Detailed information of effector


Summary

Effector ID EFF01813 experimental
Effector type Tde
Cognate immunity protein -
Related T6SS (Type) T6SS01032 insolico (Type i4b)
Strain Acinetobacter baumannii AB307-0294
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (1591 a.a.); Nucleotide sequence (4773 bp)
Description Rhs1 shares amino acid identity with several previously characterized T6SS Rhs family nuclease effectors
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) ABBFA_02439 (Rhs1)
Coordinates (Strand) 2626066..2630838 (-)
NCBI ID 1281363291
RefSeq NZ_CP001172
Uniprot ID -
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
RHS PF03527.16 9.7e-11 1289..1321
RHS_repeat PF05593.16 1.2e-06 521..557
RHS_repeat PF05593.16 5.9e-06 651..687
RHS_repeat PF05593.16 9.8e-05 735..769

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-1590 MAKENTQQKEIKRQPAVELAVFNLNSVTDVADLQMIASQVQLYLQVCGNTTLEQIKSKANITTVANIFALTGSVLDLMLYATDKKTGDAAVQRGALLAANLIGLFSEPNNEAHARMALRPMFGLMAECLYRENGKIKETDIKRLGLHLNAMIAGDLENFLKETQAKLSSLLISATTLGVTILQSMATPATGINAGITTAAGASAEKRDPKLKFTNWAVPLIDLLGKPSQANLTPKIQPNITSRLQQEATQAIAALSQTLQQQANAGQKYTLAWLLQETLKAIQALENKGNASVPINQTGEYERHTKGDTLEFVSLQADALNAPPCEGADSQSGKSISYSIGAERVQHADFYLPKIGFSFIRQYNSQMDEFDQSMVGARWMMPFSNMIQQNAQGYLFIDSKGRKHQLPVSIIFETYEVPYEGWIIKPLKNGELILDFGGEWRSHFQSFDGGKNYYLVKKMNETSQEEILLEYLLLDHIAYLKVINFKLKQAEYELKFAFNEQVKIIAVFLDDKAEPLARYEYDTQGNLIKAIDQNGHTRTYEYNQFHQLTRYTDRTGRGQNIRYESTEAKAKAIEEWADDGSFHTKLKWHPRLRQVAVYDAYDVPTYYYFDLDGFTYRTRLADGRESWYSRDGKKRITRQIDFDGRETQQEYNDQDQLVKIVQPNGGIIRFAYNKQGNLVEIKDPEGSIWKREYDENRNVSKEINPLGHITQYKYNNDNQLVEVIDAKGGVKKIQYNELGQMISYTDCSGKSSTWEYDEDGALTAEQTANNKVVQYFYSTKGRDKGQLQSIIYPDGLKEYFEHDEEGRLLKHTDTKGLVTEYKYNQVGLLEQRIDANRHSVAYQWDKQGRIQKLINQNQAEYLFGYNPYGYLIREQAFDGEEKHYSYNENGRLFQIRRPNILTQFDYYADGQIASKSFTHLHTGQKQTEQFDYNLNSQLSRASNEVSQIDLYRNALGQLVREHQHYKIPELKPLTAVLHYEYDELGNLIKTIRPDGHTLNHLVYGSGHIYAIGLNNQEVVSFQRDDLHRETTRLLANGLMQTKQYNDVGLLSSQFIQPEQETQDYLQYQAHRKYHYDKNYLLSQVEDSRLGKLNYQYDPIGRLIAAQSLHKTESFNFDPAGNLIDSESVLSPAQIKNNLIKSYKGKHYQYDVQGNVTEIIQAGKNLKLTWDNQNRLIRSDNNGLVTEYGYDVFGRRLYKKTAKELTLFGWDGDLMIWESFKSAQTNYTKHYIYEPDSFVPLLQAGYKDFIQLIETPDYQEYQTKPYSIYKDPVWNRNLGKERTALEQFTFYHCDQVGTPQTMTNIRGECVWEILQDTWGAVSQIKALNQDNPFEQNNLRFQGQYYDRETELHYNRYRYYEPHSARYVSKDPIGLEGGMNTSSYVSDPNQWIDPKGLNSFNYGEMFGIPASAQSGLAYQGQRNYECYAETGELCKIKVPPLFDYVACSGGGLGIGVGFVKNQWTGEYYISGSKDSLLIPVAKSVAQNKQFSAKDLAGASCVGGNIHNIPSYTKTTMTMGEITNEFVSGASVTVGGGAYGAVANVVVPLVSKSSPVKGTWASELGVGTPGFNVGVSGTVSVDTILDAVKPSKKSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9943 - -  Protein sequence: 1591 a.a.    .

