Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015698
Component protein type TssH
T6SS ID (Type) T6SS01253 experimental (Type i5)
Strain Vibrio parahaemolyticus strain 12-009A/1335
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (856 a.a.); Nucleotide sequence (2568 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) B5C29_RS20075
Coordinate (Strand) 9962..12529 (-)
NCBI ID 686278494
RefSeq NZ_MYFF01000494
Uniprot ID UPI0004E6B5FF
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
AAA_2 PF07724.16 1.3e-38 588..753
AAA_lid_9 PF17871.3 1e-26 353..444
ClpB_D2-small PF10431.11 7.7e-10 760..833
AAA PF00004.31 2e-09 213..326
Clp_N PF02861.22 5.5e-06 24..75

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-855 MASLSLSALVERLSPQAKETLEQAAAMASSRTHHSIELTHWLLAIVQHPSGIYSEVFEAFDIDERKVEEQLQAQLEKYKTGCQTVSGLSAHTVTMMQNALMCATIEFHEEQVNCIHLLFAYLSDDTLVNMMNAISAELDKVEPSRLVVIKEHVGDGGNNTSKATSSSNSALNQFTTDLTEQAKAGKIDPVIGRDNEIRLMIDILLRRRQNNPILTGEAGVGKTAVIEGLAQKIVDGDVPPALHDVAIKSLDLALLQAGAGMKGEFENRLKNLIREVNESSQPIILFIDEAHGLIGGGGQAGQGDAANILKPALARGELRTIAATTWAEYKKYFEKDAALTRRFQVVKVDEPTPELAVDMLRGLVNIMGQHHDVYITSQALNAAVQLSARYINGRQLPDKAVSVLDTACSRVALSQSATPGALDSKKKKLNIKEAEFQQLSKEALLGVSHDEQLNNIRYEIDELSNQVIELEAIWEQEKQWVQEAKSLRARVIEENADCDKERLQEIESNLALNAQPLVFSHVNESLIAEVISDWTGIPLGKLQDDEIEAVLNLKDSLCERVVGQDHALEIMSEVIKTASAQLTDETKPNGVFLLTGPSGVGKTESALAIAEKVYGSEDNVTTINMSEFKEEHKVSLLLGSPPGYVGYGEGGVLTEAVRRKPYSVILLDEMEKAHPGVQDIFYQVFDKGSIKDGEGRDIDFKNTIIIMTANTGTETTMSLYADPDLAPEPEALKEALRDDLLTDFKPAFLGRVNVLPYLPLGKEVLTEITKLKLNKVSNRIRKHYSAGLYFDEQLINDIVDNSNESGSGARVVQTTIENNLLPKISHEILNAILNGKTFDEINVRGSIKELEVSLISignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9794 - -  Protein sequence: 856 a.a.    

>T6CP015698 NZ_MYFF01000494:c12529-9962 [Vibrio parahaemolyticus] [TssH]
MASLSLSALVERLSPQAKETLEQAAAMASSRTHHSIELTHWLLAIVQHPSGIYSEVFEAFDIDERKVEEQLQAQLEKYKT
GCQTVSGLSAHTVTMMQNALMCATIEFHEEQVNCIHLLFAYLSDDTLVNMMNAISAELDKVEPSRLVVIKEHVGDGGNNT
SKATSSSNSALNQFTTDLTEQAKAGKIDPVIGRDNEIRLMIDILLRRRQNNPILTGEAGVGKTAVIEGLAQKIVDGDVPP
ALHDVAIKSLDLALLQAGAGMKGEFENRLKNLIREVNESSQPIILFIDEAHGLIGGGGQAGQGDAANILKPALARGELRT
IAATTWAEYKKYFEKDAALTRRFQVVKVDEPTPELAVDMLRGLVNIMGQHHDVYITSQALNAAVQLSARYINGRQLPDKA
VSVLDTACSRVALSQSATPGALDSKKKKLNIKEAEFQQLSKEALLGVSHDEQLNNIRYEIDELSNQVIELEAIWEQEKQW
VQEAKSLRARVIEENADCDKERLQEIESNLALNAQPLVFSHVNESLIAEVISDWTGIPLGKLQDDEIEAVLNLKDSLCER
VVGQDHALEIMSEVIKTASAQLTDETKPNGVFLLTGPSGVGKTESALAIAEKVYGSEDNVTTINMSEFKEEHKVSLLLGS
PPGYVGYGEGGVLTEAVRRKPYSVILLDEMEKAHPGVQDIFYQVFDKGSIKDGEGRDIDFKNTIIIMTANTGTETTMSLY
ADPDLAPEPEALKEALRDDLLTDFKPAFLGRVNVLPYLPLGKEVLTEITKLKLNKVSNRIRKHYSAGLYFDEQLINDIVD
NSNESGSGARVVQTTIENNLLPKISHEILNAILNGKTFDEINVRGSIKELEVSLI*

