Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015912
Component protein type TssA
T6SS ID (Type) T6SS01281 experimental (Type i1)
Strain Vibrio coralliilyticus OCN008
Replicon chromosome II
Sequence Protein sequence (522 a.a.); Nucleotide sequence (1566 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) G3U99_RS23840
Coordinate (Strand) 1639364..1640929 (+)
NCBI ID WP_165579907.1
RefSeq NZ_CP048694
Uniprot ID UPI0013F49FFF
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
T6SS_VasJ PF16989.7 2.6e-64 243..493
ImpA_N PF06812.14 2.1e-26 9..119

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-521 VTAEINTLLEPINEASPAGEDARYEFSFEMMEAEVKKFGSLFGETVDWAVVQSHATEVITKHSKDFKAMCYLTRALVESEGLPGLEQGLALLAESLIRFGSDLYPRRKRGRDGAVEWLNHQLKLALPKLPNEQLTWEALSRCNDAVEEIQRHFDEVFQDSEADFFELRSELNRLLQSAGVDETHTAPSEPEAQQDPVELSQPKPESQPSPEPTQSTPAVAKPSVAKPASRQQKEVDIDTDFSSPTASKRTLKKVAEMILASEPELPLSYRIHRHLTWSDIEELPDHQNNETPLILAVSQDKQSEYRDKAKQESDIDTIKRLERTLTDAPFWLTGHYYVYQMLKNLSLEEAAQAVSEEVKAFAQSLPGIEALSFKNSIPFANEATIEWLNKASSSASNAGQQVLPSVVVQEGDLVSMDDVTLENLGERVAEVAQNLELDSSGRGQFMLHLQIVKAYQAVGLYALCLPYLEKLWVIRDEMSLSSWEPHLSLQLDELSQKILKQLYPNKELLPAKFEEWESIYNSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9919 - -  Protein sequence: 522 a.a.    

>T6CP015912 NZ_CP048694:1639364-1640929 [Vibrio coralliilyticus OCN008] [TssA]
VTAEINTLLEPINEASPAGEDARYEFSFEMMEAEVKKFGSLFGETVDWAVVQSHATEVITKHSKDFKAMCYLTRALVESE
GLPGLEQGLALLAESLIRFGSDLYPRRKRGRDGAVEWLNHQLKLALPKLPNEQLTWEALSRCNDAVEEIQRHFDEVFQDS
EADFFELRSELNRLLQSAGVDETHTAPSEPEAQQDPVELSQPKPESQPSPEPTQSTPAVAKPSVAKPASRQQKEVDIDTD
FSSPTASKRTLKKVAEMILASEPELPLSYRIHRHLTWSDIEELPDHQNNETPLILAVSQDKQSEYRDKAKQESDIDTIKR
LERTLTDAPFWLTGHYYVYQMLKNLSLEEAAQAVSEEVKAFAQSLPGIEALSFKNSIPFANEATIEWLNKASSSASNAGQ
QVLPSVVVQEGDLVSMDDVTLENLGERVAEVAQNLELDSSGRGQFMLHLQIVKAYQAVGLYALCLPYLEKLWVIRDEMSL
SSWEPHLSLQLDELSQKILKQLYPNKELLPAKFEEWESIYN*

  Nucleotide sequence: 1566 bp    

>T6CP015912 NZ_CP048694:1639364-1640929 [Vibrio coralliilyticus OCN008] [TssA]
GTGACAGCAGAAATAAATACACTTCTTGAGCCAATTAACGAAGCTTCGCCAGCTGGCGAAGACGCGCGCTATGAATTCAG
TTTCGAAATGATGGAAGCTGAAGTAAAAAAATTCGGTTCTTTATTTGGTGAAACGGTTGATTGGGCAGTAGTACAAAGCC
ATGCAACAGAAGTTATCACTAAGCACAGCAAAGACTTTAAAGCGATGTGTTACTTGACGCGTGCTTTGGTAGAAAGTGAA
GGGCTACCTGGTCTTGAGCAGGGCCTAGCATTGCTTGCTGAGTCCTTAATTCGTTTTGGCTCAGATTTATACCCACGTAG
AAAACGTGGCCGAGACGGAGCAGTGGAATGGTTGAACCATCAGCTCAAACTTGCGCTGCCTAAGCTTCCGAATGAGCAGC
TAACTTGGGAAGCGTTGTCGAGATGTAATGATGCAGTAGAAGAGATACAACGCCACTTTGATGAAGTGTTCCAAGATTCA
GAAGCCGATTTTTTTGAATTGCGTAGCGAGCTCAATCGTCTACTTCAATCTGCAGGGGTTGACGAGACACATACGGCACC
TTCTGAGCCAGAGGCTCAGCAAGACCCAGTTGAACTTTCACAACCTAAACCTGAAAGTCAACCTTCACCAGAGCCGACAC
AATCTACACCTGCAGTCGCTAAACCAAGTGTTGCGAAACCAGCAAGTCGACAGCAAAAAGAAGTGGATATCGATACCGAC
TTTTCTTCACCTACAGCCTCTAAACGAACGTTGAAGAAGGTTGCAGAAATGATTTTGGCCTCGGAGCCTGAATTGCCGCT
GTCTTACCGCATCCACAGACATTTGACTTGGTCAGACATCGAAGAGTTGCCAGACCATCAGAACAATGAAACACCTTTAA
TTCTTGCGGTGTCTCAGGACAAACAATCCGAGTACCGAGACAAAGCTAAGCAAGAAAGTGATATCGACACGATAAAACGT
TTAGAGCGAACATTAACTGATGCGCCTTTTTGGCTGACTGGCCATTACTACGTTTATCAGATGCTGAAAAACTTGAGCTT
GGAAGAAGCAGCTCAAGCCGTTTCAGAGGAAGTGAAGGCCTTTGCTCAATCCTTACCGGGCATAGAGGCTCTGTCATTTA
AGAATTCGATTCCATTTGCCAACGAAGCAACGATCGAATGGCTGAATAAAGCCAGCTCATCGGCGTCCAATGCAGGTCAA
CAGGTTTTGCCTAGCGTAGTCGTGCAAGAAGGCGATTTGGTGTCAATGGACGATGTTACTCTCGAAAATTTGGGAGAACG
CGTAGCAGAAGTTGCACAAAACCTTGAGCTTGATAGCTCTGGGCGAGGGCAATTTATGTTGCATTTACAAATCGTAAAAG
CTTACCAAGCTGTTGGTCTTTACGCGCTCTGTTTACCTTATCTTGAAAAGTTATGGGTCATCAGAGACGAAATGAGTCTA
AGCAGCTGGGAACCACACCTCTCTTTGCAACTAGATGAATTATCTCAAAAGATTCTGAAGCAGCTGTATCCAAACAAGGA
ATTGTTGCCTGCAAAGTTTGAGGAGTGGGAGTCAATCTATAACTAA