>EFF01813 NZ_CP001172:c2630838-2626066 Type VI DNase and RNase Effector (Tde) [Acinetobacter baumannii AB307-0294]
MAKENTQQKEIKRQPAVELAVFNLNSVTDVADLQMIASQVQLYLQVCGNTTLEQIKSKANITTVANIFALTGSVLDLMLY
ATDKKTGDAAVQRGALLAANLIGLFSEPNNEAHARMALRPMFGLMAECLYRENGKIKETDIKRLGLHLNAMIAGDLENFL
KETQAKLSSLLISATTLGVTILQSMATPATGINAGITTAAGASAEKRDPKLKFTNWAVPLIDLLGKPSQANLTPKIQPNI
TSRLQQEATQAIAALSQTLQQQANAGQKYTLAWLLQETLKAIQALENKGNASVPINQTGEYERHTKGDTLEFVSLQADAL
NAPPCEGADSQSGKSISYSIGAERVQHADFYLPKIGFSFIRQYNSQMDEFDQSMVGARWMMPFSNMIQQNAQGYLFIDSK
GRKHQLPVSIIFETYEVPYEGWIIKPLKNGELILDFGGEWRSHFQSFDGGKNYYLVKKMNETSQEEILLEYLLLDHIAYL
KVINFKLKQAEYELKFAFNEQVKIIAVFLDDKAEPLARYEYDTQGNLIKAIDQNGHTRTYEYNQFHQLTRYTDRTGRGQN
IRYESTEAKAKAIEEWADDGSFHTKLKWHPRLRQVAVYDAYDVPTYYYFDLDGFTYRTRLADGRESWYSRDGKKRITRQI
DFDGRETQQEYNDQDQLVKIVQPNGGIIRFAYNKQGNLVEIKDPEGSIWKREYDENRNVSKEINPLGHITQYKYNNDNQL
VEVIDAKGGVKKIQYNELGQMISYTDCSGKSSTWEYDEDGALTAEQTANNKVVQYFYSTKGRDKGQLQSIIYPDGLKEYF
EHDEEGRLLKHTDTKGLVTEYKYNQVGLLEQRIDANRHSVAYQWDKQGRIQKLINQNQAEYLFGYNPYGYLIREQAFDGE
EKHYSYNENGRLFQIRRPNILTQFDYYADGQIASKSFTHLHTGQKQTEQFDYNLNSQLSRASNEVSQIDLYRNALGQLVR
EHQHYKIPELKPLTAVLHYEYDELGNLIKTIRPDGHTLNHLVYGSGHIYAIGLNNQEVVSFQRDDLHRETTRLLANGLMQ
TKQYNDVGLLSSQFIQPEQETQDYLQYQAHRKYHYDKNYLLSQVEDSRLGKLNYQYDPIGRLIAAQSLHKTESFNFDPAG
NLIDSESVLSPAQIKNNLIKSYKGKHYQYDVQGNVTEIIQAGKNLKLTWDNQNRLIRSDNNGLVTEYGYDVFGRRLYKKT
AKELTLFGWDGDLMIWESFKSAQTNYTKHYIYEPDSFVPLLQAGYKDFIQLIETPDYQEYQTKPYSIYKDPVWNRNLGKE
RTALEQFTFYHCDQVGTPQTMTNIRGECVWEILQDTWGAVSQIKALNQDNPFEQNNLRFQGQYYDRETELHYNRYRYYEP
HSARYVSKDPIGLEGGMNTSSYVSDPNQWIDPKGLNSFNYGEMFGIPASAQSGLAYQGQRNYECYAETGELCKIKVPPLF
DYVACSGGGLGIGVGFVKNQWTGEYYISGSKDSLLIPVAKSVAQNKQFSAKDLAGASCVGGNIHNIPSYTKTTMTMGEIT
NEFVSGASVTVGGGAYGAVANVVVPLVSKSSPVKGTWASELGVGTPGFNVGVSGTVSVDTILDAVKPSKK*

  Nucleotide sequence: 4773 bp    .

