Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015691
Component protein type TssC
T6SS ID (Type) T6SS01252 experimental (Type i5)
Strain Vibrio parahaemolyticus strain A3
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (504 a.a.); Nucleotide sequence (1512 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) CGH00_RS20330
Coordinate (Strand) 11398..12909 (+)
NCBI ID 1879184213
RefSeq NZ_NNQJ01000119
Uniprot ID -
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
VipB PF05943.14 2e-106 67..376
VipB_2 PF18945.2 1.2e-41 388..497

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-503 MTKIDALNFLEPEELTHEFTPMGLAEFDSHWLTQFVECSDSILAARIWLEGTQSKDFASFRHSIVSTINTIDTLLQKQLNEIIHHPDFQKLECSWVGVRYLCEQVDKPSSDSVKIKVLSATWNEVSKDALKAIEFDQSALFKLLYQNEYGMAGGEPFGVVVGDYQLRYDPRTNYFDRDISVLSKISQSAAAAFSPFVMSASPEIFGVNTFAELSSTRDVAAQFEQIDYVKWRQLRDNDDTKFIGLTAPNVLFRQPYKSDGSRNDQFEFQENIDDSNNDLLWGSGAFCFAAVSIRAFQEHGWFTHMRGIKQGDYSQGIIVAPTRNKTRINGKNDRDRCPLNLKVSERKEQELSDCGFIPISPVPETDMVGMTSNVSLYKPKLYEEKHVATNAKLTSMLQYTMCVSRIAHYVKVMGRDKIGGYQDAASLEREFQTWLHQYTTASDEASDELRAKYPLNEAKIKVREKRDTPGHFYSVIHLRPHFQLDQMVSSIKLITELSPEHLVSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9965 - -  Protein sequence: 504 a.a.    

>T6CP015691 NZ_NNQJ01000119:11398-12909 [Vibrio parahaemolyticus] [TssC]
MTKIDALNFLEPEELTHEFTPMGLAEFDSHWLTQFVECSDSILAARIWLEGTQSKDFASFRHSIVSTINTIDTLLQKQLN
EIIHHPDFQKLECSWVGVRYLCEQVDKPSSDSVKIKVLSATWNEVSKDALKAIEFDQSALFKLLYQNEYGMAGGEPFGVV
VGDYQLRYDPRTNYFDRDISVLSKISQSAAAAFSPFVMSASPEIFGVNTFAELSSTRDVAAQFEQIDYVKWRQLRDNDDT
KFIGLTAPNVLFRQPYKSDGSRNDQFEFQENIDDSNNDLLWGSGAFCFAAVSIRAFQEHGWFTHMRGIKQGDYSQGIIVA
PTRNKTRINGKNDRDRCPLNLKVSERKEQELSDCGFIPISPVPETDMVGMTSNVSLYKPKLYEEKHVATNAKLTSMLQYT
MCVSRIAHYVKVMGRDKIGGYQDAASLEREFQTWLHQYTTASDEASDELRAKYPLNEAKIKVREKRDTPGHFYSVIHLRP
HFQLDQMVSSIKLITELSPEHLV*

  Nucleotide sequence: 1512 bp    

>T6CP015691 NZ_NNQJ01000119:11398-12909 [Vibrio parahaemolyticus] [TssC]
ATGACGAAAATAGATGCATTGAACTTTCTAGAGCCAGAGGAACTCACACACGAGTTTACACCGATGGGCCTGGCTGAGTT
TGACAGTCATTGGTTGACTCAATTTGTTGAATGTTCAGATTCAATACTTGCGGCACGAATTTGGTTGGAAGGCACGCAAT
CTAAAGATTTTGCGAGTTTTCGCCATAGCATTGTGAGCACGATTAATACCATTGACACACTATTACAGAAGCAGCTCAAT
GAGATCATTCATCATCCAGATTTTCAGAAATTAGAGTGCAGTTGGGTAGGCGTTCGATATTTATGTGAACAAGTTGATAA
ACCATCGTCTGACTCCGTAAAAATTAAAGTTCTATCTGCAACATGGAATGAAGTAAGTAAAGATGCGCTCAAGGCTATCG
AGTTCGATCAGTCTGCCTTGTTTAAATTGCTCTATCAAAATGAATATGGAATGGCCGGAGGAGAACCCTTTGGTGTGGTT
GTTGGTGATTATCAATTACGTTATGACCCGAGAACAAATTATTTTGATAGAGATATCTCTGTGCTAAGCAAGATATCTCA
GTCTGCTGCTGCGGCATTTAGTCCATTTGTAATGTCTGCGTCTCCTGAAATATTCGGTGTGAACACATTTGCCGAACTTT
CGTCGACTCGAGATGTTGCGGCACAATTTGAACAAATTGATTATGTCAAATGGAGACAGTTGCGAGATAACGATGATACC
AAGTTTATTGGCTTAACCGCTCCTAACGTGCTTTTTCGACAACCCTACAAAAGTGATGGCTCTCGAAACGATCAATTTGA
ATTTCAAGAGAATATTGACGATTCAAATAACGATTTATTGTGGGGAAGTGGAGCCTTCTGTTTTGCTGCTGTTTCGATTA
GAGCATTCCAAGAGCACGGTTGGTTTACTCACATGCGAGGAATAAAACAGGGGGATTATAGTCAAGGCATTATTGTTGCT
CCTACAAGAAACAAAACGCGCATTAATGGCAAAAATGACAGAGATAGATGCCCTTTAAATCTAAAAGTCTCTGAGCGTAA
AGAGCAAGAACTGTCTGATTGTGGGTTCATTCCGATTTCACCAGTTCCTGAAACAGACATGGTCGGCATGACTTCCAATG
TTTCGTTGTATAAGCCAAAACTGTACGAAGAGAAGCATGTTGCGACTAATGCAAAACTCACCTCAATGCTCCAATACACG
ATGTGTGTATCGCGTATAGCACACTACGTCAAAGTTATGGGGCGAGACAAGATAGGTGGCTATCAGGACGCGGCATCGCT
CGAGAGGGAGTTTCAGACTTGGTTACATCAATATACAACGGCTTCAGACGAAGCTTCGGATGAACTCAGAGCTAAGTACC
CATTGAACGAAGCGAAGATCAAAGTTAGAGAGAAACGCGATACGCCCGGGCACTTCTACTCGGTGATACATTTACGCCCT
CATTTTCAGCTCGACCAAATGGTCTCAAGTATCAAATTAATTACGGAATTATCACCAGAACATTTGGTGTAA