSKSPDATDRYFTSGKYQTTVYTLAEAVKKMGLTGEEIYDADMQERVFREFLIYHAGGGKLA
AFIFKNVGSLTDAQYAASQEWASIAAPEGTKIKDGRISDGTLSYYEKAKQNHANPRSTAMVIAVLEEIDRSR*

  Nucleotide sequence: 1179 bp    .

>EFF01897 LEKY01000073:105319-106497 [Burkholderia gladioli]
GTGGGACTGGCCTGTCGCGCGTGGTTCCTCGTGACGATCGGCGCGAAGGACGGCAGCACACGGCAGGGATGGGTCTGTGA
GCAAGATCATCCGCTGGTGCGGATGTGCGGGCCGTGGGACTGGCCTGGCTTCGAATTGATCGACAACAGCAGCATCATGC
CGCTCGATATGCTGAAGCGTTACATCCATGTCACCGAGCAGTACCTGGCTGACGAAAGCAAGACCGAGTTCGAGGCGAGC
GCGGCGACGGTCAATGCCGGCCCGCTGATCACGAACCTCGAGAAGGCGATTGATACAGACCACGATGGGAAGGTCACCGC
GCTCGAGCTCAAGCATGCTCAGGAAATGCCGTGGATGGCTGAGGCGCTATCGCATCTGGTGGTACGGTGCGAAAGCGAAT
GGGGCGGCGGCCTGGGCAAATGGGAGGCGCTGTCGCCGCTGATGAAGAAGTTGCTGTGGCTGTGGAAGACGGAGATCGAG
CGGATTGGGAAGCTGCAGTGGTGGGAGCAGGTGGCCAGCGTGGAGGGGTTTCCGAAGGAACCGAGCCCCTGGCACTTTCA
TCCGATAGGGATTGCCGGCAATTTCATTAAATCAGGCGGCGGCCCACTGGATAAATTGATAAAGAAACTCGGAGACGTAA
TTTCGCATGGGGAAGGTGGGTATGACGCCTACAATACCGGTACTCACGGTCAAAGCGGCCCTGTTGTTCACGCTTACACC
GATCCTCCAGCGGGCACAATCACGCGGCAAAAAATTAAGGACATTCTCGCAAGCGGCTCCAAATCCCCGGATGCAACGGA
CCGGTATTTTACGTCTGGAAAATACCAGACAACTGTGTACACGCTAGCCGAAGCAGTCAAAAAGATGGGCTTGACAGGGG
AAGAAATTTACGATGCAGATATGCAAGAGCGGGTGTTTAGAGAGTTCTTAATCTATCATGCTGGGGGAGGGAAGCTTGCG
GCCTTTATATTCAAGAATGTAGGTTCGCTAACCGACGCGCAATATGCGGCATCTCAGGAATGGGCGTCCATAGCTGCACC
GGAAGGCACCAAAATCAAAGATGGCAGGATCTCGGATGGCACATTAAGTTACTATGAGAAAGCAAAGCAGAACCATGCGA
ACCCCAGGTCGACCGCAATGGTGATAGCAGTGCTTGAGGAAATCGACAGGAGCCGTTAG