Detailed information of effector


Summary

Effector ID EFF01814 experimental
Effector type Tde
Cognate immunity protein -
Related T6SS (Type) T6SS01032 insolico (Type i4b)
Strain Acinetobacter baumannii AB307-0294
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (1624 a.a.); Nucleotide sequence (4872 bp)
Description Rhs2 contained an AHH (alanine-histidine-histidine) motif within the C-terminal region that is characteristic of AHH superfamily nucleases
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) ABBFA_02243 (Rhs2)
Coordinates (Strand) 2419181..2424052 (-)
NCBI ID 1281363097
RefSeq NZ_CP001172
Uniprot ID A0A0D5YJ30_ACIBA
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
RHS PF03527.16 5.5e-16 1386..1418
AHH PF14412.8 2.3e-10 1509..1606
RHS_repeat PF05593.16 5.3e-07 780..810
DUF6531 PF20148.1 5.6e-06 364..445
RHS_repeat PF05593.16 7e-06 861..893
RHS_repeat PF05593.16 1.4e-05 738..773
RHS_repeat PF05593.16 3.9e-05 902..938

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-1623 MSQNSVVAPLNTFSPKDLTAKKAEVDKWFREYTNGVVTVDRLETICRSVPVLGSAFAIGDIIIDIISMINKGGLDKVEIFDWLNLGIDVIGLVPMGPVGPSVRSAARPALFYVKNESEKIIKAQAKKLGKKTLTSQEVKKALSTGFKDSASVFLTTIIAENVAGTLENFAKKGQSLLNQILKEVGNWIVLLTKTIDDGFKKLVSGSLNGLPNLKRAGQQSLGVIKGIFELDGTRIVNNAKYATENVAKTVGKGYVNLANLAVSDEARAKVLALGAKIRSIGQVAQAKVNGLSDPNTLWTIGWLFSIMGMVAAKHRQKRAQIKAKETTKANASHPSTATDKSNKQAHAENNANQCKNCMGGTGGSITFAMGTEFFTHVDAQLGGIIQDSISRTYVSNLYQMDDAIFGARWVTPFTTKISRKFKYTSKKKDHKDYLNGLEYICLDGRAIDLPDLKKGQSIYDPIEQYTYTVLSDQLHLIAYGEDEKRYYEKYGEDYRLSYIERKNGFKVALRYDHVSTDNKTILSDILFKQDDNLLAHLALQLTPQGLVSDIWTIKNGQLDRVLASYDYDQQGDLVQATNEFAASYYYQYTHHLITRYTDLTHRGMNLKWDGILPTSKAIEEWADNASRASKLEWDKNIRKTTVLDVEGNSTEHYYDIDGYTYRIVYPDNFEEWFFRDDAKNITLHIAKDGSKTSYTYDERGNVLTTTQDDGATSYFEYDEKNQLTGMVDAEQGRWFKQYDGSGNLIKEIDPLKHETAYVYNAMGLVTSITDAKGGSKSLKYDDQGNLISYTDCSGKETKWQYDERGRVISIENALNQKVEYFYTELTLENREPIIKGLPLNAFGQLEKIKHADGTEEHFIHDAEGRLLAHVDPKQNITRYEYDEAGLILSRTDALNHKLKYKWDRLGRLTRLINENGASYQFFYDVASRLVKEIDFDGKETVYHYDEKSGQLATSIEVASAYGQDLKDRAAPKDRIQQFIFDSMGRLEQRTAGYGHYGLELEEKQTEEFAYDYMGRIIQAKNAQSNLQWFYDAAGNLVQEHQQDYKINKTAVWKHQYDEINDRIKTTRPDGQVIDWLTYGSGHVQSLIVNGQDFVSFERDDLHREIARHYANGVSQEQQYDLAGRLKSQMMLSEHENGYQNQYKRHNNALEQTSQLVQRLYQYDKTGELTAIRDTRRGNIAYKYDPVGRLLEASSKLGKETFSFDPASNILDSYHSQKVQSHSQKLDETSYGYNRLVNNVVKEYLDQQYQYDAYGQLIRQKTSQGDLNLEWDVYGRMVKSRNSQYTAEYRYDALGRRIQKWSKHHHTGQEQNIIYGWDGDTLAYESTEELTKHYIYEKDSFVPMLQAVYLSPIELHQTPDWSDRPYNIHRDPLWKTEKEGKEFDDVWFYHCDHLGTPQEMTDHTGAIIWKAEYKAWGECKAEEAKSNFFENSEIISNNIRFQGQYFDEETGLHYNRYRYYSPYVGRFVSKDPIGLLGGNNVYVYAKNPITWIDSKGLCSTTLNRNLGGVKGDHLQAHHIIPEEIWAKRKDFLDDIGIGGNRDKAENGVLMPDSEAKAKQMKRQLYHCGSHPIYSAGINQKLGQIQREFESKKITASQARDKVANLQSSMRLVLITPGTKPIRLSSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9909 - -  Protein sequence: 1624 a.a.    .