>EFF01813 NZ_CP001172:c2630838-2626066 Type VI DNase and RNase Effector (Tde) [Acinetobacter baumannii AB307-0294]
ATGGCTAAAGAGAATACACAACAGAAAGAAATTAAAAGACAACCTGCTGTTGAACTTGCTGTTTTTAACTTAAATAGCGT
GACGGATGTAGCGGACTTGCAAATGATCGCAAGTCAGGTTCAGCTGTATTTACAAGTGTGTGGAAACACGACATTAGAAC
AAATAAAAAGTAAGGCCAATATAACCACGGTTGCTAATATTTTTGCATTGACGGGTAGTGTACTAGATCTAATGCTCTAT
GCTACAGATAAAAAAACTGGTGATGCTGCTGTACAACGTGGGGCATTACTTGCGGCAAATTTAATTGGTTTATTTTCAGA
ACCGAATAATGAAGCACATGCACGCATGGCTTTACGTCCGATGTTTGGCTTAATGGCAGAGTGCTTATATCGAGAAAATG
GAAAAATTAAAGAAACGGATATTAAGCGTTTAGGTTTACATCTCAATGCGATGATCGCTGGAGATCTAGAGAACTTCTTA
AAAGAGACTCAAGCGAAGTTAAGCAGTTTACTTATTAGCGCTACAACATTGGGTGTAACCATTCTACAAAGCATGGCGAC
CCCAGCAACAGGTATAAATGCAGGAATAACCACTGCGGCAGGTGCAAGTGCAGAAAAACGAGATCCGAAACTCAAATTTA
CCAACTGGGCTGTTCCACTCATTGATTTATTAGGGAAGCCGAGCCAAGCAAATTTAACCCCTAAAATACAACCAAATATA
ACAAGTCGTTTGCAACAAGAAGCAACTCAAGCTATTGCGGCTTTAAGTCAAACTTTACAGCAACAAGCAAATGCTGGCCA
AAAATATACTTTGGCATGGCTATTACAAGAAACACTGAAAGCCATACAGGCATTAGAAAATAAAGGTAATGCAAGTGTGC
CAATCAACCAGACAGGTGAATATGAACGGCATACGAAAGGAGACACTTTAGAGTTTGTAAGTTTGCAGGCCGATGCTTTA
AATGCTCCTCCATGTGAAGGTGCTGATTCCCAATCTGGAAAAAGTATTAGCTATTCAATTGGTGCTGAACGGGTTCAACA
TGCAGACTTCTATTTACCGAAAATAGGTTTTTCTTTTATACGGCAATATAACTCACAAATGGATGAGTTTGATCAAAGTA
TGGTCGGTGCACGTTGGATGATGCCATTTTCCAATATGATTCAACAAAATGCCCAAGGCTATCTATTTATTGATAGTAAA
GGGCGAAAGCATCAACTGCCGGTTTCCATTATATTTGAAACATATGAAGTACCTTATGAGGGATGGATTATTAAACCCCT
TAAAAATGGGGAATTAATTTTAGATTTTGGAGGTGAATGGAGATCTCATTTTCAAAGCTTTGATGGGGGAAAAAACTATT
ATTTAGTTAAAAAAATGAATGAGACTTCTCAAGAGGAAATTCTTCTAGAGTATCTTTTGTTAGATCACATAGCATATTTA
AAGGTTATCAATTTTAAATTGAAACAAGCAGAGTATGAGCTGAAATTTGCTTTTAATGAGCAAGTTAAAATCATTGCGGT
GTTTTTAGATGACAAAGCTGAGCCATTAGCACGTTATGAATACGATACCCAAGGGAACTTAATTAAAGCTATTGATCAGA
ATGGCCATACAAGAACCTATGAATATAACCAATTTCATCAACTAACCCGTTATACAGACCGTACAGGGCGTGGACAAAAT
ATTCGGTACGAATCAACTGAAGCCAAAGCTAAAGCGATAGAAGAATGGGCTGATGATGGCAGTTTCCATACCAAACTAAA
ATGGCATCCGCGCTTACGCCAAGTGGCAGTTTATGATGCTTATGATGTTCCAACTTATTATTACTTCGATCTTGATGGGT
TTACTTATCGAACTCGTTTAGCGGATGGGCGTGAGTCATGGTATAGCCGTGATGGGAAAAAGCGCATTACTCGACAAATC
GATTTTGATGGGCGAGAGACTCAACAAGAATACAATGATCAAGATCAACTTGTTAAAATTGTTCAGCCAAACGGTGGGAT
AATTCGTTTTGCATATAATAAGCAGGGTAACTTAGTTGAAATTAAAGACCCAGAAGGTAGTATTTGGAAACGAGAATACG
ATGAAAATAGAAATGTTAGTAAAGAAATCAATCCATTAGGGCATATCACACAGTACAAATATAACAATGATAATCAACTG
GTTGAAGTCATTGATGCAAAAGGTGGTGTTAAGAAAATTCAGTATAATGAATTGGGGCAGATGATTTCATATACCGATTG
CTCAGGTAAGAGTAGTACATGGGAATATGATGAAGATGGTGCACTGACAGCTGAACAAACTGCAAATAATAAAGTTGTAC
