Detailed information of effector


Summary

Effector ID EFF01489 experimental
Effector type Tse
Cognate immunity protein -
Related T6SS (Type) T6SS00158 experimental (Type ii)
Strain Francisella tularensis subsp. novicida U112
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (1246 a.a.); Nucleotide sequence (3738 bp)
Description pdpD
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.
insolico Bioinformatics investigation has been performed

External database links

Locus tag (Gene) FTN_1325 (pdpD)
Coordinates (Strand) 1399803..1403540 (-)
NCBI ID 118497905
RefSeq NC_008601
Uniprot ID UPI00001A954C
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-1245 MDQDINDLLYDTDDLKKEKVNGGFFDFIKAWFYNDVERHMFFEDEIIVAQKLKTMDVMANTYALERKKYFEKFLKDSHKQKGFFTRIKDRDFAFYKDPTRVKLWSSITDTDVYSFFIKSSVNQMLGGGNIAQLTSLPKFKFNAIASVNSENISAAASLAATGEKSFLGSSCINVWSNLPVFDSERGDVKSFIPLYLRMSGKASSALFNYNIDIGASTNKLKFTESKCMELLNNFKGNVNLRLVAAKSSREARSFIYTPKFKEDSNKHLNDLGFILNAQQGSYRYLVPETRDGLDLIREYTYPEIEQIYFGRSALSGYSKSNYDKQSLGIEKNGEGLMTLRVSSKDYENPLIQVKTSVNVTSFDLLSGEIKGKILADDLIGFSDAKGAINKFRNEVDTIIKNNISESFKSPFKIPNLSEFSDMEIRVRFGLYSKQSASKLRTIRISIPMTTKMLDFNQTSGSYNTKPGMGYSMAQRHQLKEAIPYNEGLLENSAQRLFSGENLDFKNQLRSIAKDLTKDYVDFGNYAKDKANSLMENISNAAQQDFDLVKPTGNSTLGAVQDNLSNIYDKSSTFDSVIGSLRELYKLKGEDLTNIDSNDILNVLSQNSSLAELSGSVGADLNELKSKFKDIASIDIKKKASEAILSTSYQQYNPSFNKAKIFDNPDSFYVQDTLINYSQTLKKEQFRDQMSTINIIEFGSDSDLPILFNLCKMMTSESAKADAKDFLSHKENASKTKEFIDALENTTSVISPESNISYTSINVLCSKNAGGVITENNKASSVSLGSTISLADFNRMYSLDSRVSMLGVSPLEELSSFSAKKNEYKITFEEYFTKLVIQRYMEVIMIDDEADFIKSFVSPMMECQKKLLDNLVILNKDAKWKSSSSFKSTFSSGSSFSFTGWLKERLPGFDFELSQEYAYFTGLVINFSIEEDNSSSETVIKLCKIIKSLDGLVRGFYFLLRRMVKNRNTKVGSHNVSESHINMVKQILTSLCEPYQILTQKVSDNAELLSALVNMLSFMDSLVEVQRLCASICIPTSAFFTLVNENKNLLKDICYTVEKSGVTGIVVESTFSYSPELFKENQQDIKLNIKNTSVRVRNGKVKRVSSIDRNANTEAILQSIYDNIIAFDEQDLERLFTGFRILKQENSTNTNKAVFNIGLTYHPITNNAFVEFNKDQQSLLYSYNNLSKDAYVTKIKSIVDAKVALNLSFEHEEIRSSQGFSVLATVPARGYSIDDLNRKYRPMIWVSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9975 - -  Protein sequence: 1246 a.a.    .