>EFF01814 NZ_CP001172:c2424052-2419181 Type VI DNase and RNase Effector (Tde) [Acinetobacter baumannii AB307-0294]
MSQNSVVAPLNTFSPKDLTAKKAEVDKWFREYTNGVVTVDRLETICRSVPVLGSAFAIGDIIIDIISMINKGGLDKVEIF
DWLNLGIDVIGLVPMGPVGPSVRSAARPALFYVKNESEKIIKAQAKKLGKKTLTSQEVKKALSTGFKDSASVFLTTIIAE
NVAGTLENFAKKGQSLLNQILKEVGNWIVLLTKTIDDGFKKLVSGSLNGLPNLKRAGQQSLGVIKGIFELDGTRIVNNAK
YATENVAKTVGKGYVNLANLAVSDEARAKVLALGAKIRSIGQVAQAKVNGLSDPNTLWTIGWLFSIMGMVAAKHRQKRAQ
IKAKETTKANASHPSTATDKSNKQAHAENNANQCKNCMGGTGGSITFAMGTEFFTHVDAQLGGIIQDSISRTYVSNLYQM
DDAIFGARWVTPFTTKISRKFKYTSKKKDHKDYLNGLEYICLDGRAIDLPDLKKGQSIYDPIEQYTYTVLSDQLHLIAYG
EDEKRYYEKYGEDYRLSYIERKNGFKVALRYDHVSTDNKTILSDILFKQDDNLLAHLALQLTPQGLVSDIWTIKNGQLDR
VLASYDYDQQGDLVQATNEFAASYYYQYTHHLITRYTDLTHRGMNLKWDGILPTSKAIEEWADNASRASKLEWDKNIRKT
TVLDVEGNSTEHYYDIDGYTYRIVYPDNFEEWFFRDDAKNITLHIAKDGSKTSYTYDERGNVLTTTQDDGATSYFEYDEK
NQLTGMVDAEQGRWFKQYDGSGNLIKEIDPLKHETAYVYNAMGLVTSITDAKGGSKSLKYDDQGNLISYTDCSGKETKWQ
YDERGRVISIENALNQKVEYFYTELTLENREPIIKGLPLNAFGQLEKIKHADGTEEHFIHDAEGRLLAHVDPKQNITRYE
YDEAGLILSRTDALNHKLKYKWDRLGRLTRLINENGASYQFFYDVASRLVKEIDFDGKETVYHYDEKSGQLATSIEVASA
YGQDLKDRAAPKDRIQQFIFDSMGRLEQRTAGYGHYGLELEEKQTEEFAYDYMGRIIQAKNAQSNLQWFYDAAGNLVQEH
QQDYKINKTAVWKHQYDEINDRIKTTRPDGQVIDWLTYGSGHVQSLIVNGQDFVSFERDDLHREIARHYANGVSQEQQYD
LAGRLKSQMMLSEHENGYQNQYKRHNNALEQTSQLVQRLYQYDKTGELTAIRDTRRGNIAYKYDPVGRLLEASSKLGKET
FSFDPASNILDSYHSQKVQSHSQKLDETSYGYNRLVNNVVKEYLDQQYQYDAYGQLIRQKTSQGDLNLEWDVYGRMVKSR
NSQYTAEYRYDALGRRIQKWSKHHHTGQEQNIIYGWDGDTLAYESTEELTKHYIYEKDSFVPMLQAVYLSPIELHQTPDW
SDRPYNIHRDPLWKTEKEGKEFDDVWFYHCDHLGTPQEMTDHTGAIIWKAEYKAWGECKAEEAKSNFFENSEIISNNIRF
QGQYFDEETGLHYNRYRYYSPYVGRFVSKDPIGLLGGNNVYVYAKNPITWIDSKGLCSTTLNRNLGGVKGDHLQAHHIIP
EEIWAKRKDFLDDIGIGGNRDKAENGVLMPDSEAKAKQMKRQLYHCGSHPIYSAGINQKLGQIQREFESKKITASQARDK
VANLQSSMRLVLITPGTKPIRLS*

  Nucleotide sequence: 4872 bp    .

