Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015533
Component protein type TssL
T6SS ID (Type) T6SS01236 experimental (Type i5)
Strain Vibrio vulnificus 106-2A
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (443 a.a.); Nucleotide sequence (1329 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VV1062A_RS02950
Coordinate (Strand) 450468..451796 (-)
NCBI ID 1119684966
RefSeq NZ_LMTD01000002
Uniprot ID UPI00092BFF2A
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
DotU PF09850.11 1.9e-55 52..253
OmpA PF00691.22 4.4e-13 323..421

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-442 MDETIVKPTPGRKKAPQSTPVASLESDNTVLFTQNSKETRETSIIAFGNNVLLAEANVIVSLLGQIRATATHSDVKQLREAFVQKMRDYENRLRLQGANSKQIDIARYCLCSAIDEAVLNTEWGSQSVWGHNSLLSTFYSNTQGGEQFFIHLDESLAEPNKHLDLLEVMYICMSLGFLGQFRVRENGIEQHRSLKNRVMDVLKSHGRDYSPSLNDDALAKVLVGEQIAEKAPLWVVLSITAAVLVSVYMYLSYSLNEKSDQTFSQLMNLVPSKEIENQSADYISSLAVANQIQRSLATEIEMGLLKVDALPDRVRITFQSNDLFESGSAELVAHIFPVVSKVARALEATNGKILVVGHTDNNPIFTSKFPSNWHLSLARATALTDRLASAGKLSGRVIPEGMGDARPLVSNETAEGKSINRRVEIDLLVQTQSKMDANNGKDSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9861 - -  Protein sequence: 443 a.a.    

>T6CP015533 NZ_LMTD01000002:c451796-450468 [Vibrio vulnificus] [TssL]
MDETIVKPTPGRKKAPQSTPVASLESDNTVLFTQNSKETRETSIIAFGNNVLLAEANVIVSLLGQIRATATHSDVKQLRE
AFVQKMRDYENRLRLQGANSKQIDIARYCLCSAIDEAVLNTEWGSQSVWGHNSLLSTFYSNTQGGEQFFIHLDESLAEPN
KHLDLLEVMYICMSLGFLGQFRVRENGIEQHRSLKNRVMDVLKSHGRDYSPSLNDDALAKVLVGEQIAEKAPLWVVLSIT
AAVLVSVYMYLSYSLNEKSDQTFSQLMNLVPSKEIENQSADYISSLAVANQIQRSLATEIEMGLLKVDALPDRVRITFQS
NDLFESGSAELVAHIFPVVSKVARALEATNGKILVVGHTDNNPIFTSKFPSNWHLSLARATALTDRLASAGKLSGRVIPE
GMGDARPLVSNETAEGKSINRRVEIDLLVQTQSKMDANNGKD*

  Nucleotide sequence: 1329 bp    

>T6CP015533 NZ_LMTD01000002:c451796-450468 [Vibrio vulnificus] [TssL]
ATGGACGAAACGATTGTAAAACCAACCCCTGGGCGTAAAAAAGCACCGCAGTCGACACCTGTTGCATCGCTTGAAAGCGA
TAACACGGTTCTCTTTACGCAAAATAGTAAAGAAACGCGTGAAACGAGTATCATCGCGTTTGGCAATAACGTACTGCTGG
CAGAAGCGAATGTCATTGTTTCCTTGCTTGGCCAAATTAGAGCGACGGCCACGCACAGTGATGTCAAACAGTTACGTGAA
GCATTTGTGCAAAAAATGCGTGACTATGAAAACCGGTTGAGATTACAAGGCGCAAATAGCAAGCAGATCGATATCGCACG
CTACTGTTTATGTAGTGCTATCGATGAAGCCGTCCTAAATACCGAATGGGGAAGTCAATCCGTTTGGGGACACAACTCGT
TATTGTCGACATTCTATTCCAATACTCAAGGCGGTGAGCAGTTCTTCATACATCTCGATGAAAGCCTTGCCGAACCCAAT
AAGCACTTAGATCTGCTAGAAGTCATGTATATCTGCATGAGCTTAGGTTTTTTGGGGCAATTTCGAGTTCGAGAAAATGG
AATCGAGCAACATCGTTCCTTAAAAAACCGCGTAATGGATGTCCTTAAATCGCACGGTCGGGACTACAGTCCTTCACTCA
ACGATGATGCGTTAGCCAAAGTATTGGTTGGTGAGCAGATCGCAGAAAAAGCACCATTGTGGGTTGTTTTATCAATTACC
GCGGCTGTGTTAGTCAGTGTGTACATGTACTTAAGTTATAGCCTAAACGAAAAATCCGATCAGACCTTTAGTCAGTTAAT
GAACTTAGTGCCGAGCAAAGAGATAGAGAACCAGAGTGCGGATTATATTTCGTCTCTTGCCGTAGCAAATCAAATCCAAC
GCTCGTTGGCAACGGAAATAGAAATGGGTTTGCTAAAAGTCGATGCATTACCCGATAGAGTGCGTATTACTTTTCAGTCC
AATGATCTGTTTGAATCGGGCAGTGCGGAGCTTGTCGCGCATATATTCCCTGTGGTTTCGAAAGTGGCCAGAGCACTCGA
GGCGACCAATGGAAAAATATTGGTTGTCGGACATACCGATAATAACCCCATTTTTACCAGTAAATTCCCTTCTAACTGGC
ATTTATCTCTCGCCAGAGCGACAGCGCTAACCGATCGCTTAGCATCAGCAGGCAAATTGAGTGGGCGTGTCATTCCGGAA
GGAATGGGAGATGCGAGACCTTTGGTATCAAATGAAACCGCAGAAGGAAAAAGCATCAACCGTAGAGTCGAAATCGATCT
CCTAGTTCAAACCCAATCAAAAATGGATGCAAACAATGGCAAAGATTAA