>EFF01489 NC_008601:c1403540-1399803 [Francisella tularensis subsp. novicida U112]
MDQDINDLLYDTDDLKKEKVNGGFFDFIKAWFYNDVERHMFFEDEIIVAQKLKTMDVMANTYALERKKYFEKFLKDSHKQ
KGFFTRIKDRDFAFYKDPTRVKLWSSITDTDVYSFFIKSSVNQMLGGGNIAQLTSLPKFKFNAIASVNSENISAAASLAA
TGEKSFLGSSCINVWSNLPVFDSERGDVKSFIPLYLRMSGKASSALFNYNIDIGASTNKLKFTESKCMELLNNFKGNVNL
RLVAAKSSREARSFIYTPKFKEDSNKHLNDLGFILNAQQGSYRYLVPETRDGLDLIREYTYPEIEQIYFGRSALSGYSKS
NYDKQSLGIEKNGEGLMTLRVSSKDYENPLIQVKTSVNVTSFDLLSGEIKGKILADDLIGFSDAKGAINKFRNEVDTIIK
NNISESFKSPFKIPNLSEFSDMEIRVRFGLYSKQSASKLRTIRISIPMTTKMLDFNQTSGSYNTKPGMGYSMAQRHQLKE
AIPYNEGLLENSAQRLFSGENLDFKNQLRSIAKDLTKDYVDFGNYAKDKANSLMENISNAAQQDFDLVKPTGNSTLGAVQ
DNLSNIYDKSSTFDSVIGSLRELYKLKGEDLTNIDSNDILNVLSQNSSLAELSGSVGADLNELKSKFKDIASIDIKKKAS
EAILSTSYQQYNPSFNKAKIFDNPDSFYVQDTLINYSQTLKKEQFRDQMSTINIIEFGSDSDLPILFNLCKMMTSESAKA
DAKDFLSHKENASKTKEFIDALENTTSVISPESNISYTSINVLCSKNAGGVITENNKASSVSLGSTISLADFNRMYSLDS
RVSMLGVSPLEELSSFSAKKNEYKITFEEYFTKLVIQRYMEVIMIDDEADFIKSFVSPMMECQKKLLDNLVILNKDAKWK
SSSSFKSTFSSGSSFSFTGWLKERLPGFDFELSQEYAYFTGLVINFSIEEDNSSSETVIKLCKIIKSLDGLVRGFYFLLR
RMVKNRNTKVGSHNVSESHINMVKQILTSLCEPYQILTQKVSDNAELLSALVNMLSFMDSLVEVQRLCASICIPTSAFFT
LVNENKNLLKDICYTVEKSGVTGIVVESTFSYSPELFKENQQDIKLNIKNTSVRVRNGKVKRVSSIDRNANTEAILQSIY
DNIIAFDEQDLERLFTGFRILKQENSTNTNKAVFNIGLTYHPITNNAFVEFNKDQQSLLYSYNNLSKDAYVTKIKSIVDA
KVALNLSFEHEEIRSSQGFSVLATVPARGYSIDDLNRKYRPMIWV*

  Nucleotide sequence: 3738 bp    .