>EFF01814 NZ_CP001172:c2424052-2419181 Type VI DNase and RNase Effector (Tde) [Acinetobacter baumannii AB307-0294]
ATGTCACAAAATTCAGTCGTTGCTCCTTTAAATACTTTTAGTCCCAAAGATTTAACTGCAAAAAAAGCAGAAGTTGATAA
ATGGTTTAGGGAATATACAAATGGTGTGGTTACAGTTGACCGACTTGAGACAATCTGTAGAAGTGTCCCTGTTTTAGGTA
GTGCCTTTGCTATTGGCGATATTATTATTGATATTATAAGTATGATCAACAAAGGTGGTCTTGATAAAGTTGAGATCTTT
GATTGGTTAAATTTGGGAATTGATGTCATTGGATTGGTGCCAATGGGACCAGTTGGTCCTTCGGTACGTAGTGCAGCACG
GCCAGCATTATTTTATGTAAAGAATGAATCAGAAAAAATTATCAAAGCACAAGCAAAGAAATTAGGCAAAAAAACATTAA
CTTCTCAAGAAGTAAAAAAAGCTTTAAGTACAGGGTTTAAAGACAGCGCAAGTGTATTTTTAACGACCATTATCGCTGAA
AATGTAGCGGGTACTTTAGAAAACTTTGCTAAGAAGGGACAGAGTTTACTTAATCAAATACTAAAAGAAGTTGGTAACTG
GATTGTCTTATTAACAAAAACTATTGATGATGGCTTTAAGAAATTAGTAAGTGGCTCTTTAAATGGACTTCCAAACCTTA
AGCGAGCGGGCCAACAGTCTTTAGGAGTTATAAAAGGAATATTTGAACTTGATGGAACCCGTATAGTAAACAATGCCAAA
TATGCTACTGAAAACGTTGCAAAAACTGTGGGTAAAGGGTATGTCAATTTAGCCAATTTAGCAGTCTCCGATGAAGCACG
AGCTAAAGTTTTAGCTTTAGGCGCAAAAATAAGGTCTATAGGTCAAGTTGCTCAAGCAAAAGTAAACGGTTTAAGTGACC
CTAATACTTTATGGACTATTGGTTGGCTATTTAGCATTATGGGAATGGTTGCTGCAAAACATCGGCAAAAGAGAGCGCAG
ATTAAGGCCAAAGAAACAACAAAGGCCAATGCAAGTCATCCATCAACTGCGACTGACAAATCAAATAAACAAGCTCATGC
CGAGAACAATGCCAATCAGTGTAAAAACTGTATGGGTGGAACTGGTGGTTCAATTACCTTTGCAATGGGTACCGAGTTCT
TTACTCATGTTGATGCACAACTTGGCGGAATAATTCAGGACAGCATTAGCCGTACCTATGTTTCAAACCTTTACCAGATG
GATGATGCTATATTTGGCGCACGTTGGGTTACTCCATTTACTACAAAAATTTCTCGTAAATTTAAATATACTTCAAAGAA
AAAAGACCATAAAGACTATTTAAATGGGCTTGAATACATCTGTTTAGATGGTCGGGCAATTGATTTGCCAGACCTAAAGA
AGGGACAAAGTATTTATGATCCGATTGAGCAATACACTTATACAGTTTTATCAGATCAGCTGCATTTAATTGCCTACGGT
GAAGACGAGAAACGCTATTATGAAAAATACGGTGAGGACTATCGTCTATCCTATATAGAACGTAAAAATGGTTTCAAAGT
