Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015702
Component protein type TssC
T6SS ID (Type) T6SS01253 experimental (Type i5)
Strain Vibrio parahaemolyticus strain 12-009A/1335
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (504 a.a.); Nucleotide sequence (1512 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) B5C29_RS20100
Coordinate (Strand) 16603..18114 (-)
NCBI ID 686278491
RefSeq NZ_MYFF01000494
Uniprot ID UPI0004E70B55
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
VipB PF05943.14 1.2e-106 66..376
VipB_2 PF18945.2 2.2e-41 388..497

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-503 MTKIDALNFLDPEELTHEFTPMGLAEFDSHWLTQFVECSDSTLAARIWLEGTQSKDFASFRHSIVSMINTIDTLLQKQLNEIIHHPDFQKLECSWVGVRYLCEQVDKPSSDSVKIKVLSATWNEVSKDALKAIEFDQSALFKLLYQNEYGMAGGEPFGVVVGDYQLRYDPRTNYFDRDISVLSKISQSAAAAFSPFVMSASPEIFGVNTFAELSSTRDVAAQFEQIDYVKWRQLRDNDDTKFIGLTAPNVLFRQPYKSDGSRNDKFEFQENIDDSNNDLLWGSGAFCFAAVSIRAFQEHGWFTHMRGIKQGDYSQGIIVAPTRNKTRINGKNDRDRCPLNLKVSERKEQELSDCGFIPISPVPETDMVGMTSNVSLYKPKLYEEKHVATNAKLTSMLQYTMCVSRIAHYVKVMGRDKIGGYQDAASLEREFQTWLHQYTTASDEASDELRAKYPLNEAKIKVRDKRDTPGHFYSVIHLRPHFQLDQMVSSIKLITELSPEHLVSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9967 - -  Protein sequence: 504 a.a.    

>T6CP015702 NZ_MYFF01000494:c18114-16603 [Vibrio parahaemolyticus] [TssC]
MTKIDALNFLDPEELTHEFTPMGLAEFDSHWLTQFVECSDSTLAARIWLEGTQSKDFASFRHSIVSMINTIDTLLQKQLN
EIIHHPDFQKLECSWVGVRYLCEQVDKPSSDSVKIKVLSATWNEVSKDALKAIEFDQSALFKLLYQNEYGMAGGEPFGVV
VGDYQLRYDPRTNYFDRDISVLSKISQSAAAAFSPFVMSASPEIFGVNTFAELSSTRDVAAQFEQIDYVKWRQLRDNDDT
KFIGLTAPNVLFRQPYKSDGSRNDKFEFQENIDDSNNDLLWGSGAFCFAAVSIRAFQEHGWFTHMRGIKQGDYSQGIIVA
PTRNKTRINGKNDRDRCPLNLKVSERKEQELSDCGFIPISPVPETDMVGMTSNVSLYKPKLYEEKHVATNAKLTSMLQYT
MCVSRIAHYVKVMGRDKIGGYQDAASLEREFQTWLHQYTTASDEASDELRAKYPLNEAKIKVRDKRDTPGHFYSVIHLRP
HFQLDQMVSSIKLITELSPEHLV*

  Nucleotide sequence: 1512 bp    

>T6CP015702 NZ_MYFF01000494:c18114-16603 [Vibrio parahaemolyticus] [TssC]
ATGACGAAAATAGATGCATTGAACTTTCTAGACCCAGAGGAACTCACACACGAGTTTACACCGATGGGCCTGGCTGAGTT
TGACAGTCATTGGTTGACTCAATTTGTTGAATGTTCAGATTCAACACTTGCGGCACGAATTTGGTTGGAAGGTACGCAAT
CTAAAGATTTTGCGAGTTTTCGCCATAGCATTGTGAGCATGATTAATACCATTGACACACTATTACAGAAGCAGCTCAAT
GAGATCATTCATCATCCAGATTTTCAGAAATTAGAGTGCAGTTGGGTAGGTGTTCGATATTTATGTGAACAAGTTGATAA
ACCGTCGTCTGACTCAGTAAAAATTAAAGTTCTATCTGCAACATGGAATGAAGTAAGTAAAGATGCGCTCAAAGCTATCG
AATTCGATCAGTCTGCCTTGTTTAAATTACTCTATCAAAATGAATATGGAATGGCCGGAGGAGAACCCTTTGGTGTGGTT
GTTGGTGATTATCAATTACGTTATGACCCGAGAACAAATTATTTTGATAGAGATATCTCTGTGCTAAGCAAGATATCTCA
GTCTGCTGCTGCGGCATTTAGTCCATTTGTAATGTCTGCGTCTCCTGAAATATTCGGTGTGAACACATTTGCCGAACTTT
CGTCGACTCGAGACGTTGCGGCACAATTTGAACAAATTGATTATGTCAAATGGAGACAGTTGCGAGATAACGATGATACC
AAGTTTATTGGCTTAACCGCTCCTAACGTGCTTTTTCGACAACCCTACAAAAGTGATGGTTCTCGAAACGATAAATTTGA
ATTTCAAGAGAATATTGACGATTCAAATAACGATTTATTGTGGGGAAGTGGAGCCTTCTGTTTTGCTGCTGTTTCGATTA
GAGCATTCCAAGAGCACGGTTGGTTTACTCACATGCGAGGAATAAAACAGGGGGATTATAGTCAAGGCATTATTGTTGCT
CCTACAAGAAACAAAACGCGCATTAATGGCAAAAATGACAGAGATAGATGCCCTTTAAATCTAAAAGTCTCTGAGCGTAA
AGAGCAAGAACTGTCTGATTGTGGGTTCATTCCGATTTCACCAGTTCCTGAAACAGACATGGTCGGCATGACTTCCAATG
TTTCGTTGTATAAGCCAAAACTGTACGAAGAGAAGCATGTTGCGACTAATGCAAAACTCACCTCAATGCTCCAATACACG
ATGTGTGTATCGCGTATAGCACACTACGTCAAAGTTATGGGGCGAGACAAGATAGGTGGCTATCAGGACGCGGCATCGCT
CGAGAGGGAGTTTCAGACTTGGTTACATCAATATACAACGGCTTCAGACGAAGCTTCGGATGAACTCAGAGCTAAGTACC
CATTGAACGAAGCGAAGATCAAAGTTAGAGATAAACGCGATACGCCAGGGCACTTCTACTCGGTGATACATTTACGCCCT
CATTTTCAGCTCGACCAAATGGTCTCAAGTATCAAATTAATTACGGAATTATCACCAGAACATTTGGTGTAA