AGTATTTTTACAGTACCAAAGGCCGAGATAAAGGACAGCTGCAAAGTATTATTTATCCTGATGGGTTAAAAGAATACTTT
GAACATGATGAAGAAGGACGCTTACTTAAACATACCGATACCAAAGGTTTAGTAACGGAATATAAGTACAATCAAGTTGG
CTTATTAGAGCAGCGTATTGATGCCAATCGACATAGTGTAGCTTATCAATGGGACAAACAAGGTCGCATTCAAAAGCTAA
TCAACCAGAATCAAGCCGAATATTTGTTTGGATACAATCCGTATGGATATTTGATACGTGAACAGGCCTTTGATGGAGAG
GAAAAGCACTATAGTTACAATGAAAATGGTCGATTATTTCAAATCCGTCGACCAAATATACTGACCCAATTTGACTATTA
TGCAGATGGACAAATTGCTTCGAAAAGTTTTACCCACTTACATACAGGGCAGAAACAAACAGAGCAATTTGACTATAACC
TCAATAGCCAACTGAGCCGAGCCAGTAATGAGGTTAGCCAAATTGATTTATATCGCAATGCACTTGGGCAGTTGGTTAGA
GAGCATCAGCATTATAAAATTCCAGAACTGAAACCGCTCACAGCAGTATTACATTATGAATATGATGAGCTTGGAAATTT
AATTAAAACAATTCGACCTGATGGACATACACTGAATCATCTTGTTTATGGTTCAGGGCATATTTATGCAATTGGTTTAA
ATAACCAAGAGGTTGTTTCATTTCAGCGTGATGATTTGCATAGAGAAACAACACGATTACTAGCAAATGGGCTCATGCAA
ACCAAACAATATAATGATGTGGGGTTATTGAGTTCACAGTTCATTCAACCTGAGCAAGAAACTCAAGACTATTTACAATA
TCAAGCACATAGAAAATATCACTACGATAAAAACTATTTGCTTAGTCAAGTTGAAGATAGCCGTTTGGGTAAACTCAATT
ATCAATATGACCCAATTGGGCGTTTAATTGCAGCTCAAAGTTTACATAAAACAGAAAGCTTTAATTTTGACCCAGCAGGT
AACTTAATTGATTCTGAGTCGGTATTAAGTCCTGCACAAATTAAAAATAACCTTATTAAAAGTTATAAAGGTAAACACTA
CCAATATGACGTTCAAGGTAATGTGACAGAGATTATTCAAGCGGGCAAAAACCTTAAACTGACTTGGGATAATCAAAATA
GACTTATTCGAAGTGATAATAATGGTCTAGTTACAGAATATGGTTACGATGTCTTTGGTCGTCGACTCTACAAAAAAACA
GCCAAAGAATTAACCTTATTTGGTTGGGATGGAGATTTAATGATATGGGAGTCTTTTAAATCTGCACAGACCAATTATAC
AAAGCACTATATTTATGAACCTGATAGCTTTGTTCCACTATTACAAGCAGGTTATAAGGATTTTATTCAACTGATAGAAA
CTCCTGATTATCAGGAATATCAAACAAAACCTTATTCTATTTATAAAGACCCAGTATGGAATCGTAATCTTGGTAAAGAG
CGTACTGCTTTAGAGCAGTTTACATTCTACCACTGTGATCAGGTCGGAACACCACAAACCATGACCAATATCCGAGGAGA
GTGTGTATGGGAAATTCTCCAAGATACATGGGGCGCGGTGTCGCAAATTAAAGCACTAAATCAAGATAATCCATTTGAAC
AAAATAATTTACGCTTTCAAGGCCAGTATTACGACCGTGAAACAGAACTGCACTATAACCGTTATCGTTATTATGAACCT
CATAGCGCAAGATATGTAAGTAAAGACCCGATTGGGTTAGAGGGTGGTATGAATACCTCTAGTTATGTAAGTGATCCAAA
TCAATGGATTGATCCAAAAGGATTAAATAGTTTTAATTATGGTGAAATGTTTGGTATTCCAGCTAGTGCCCAGTCAGGTC
TAGCATATCAAGGTCAACGAAATTATGAGTGTTATGCTGAAACAGGAGAATTATGTAAAATAAAAGTGCCACCATTATTT
GATTATGTTGCATGTAGCGGCGGAGGTTTAGGAATAGGAGTGGGCTTTGTTAAAAATCAATGGACTGGCGAATATTATAT
TAGTGGTTCGAAGGATTCGCTATTAATTCCTGTAGCAAAATCAGTTGCTCAAAATAAACAATTTAGCGCTAAAGATCTGG
CAGGGGCTAGTTGTGTAGGTGGTAATATTCACAACATACCAAGTTATACCAAAACAACAATGACTATGGGCGAGATTACA
AATGAATTTGTAAGTGGAGCTTCAGTTACTGTTGGTGGTGGAGCTTATGGAGCAGTAGCAAACGTAGTGGTTCCATTAGT
AAGTAAAAGCAGTCCTGTAAAAGGTACGTGGGCCTCTGAGTTAGGAGTAGGAACACCAGGTTTCAATGTAGGTGTGAGCG
GTACTGTTAGTGTTGATACAATTTTAGATGCTGTGAAACCTAGTAAGAAATAA