CGCTTTACGTTATGACCATGTTTCTACGGATAATAAAACGATTTTATCGGACATTTTATTTAAACAGGACGATAACTTGC
TGGCTCATTTAGCTTTGCAATTAACTCCCCAAGGTTTGGTTTCCGATATTTGGACCATCAAAAATGGCCAATTAGATCGT
GTTTTGGCAAGTTATGATTATGATCAACAAGGTGATTTGGTTCAGGCAACAAATGAGTTTGCAGCTTCTTATTATTATCA
ATATACCCATCACTTAATTACACGTTATACAGATCTTACACATCGTGGGATGAACCTAAAATGGGATGGTATTTTACCTA
CTTCAAAAGCCATTGAAGAATGGGCCGACAATGCTAGTCGTGCTTCAAAGCTGGAGTGGGATAAAAATATCCGAAAAACG
ACAGTGTTAGACGTTGAGGGGAATAGCACTGAACATTACTACGATATTGATGGCTATACTTACCGTATTGTTTATCCTGA
TAATTTTGAAGAGTGGTTCTTTCGAGATGATGCGAAAAATATAACACTCCATATTGCTAAAGACGGTTCGAAAACTTCTT
ACACTTATGATGAGCGTGGTAATGTCTTGACTACAACTCAAGATGATGGTGCGACAAGTTATTTTGAATATGATGAAAAA
AATCAACTCACTGGTATGGTTGATGCCGAACAGGGACGTTGGTTTAAGCAGTATGATGGTTCTGGAAACCTGATCAAAGA
AATTGATCCACTTAAGCATGAAACTGCTTATGTTTACAATGCGATGGGCCTAGTCACTTCCATTACAGATGCTAAAGGTG
GAAGTAAGTCACTTAAATATGATGATCAAGGGAATTTAATTAGTTATACAGATTGCTCAGGTAAAGAGACCAAGTGGCAA
TATGATGAGCGTGGTCGTGTAATAAGCATTGAAAATGCATTAAACCAAAAAGTTGAGTATTTTTATACTGAACTTACCTT
AGAAAATCGGGAACCAATTATAAAGGGTTTACCTCTGAATGCTTTTGGTCAACTTGAAAAGATTAAACATGCTGATGGCA
CAGAAGAACACTTCATTCATGATGCTGAAGGGCGTTTACTGGCGCATGTAGATCCTAAACAGAACATCACTCGCTATGAA
TATGATGAGGCAGGTTTAATTCTGTCTCGTACAGATGCTCTAAACCATAAATTAAAATATAAATGGGATCGATTGGGACG
TCTCACCCGACTCATTAATGAAAATGGTGCCAGTTACCAATTCTTCTATGATGTCGCAAGCCGACTCGTTAAAGAAATTG
ACTTTGATGGTAAGGAAACGGTTTACCATTACGATGAAAAGTCGGGCCAACTTGCAACCAGTATTGAAGTTGCATCTGCT
TATGGACAAGACCTCAAAGACCGAGCTGCACCGAAAGACCGAATTCAACAATTTATTTTTGACAGTATGGGGCGTTTAGA
ACAGCGTACAGCGGGTTATGGTCATTATGGTTTAGAACTTGAAGAAAAACAGACTGAAGAATTTGCCTATGATTATATGG
GGCGAATCATTCAAGCTAAAAATGCTCAAAGTAATTTACAATGGTTTTATGATGCGGCTGGCAATTTAGTACAGGAACAC
CAGCAAGATTATAAAATCAATAAAACAGCGGTGTGGAAACACCAATATGACGAAATTAATGATCGAATCAAAACAACTCG