  Nucleotide sequence: 2568 bp    

>T6CP015698 NZ_MYFF01000494:c12529-9962 [Vibrio parahaemolyticus] [TssH]
ATGGCTTCATTATCACTTTCAGCGTTGGTCGAAAGATTGTCTCCGCAAGCGAAGGAAACGCTAGAGCAAGCGGCGGCAAT
GGCAAGTTCGCGTACACATCATAGTATAGAGTTGACCCACTGGTTGTTGGCGATAGTTCAACATCCATCCGGTATTTATT
CAGAAGTGTTTGAAGCTTTTGATATTGATGAAAGAAAAGTCGAAGAACAACTGCAAGCTCAGCTTGAAAAATACAAAACT
GGATGCCAAACCGTCTCAGGCCTTTCTGCTCATACTGTAACCATGATGCAGAATGCTTTGATGTGCGCAACGATAGAGTT
TCATGAAGAACAAGTGAACTGTATCCACTTACTGTTTGCATATCTTTCTGATGACACGCTAGTGAATATGATGAATGCTA
TTAGCGCGGAGCTAGACAAAGTCGAACCATCTCGCCTAGTCGTAATTAAAGAGCATGTGGGCGATGGTGGAAACAATACT
TCTAAGGCGACGAGCAGCTCGAACTCTGCATTGAATCAGTTCACAACGGATCTTACTGAGCAAGCTAAAGCTGGAAAAAT
AGATCCTGTTATCGGTCGCGACAATGAAATCCGCTTGATGATCGATATCTTATTGCGTCGCCGCCAAAACAATCCGATCT
TAACGGGTGAGGCAGGCGTAGGTAAAACTGCGGTAATTGAGGGGCTGGCGCAAAAAATAGTGGATGGGGATGTTCCTCCG
GCTTTACATGATGTTGCCATCAAATCACTCGATCTTGCTTTGCTTCAGGCGGGTGCGGGGATGAAAGGGGAGTTTGAAAA
CAGACTTAAAAATCTCATTCGAGAAGTGAACGAATCTTCGCAGCCAATCATTCTTTTTATCGATGAAGCTCATGGTCTAA
TCGGAGGTGGTGGTCAAGCGGGACAAGGTGATGCTGCTAATATATTGAAACCAGCGTTAGCTCGAGGAGAGTTACGGACC
ATCGCTGCAACTACTTGGGCTGAGTACAAAAAATATTTTGAAAAAGATGCCGCGTTAACGAGGCGCTTCCAGGTTGTGAA
AGTAGACGAGCCGACTCCTGAGTTAGCGGTAGATATGCTTAGAGGCTTGGTTAACATCATGGGGCAACATCATGATGTTT
ATATCACAAGCCAAGCACTGAATGCTGCGGTACAACTTTCTGCTCGCTACATTAACGGACGCCAACTACCAGATAAAGCA
GTATCGGTATTAGATACTGCATGTTCGCGTGTTGCATTGAGCCAATCTGCCACTCCGGGCGCGTTGGATAGCAAAAAGAA
AAAGCTAAACATCAAAGAAGCGGAGTTTCAACAACTTTCCAAAGAGGCTCTGTTAGGCGTAAGTCACGATGAACAGCTTA
ATAATATTCGGTATGAGATCGATGAGTTATCTAATCAAGTCATAGAATTAGAGGCAATTTGGGAACAAGAAAAGCAGTGG
GTTCAAGAAGCTAAGTCCTTGAGAGCTAGGGTGATAGAAGAGAATGCCGACTGTGACAAAGAGCGATTACAGGAAATCGA
ATCGAACTTAGCGCTCAACGCGCAACCTTTAGTCTTTTCTCATGTGAATGAATCTTTGATTGCTGAAGTGATTTCTGATT
GGACAGGCATTCCACTTGGAAAATTGCAAGATGACGAAATTGAAGCGGTTCTTAACCTAAAAGATAGCTTGTGCGAGCGA
GTGGTGGGGCAAGATCATGCTCTAGAAATCATGTCCGAAGTGATCAAAACAGCAAGTGCCCAATTGACGGATGAAACTAA
ACCTAATGGCGTGTTTTTATTAACTGGCCCTAGTGGTGTCGGAAAAACGGAATCCGCTCTTGCTATCGCAGAGAAAGTTT
ATGGGAGCGAAGACAACGTAACCACGATCAATATGTCGGAATTCAAAGAAGAGCATAAGGTTTCATTGTTGTTAGGCTCT
CCTCCTGGATATGTCGGATACGGTGAGGGGGGCGTTCTAACGGAAGCCGTAAGGCGTAAACCTTACAGTGTGATTCTGTT
GGATGAAATGGAAAAAGCGCACCCCGGTGTGCAAGATATTTTCTATCAAGTGTTTGATAAAGGCTCCATTAAAGATGGTG
AAGGTCGAGATATCGATTTTAAAAACACCATCATTATCATGACGGCGAATACTGGCACAGAAACCACAATGTCTCTCTAT
GCAGATCCAGACTTAGCGCCAGAACCGGAAGCTCTAAAAGAAGCGCTTAGAGATGATTTGCTAACAGATTTTAAACCTGC
ATTTTTGGGGCGGGTTAATGTATTACCTTACTTGCCTCTCGGAAAAGAAGTCCTAACGGAAATAACTAAGTTAAAACTCA
ACAAAGTATCTAACCGTATCCGAAAACATTATTCGGCAGGGTTATATTTTGATGAACAACTAATTAATGACATTGTAGAC
AATAGTAATGAGTCAGGAAGTGGTGCTCGTGTAGTTCAAACCACCATTGAAAATAATTTACTTCCTAAAATTTCTCATGA
AATATTGAATGCAATTCTTAATGGTAAGACGTTCGATGAAATTAATGTTAGAGGTTCAATTAAAGAACTAGAAGTCTCAC
TTATTTAA