Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015875
Component protein type TagH
T6SS ID (Type) T6SS01277 experimental (Type i1)
Strain Aliivibrio fischeri strain FQ-A001
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (437 a.a.); Nucleotide sequence (1311 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VFFQA001_RS05455
Coordinate (Strand) 753699..755009 (-)
NCBI ID 1597592724
RefSeq NZ_SJSX01000002
Uniprot ID -
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
FHA PF00498.28 8.3e-14 29..97

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-436 MELAFDIIQSQDLPIDTLPTFTFKKAGGTIGRSPNADWYIADSKRQLSNVHASISFEDEQFFITDSSTNGTYLNGDEASLNSGELHPISHGDVYELGFIKIRARLLQDPTNYRSPETNPNASRDPLSNHGTDESPSVFDMIPDDSFLSDGPIEELLNSDEEIILKQVEESTPSHTQMDDVLLKEQFISPIFNEEELSNDSLDDEIELEPTYQPKKSEEKINATSKNKIDSITNKEVRNTQTTSNEAYLAALSKGLGIELTNLEDPEQTLFDIGSALRSSVNGIQQLLRTRTEIKNKLTANATTIQGQGNNPIKFTHDVNDALNIVIHHKPGYLQGIEAINQSCKDIQANQLAIHDACQHTLDVLIEKLSPETLIYRFVQEGIQSKFGKPDAKYWQAYSKLHKQISKDPDWRNALLEQDFAKQYESQLQMLTAALRVSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9882 - -  Protein sequence: 437 a.a.    

>T6CP015875 NZ_SJSX01000002:c755009-753699 [Aliivibrio fischeri] [TagH]
MELAFDIIQSQDLPIDTLPTFTFKKAGGTIGRSPNADWYIADSKRQLSNVHASISFEDEQFFITDSSTNGTYLNGDEASL
NSGELHPISHGDVYELGFIKIRARLLQDPTNYRSPETNPNASRDPLSNHGTDESPSVFDMIPDDSFLSDGPIEELLNSDE
EIILKQVEESTPSHTQMDDVLLKEQFISPIFNEEELSNDSLDDEIELEPTYQPKKSEEKINATSKNKIDSITNKEVRNTQ
TTSNEAYLAALSKGLGIELTNLEDPEQTLFDIGSALRSSVNGIQQLLRTRTEIKNKLTANATTIQGQGNNPIKFTHDVND
ALNIVIHHKPGYLQGIEAINQSCKDIQANQLAIHDACQHTLDVLIEKLSPETLIYRFVQEGIQSKFGKPDAKYWQAYSKL
HKQISKDPDWRNALLEQDFAKQYESQLQMLTAALRV*

  Nucleotide sequence: 1311 bp    

>T6CP015875 NZ_SJSX01000002:c755009-753699 [Aliivibrio fischeri] [TagH]
ATGGAGCTGGCTTTTGATATTATTCAATCACAAGATTTACCTATTGATACCTTACCTACTTTTACCTTCAAAAAAGCGGG
TGGAACCATTGGTCGCAGTCCAAATGCCGATTGGTATATTGCGGATAGTAAAAGACAATTATCAAACGTCCATGCTTCGA
TTAGCTTTGAAGACGAACAGTTTTTCATTACCGATAGCAGTACCAATGGCACGTATTTAAACGGAGATGAAGCATCATTA
AATAGTGGTGAACTGCATCCAATATCACATGGCGATGTATACGAGTTGGGGTTTATTAAAATACGCGCTCGTCTATTACA
AGACCCAACAAATTATCGCTCACCAGAAACAAATCCAAATGCCTCTCGTGATCCTTTATCAAATCATGGTACGGATGAGT
CACCATCGGTATTTGATATGATCCCTGATGATAGCTTTTTAAGTGATGGACCAATTGAAGAACTATTAAATTCAGATGAA
GAAATCATTCTAAAACAAGTAGAAGAATCGACACCTTCTCACACACAAATGGATGATGTGCTACTTAAAGAGCAATTCAT
TTCTCCGATATTTAATGAAGAGGAACTTAGCAATGATTCCCTTGATGATGAGATTGAACTAGAACCAACTTATCAACCAA
AAAAATCAGAAGAAAAAATCAATGCGACCTCTAAAAATAAAATAGATAGCATCACAAACAAAGAAGTGCGTAATACACAA
ACAACCTCAAATGAGGCTTATTTAGCTGCATTATCTAAAGGATTAGGCATCGAGCTTACTAACCTCGAAGACCCAGAACA
AACCTTATTTGATATTGGCTCTGCGCTTCGTAGTTCAGTGAATGGCATCCAACAATTACTACGTACGCGTACTGAAATCA
AAAATAAATTAACAGCGAATGCCACCACGATTCAAGGCCAAGGTAATAACCCAATAAAATTCACCCATGATGTTAACGAT
GCACTCAATATCGTTATTCATCATAAACCTGGGTATCTACAAGGGATTGAAGCCATCAACCAAAGCTGCAAAGACATCCA
AGCGAATCAATTGGCTATTCATGACGCTTGCCAACATACATTAGATGTATTGATTGAAAAACTCTCTCCAGAAACGCTGA
TATATCGTTTTGTACAAGAAGGAATACAAAGCAAATTTGGCAAACCTGACGCCAAATATTGGCAGGCTTACAGCAAACTA
CATAAACAGATCAGCAAGGACCCTGACTGGCGCAACGCACTATTAGAGCAAGATTTTGCTAAACAATATGAATCTCAATT
ACAAATGCTCACAGCAGCACTTCGTGTGTAA