Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP259645
Component protein type TssC
T6SS ID (Type) T6SS01262 experimental (Type i1)
Strain Vibrio parahaemolyticus strain 12-297/B
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (492 a.a.); Nucleotide sequence (1476 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) B5C30_RS15335
Coordinate (Strand) 24869..26344 (+)
NCBI ID WP_031856269.1
RefSeq NZ_MYFG01000475
Uniprot ID -
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
VipB PF05943.14 1.7e-125 68..365
VipB_2 PF18945.2 3e-45 378..489

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-491 MSAEAQAPEQEAALVESGSLLDSILNETRLKPSDEGFDVAKRGVEAFISELLSSSNTEKVDQSLVDLMISEIDQKLSKQVDAILHNEEVQAIESTWRGLKYLVDHTDFRENIQIELISAKKDEVLDDFEDAPEVVKSGLYKQIYTREYGQFGGKPVGAVICDYNMSASSPDIKLMEYMANVGAMSHAPFITSASAKFFGLDSYEELPNLKDLKSVFEGPQYTKWRGLREHEDARYLGLCTSRFMLRTPYSVEDNPIKAFDYDEHVTDSHDNYLWGNSAYAMASKISESFAKYRWCPNIIGPQSGGSVHDLPVYNFEAMGQIEMKIPTEILVSDRREYELAEEGFIALTMRKGSDNAAFFSANSVQKPKVFANTPEGKQAEMNYKLGTQLPYMFIINRLAHYIKVLQREQIGSWKERSDLEIELNKWIRQYVSDQENPPAEVRGRRPLRAAKVEVSDVEGDPGWYKVSMSVRPHFKYMGASFDLSLVGKLDQSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9875 - -  Protein sequence: 492 a.a.    

>T6CP259645 NZ_MYFG01000475:24869-26344 [Vibrio parahaemolyticus] [TssC]
MSAEAQAPEQEAALVESGSLLDSILNETRLKPSDEGFDVAKRGVEAFISELLSSSNTEKVDQSLVDLMISEIDQKLSKQV
DAILHNEEVQAIESTWRGLKYLVDHTDFRENIQIELISAKKDEVLDDFEDAPEVVKSGLYKQIYTREYGQFGGKPVGAVI
CDYNMSASSPDIKLMEYMANVGAMSHAPFITSASAKFFGLDSYEELPNLKDLKSVFEGPQYTKWRGLREHEDARYLGLCT
SRFMLRTPYSVEDNPIKAFDYDEHVTDSHDNYLWGNSAYAMASKISESFAKYRWCPNIIGPQSGGSVHDLPVYNFEAMGQ
IEMKIPTEILVSDRREYELAEEGFIALTMRKGSDNAAFFSANSVQKPKVFANTPEGKQAEMNYKLGTQLPYMFIINRLAH
YIKVLQREQIGSWKERSDLEIELNKWIRQYVSDQENPPAEVRGRRPLRAAKVEVSDVEGDPGWYKVSMSVRPHFKYMGAS
FDLSLVGKLDQ*

  Nucleotide sequence: 1476 bp    

>T6CP259645 NZ_MYFG01000475:24869-26344 [Vibrio parahaemolyticus] [TssC]
ATGTCTGCAGAAGCACAAGCTCCAGAACAAGAAGCAGCCTTAGTTGAATCAGGCTCACTTCTGGATAGCATTCTTAACGA
AACTCGTTTAAAGCCAAGTGATGAAGGTTTTGATGTTGCTAAACGTGGCGTAGAAGCATTCATTAGTGAGCTACTGAGCA
GCTCGAATACAGAGAAAGTAGACCAATCTTTGGTTGACTTAATGATCTCTGAAATCGACCAAAAACTGTCTAAGCAAGTT
GATGCGATTCTTCACAACGAAGAAGTTCAAGCGATTGAGTCAACTTGGCGTGGCCTGAAGTATCTTGTTGATCACACTGA
TTTCCGTGAGAACATTCAAATCGAACTAATTTCAGCGAAGAAAGACGAAGTTCTTGATGATTTTGAAGATGCACCGGAAG
TGGTTAAGTCTGGCCTTTACAAGCAGATCTACACTCGCGAATACGGCCAATTCGGTGGTAAACCTGTAGGTGCGGTAATC
TGTGACTACAACATGTCAGCGTCTTCTCCAGACATTAAGCTGATGGAATACATGGCAAATGTGGGCGCGATGTCTCATGC
ACCTTTCATAACGTCAGCATCGGCTAAGTTCTTTGGTCTGGATAGCTACGAAGAGCTACCAAACCTAAAAGATTTGAAGT
CTGTTTTCGAAGGTCCACAATACACGAAATGGCGTGGCTTACGTGAACACGAAGATGCTCGTTACCTAGGTCTATGTACG
TCTCGCTTTATGTTACGTACACCTTACTCTGTCGAAGATAACCCAATTAAGGCGTTTGACTACGACGAGCACGTAACAGA
TAGCCATGATAACTACCTATGGGGTAACTCTGCGTACGCGATGGCTTCTAAGATCAGTGAGTCATTTGCTAAGTATCGTT
GGTGTCCAAATATCATTGGTCCTCAAAGTGGCGGTTCGGTTCATGACTTGCCAGTTTATAACTTTGAAGCAATGGGCCAA
ATCGAAATGAAGATCCCAACAGAAATCTTGGTATCTGACCGTCGCGAATACGAGCTAGCCGAAGAGGGCTTTATCGCTCT
AACGATGCGCAAAGGTTCTGACAACGCGGCGTTCTTCTCTGCAAACTCTGTTCAAAAACCAAAAGTGTTTGCAAACACGC
CAGAAGGCAAACAAGCAGAGATGAACTACAAGCTGGGTACTCAGCTTCCATACATGTTCATTATCAACCGTCTAGCGCAC
TACATCAAAGTGCTACAACGTGAGCAAATCGGTTCATGGAAAGAGCGTTCTGACCTAGAAATCGAATTGAACAAGTGGAT
CCGTCAATACGTTTCTGACCAAGAGAACCCACCAGCAGAAGTCCGTGGTCGTCGTCCACTGCGTGCTGCTAAGGTTGAGG
TATCAGACGTAGAAGGCGATCCAGGTTGGTACAAAGTATCAATGTCTGTACGTCCTCACTTCAAGTACATGGGCGCAAGT
TTCGACTTGTCTCTAGTTGGTAAACTAGACCAATAA