>EFF01489 NC_008601:c1403540-1399803 [Francisella tularensis subsp. novicida U112]
ATGGATCAAGATATCAACGATTTATTATATGATACTGATGACCTCAAAAAAGAAAAAGTAAATGGAGGATTTTTTGATTT
TATCAAAGCTTGGTTTTATAATGACGTTGAAAGACATATGTTTTTTGAAGATGAGATTATTGTAGCTCAGAAACTTAAAA
CGATGGATGTCATGGCTAATACATACGCCTTAGAAAGAAAAAAATATTTTGAAAAATTTCTCAAAGATTCTCATAAACAA
AAAGGTTTTTTTACAAGAATAAAAGATAGGGATTTTGCTTTTTATAAAGATCCTACTAGGGTTAAACTATGGAGTAGTAT
TACTGATACGGATGTTTATAGCTTTTTTATAAAGTCAAGCGTTAATCAGATGCTTGGTGGTGGTAATATAGCTCAACTGA
CATCATTGCCAAAATTTAAGTTTAATGCAATAGCATCAGTTAATAGTGAAAACATCTCTGCAGCAGCTAGTCTTGCAGCT
ACTGGAGAAAAAAGTTTTTTGGGAAGTTCATGTATAAATGTTTGGTCTAATTTACCTGTATTTGATAGTGAAAGAGGAGA
TGTTAAATCATTTATTCCATTATACCTAAGAATGAGTGGTAAAGCTTCATCGGCATTATTTAATTATAATATAGATATAG
GTGCTAGCACAAATAAATTAAAATTTACTGAATCAAAATGCATGGAATTGTTAAATAACTTTAAGGGTAATGTAAATCTT
AGATTAGTAGCTGCAAAAAGCTCTAGAGAAGCAAGAAGCTTTATTTATACTCCAAAATTTAAAGAAGATAGTAATAAGCA
TTTAAATGATTTAGGTTTTATTCTAAATGCTCAGCAAGGTTCATATAGATATTTAGTTCCTGAAACTAGGGATGGACTTG
ATCTAATTAGAGAATATACATACCCCGAAATTGAACAGATTTATTTTGGTAGGAGTGCACTTTCTGGTTATTCAAAAAGT
AATTATGACAAGCAAAGTTTAGGTATTGAGAAAAATGGTGAGGGTCTTATGACTCTTAGGGTTAGTTCCAAAGATTATGA
AAATCCACTAATTCAGGTCAAAACTTCAGTTAATGTAACTAGTTTTGATCTTTTATCAGGAGAAATAAAAGGTAAGATTT
TAGCTGATGACTTAATTGGTTTTTCAGATGCTAAAGGTGCTATTAATAAGTTCAGAAACGAAGTTGATACAATTATTAAA
AACAATATTAGTGAAAGCTTTAAGTCTCCTTTTAAGATACCAAACTTATCTGAATTTAGTGATATGGAGATAAGAGTGAG
GTTTGGTTTATATTCTAAACAATCAGCATCCAAGTTGAGGACCATAAGAATCTCTATTCCTATGACTACTAAAATGTTAG
ATTTTAATCAAACATCTGGGTCATATAATACAAAACCAGGTATGGGTTATTCAATGGCTCAGAGACATCAATTAAAAGAA
GCAATACCTTATAATGAAGGTCTTCTAGAAAATTCTGCTCAGAGATTGTTTAGTGGTGAAAACTTAGATTTTAAAAACCA
GTTGAGATCTATAGCTAAAGATCTGACGAAAGATTATGTCGATTTTGGTAATTATGCAAAAGATAAGGCTAACTCTTTGA
TGGAGAATATTTCAAATGCTGCTCAGCAGGATTTTGATTTGGTTAAACCAACCGGAAATAGTACTCTTGGAGCTGTGCAA
GATAATTTATCAAACATATATGATAAAAGTAGTACGTTTGACTCAGTAATAGGTTCTTTGAGAGAGCTTTATAAACTTAA
AGGTGAAGACCTAACGAATATTGATTCTAATGATATCCTTAATGTTTTATCACAAAATTCTTCTTTAGCAGAGTTATCTG
GTAGTGTTGGGGCAGATCTAAATGAGCTAAAGTCTAAGTTTAAGGATATCGCATCTATAGATATAAAGAAAAAAGCATCT
GAAGCAATATTATCTACAAGTTATCAGCAATATAACCCTAGTTTTAATAAGGCAAAAATATTCGATAACCCAGATTCTTT
CTATGTTCAAGATACTTTAATTAACTACTCACAAACTCTAAAAAAAGAACAATTTAGAGATCAGATGTCGACAATAAATA
TTATTGAGTTTGGTAGTGATAGTGACTTACCTATATTATTTAATCTTTGTAAAATGATGACTAGTGAGTCAGCAAAAGCT
GATGCTAAAGATTTTCTAAGCCACAAGGAAAATGCTAGTAAAACTAAAGAATTTATTGATGCTTTAGAAAATACCACTTC
TGTAATAAGTCCAGAATCAAATATCAGTTATACATCTATTAATGTGCTTTGTAGCAAAAATGCTGGAGGTGTAATTACTG
AGAATAACAAAGCATCTTCTGTATCCCTAGGTTCAACTATTAGTTTAGCGGATTTTAATAGAATGTATTCGCTTGACTCA
AGAGTTTCTATGCTTGGAGTATCTCCTTTAGAAGAGTTATCAAGTTTTTCAGCGAAAAAAAATGAATATAAAATCACTTT
TGAAGAATATTTTACTAAGTTAGTGATTCAAAGATATATGGAAGTTATTATGATAGATGATGAAGCTGACTTTATAAAAT
CATTTGTATCACCAATGATGGAGTGTCAAAAGAAACTATTAGATAATTTAGTTATTCTAAATAAGGATGCTAAATGGAAA
AGTAGTTCATCATTTAAGAGCACTTTCTCAAGTGGTAGTAGTTTTAGTTTTACTGGTTGGCTTAAAGAGAGACTTCCTGG
CTTTGATTTTGAACTTTCTCAGGAGTATGCTTATTTTACTGGTTTAGTAATAAACTTTTCAATTGAAGAAGATAATTCTT
CTTCTGAAACCGTAATTAAGCTATGTAAAATTATAAAATCTTTAGATGGGCTTGTTAGAGGTTTTTATTTCTTACTAAGA
AGGATGGTGAAAAATAGAAATACTAAAGTTGGTTCTCATAATGTCTCTGAAAGTCACATTAATATGGTTAAGCAGATTTT
AACATCCTTATGTGAACCATATCAGATTTTAACTCAGAAGGTAAGCGATAATGCTGAACTGTTGTCTGCTTTAGTTAATA
TGTTGAGTTTTATGGATAGCCTTGTTGAAGTACAGCGGTTATGTGCTTCGATTTGTATTCCAACCAGTGCATTTTTCACT
TTAGTGAATGAAAATAAAAATTTGTTGAAAGATATTTGCTACACTGTCGAAAAAAGTGGTGTTACAGGAATAGTGGTTGA
ATCGACATTTAGCTATTCGCCAGAACTCTTCAAAGAAAATCAACAAGATATTAAGCTTAACATTAAAAACACGTCAGTCA
GAGTACGAAATGGTAAAGTCAAGAGGGTTAGCAGCATTGATAGGAATGCTAATACTGAAGCTATCTTACAAAGTATTTAT
GATAATATAATTGCGTTTGATGAACAAGATTTAGAAAGACTATTTACGGGGTTTAGGATTTTAAAACAAGAAAATTCGAC
AAACACTAATAAAGCCGTTTTCAATATTGGTTTAACATATCATCCAATAACTAATAATGCTTTTGTTGAATTTAATAAGG
ATCAACAAAGTTTATTGTACTCATATAATAATTTAAGCAAAGATGCGTATGTCACAAAAATTAAAAGTATAGTTGATGCT
AAAGTTGCTTTAAACCTTAGTTTTGAACATGAAGAGATTAGAAGTTCACAAGGTTTTAGTGTCTTAGCAACTGTACCAGC
TAGAGGATATTCTATAGATGATTTAAATAGAAAGTATAGACCAATGATCTGGGTTTAA