TCCAGACGGGCAGGTTATTGACTGGTTGACCTATGGTAGCGGTCATGTACAAAGTTTAATAGTGAATGGTCAAGACTTTG
TTAGCTTTGAGCGTGATGATTTACACCGTGAAATCGCACGTCACTATGCCAACGGAGTGAGTCAAGAACAGCAATATGAC
TTAGCAGGTCGTTTGAAAAGCCAAATGATGTTAAGTGAACATGAAAATGGCTATCAAAACCAATATAAGCGCCACAACAA
TGCATTAGAGCAGACCAGTCAACTGGTACAGCGTCTTTATCAATATGACAAAACAGGTGAGCTAACGGCAATTCGAGATA
CACGCCGTGGCAATATTGCCTATAAATACGATCCTGTAGGGCGTTTACTTGAAGCGAGCAGTAAGTTAGGTAAAGAAACA
TTTAGTTTTGACCCTGCGAGTAACATTCTAGATTCATACCATAGTCAGAAAGTTCAAAGCCATTCACAAAAGCTAGACGA
AACGAGTTATGGTTATAATCGTTTGGTTAATAATGTAGTTAAAGAATATTTAGACCAACAATACCAATATGATGCTTATG
GACAACTCATACGACAAAAAACGAGCCAAGGTGATTTAAACCTTGAGTGGGATGTCTATGGCCGCATGGTAAAGAGCCGT
AATAGTCAATACACGGCAGAATATCGTTATGATGCTTTAGGCCGCCGTATTCAAAAGTGGAGTAAGCATCACCATACTGG
TCAAGAGCAGAACATCATTTATGGATGGGATGGCGATACGCTTGCTTATGAGTCGACAGAGGAACTGACTAAGCATTACA
TCTATGAAAAGGACAGTTTCGTGCCAATGCTACAGGCTGTTTATTTAAGTCCAATAGAATTACACCAAACTCCAGATTGG
TCAGATAGACCTTATAATATACACCGAGACCCGCTTTGGAAAACTGAAAAAGAGGGTAAAGAATTTGATGATGTATGGTT
CTATCACTGTGACCACTTAGGTACGCCGCAAGAAATGACTGACCATACAGGTGCAATTATTTGGAAAGCTGAATATAAAG
CTTGGGGCGAGTGTAAAGCAGAGGAAGCCAAGTCGAATTTCTTCGAAAATAGTGAAATTATTTCAAATAATATCCGTTTT
CAAGGACAGTATTTTGATGAAGAAACAGGGTTACATTACAATCGCTATCGTTATTATTCACCGTATGTAGGTAGGTTTGT
CAGCAAAGACCCGATTGGATTGTTGGGTGGTAATAATGTTTATGTATATGCTAAGAACCCGATTACATGGATAGATAGTA
AGGGATTATGTAGTACCACCTTAAACAGAAATTTAGGAGGAGTAAAAGGTGATCATTTACAAGCTCATCATATTATTCCT
GAAGAAATTTGGGCCAAGCGCAAAGATTTTTTAGATGATATTGGTATTGGCGGAAATAGAGATAAAGCAGAAAATGGCGT
TTTAATGCCTGACAGTGAAGCTAAGGCAAAACAAATGAAGCGCCAATTATATCATTGTGGGTCACATCCAATTTATTCTG
CAGGTATTAATCAAAAGTTAGGACAAATACAGAGAGAATTTGAAAGTAAGAAAATAACCGCTTCTCAAGCTAGAGATAAA
GTGGCAAATTTACAGTCAAGTATGAGACTTGTTTTAATAACACCTGGTACAAAACCAATCAGATTAAGTTAG