Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015527
Component protein type TssC
T6SS ID (Type) T6SS01236 experimental (Type i5)
Strain Vibrio vulnificus 106-2A
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (498 a.a.); Nucleotide sequence (1494 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VV1062A_RS02920
Coordinate (Strand) 442317..443810 (-)
NCBI ID 782722922
RefSeq NZ_LMTD01000002
Uniprot ID A0A2S3R7P2_VIBVL
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
VipB PF05943.14 3.3e-131 64..372
VipB_2 PF18945.2 3.2e-44 382..492

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-497 MTTQLETQLDPTVEGQSYSFLEQAIGATKQTEASRAEELIKTLTEEALKGTVTWNKNLTVTFREAITALDKKISEQLSAVMHHPELQKLEGTWRGLNYLVMNSETSSTLKIRMVSMTKKELHKDLSKAVEFDQSQVFKKVYESEFGSAGGEPYGAIIGDYEFTNHPEDIETLRLMSNVAAAGFSPFLSAASPALFGFDEWTELSKPRDLEKVFESLEYTQWRAFRESQDSRFVSLTMPKVLARLPYGQATSPVEEFGFEEFSIDETLGIAVNAQHNDYCWMNSSYVLGAKLTDAFAKYGFCTAIRGAEGGGRVDNLPTHYFMSDDGDPDMKCPTEIGITDRRESELGKLGFLPLCHYKNTNYAVFFGAQTCQKPAKYDSPDATANAAISARLPYMMATSRFAHYLKVMARDKIGSFMEAEDVESWLNRWILGYVNASEGGGQEIRAKYPLADARVQVREVPGAPGSYNAVAWLKPWLQMEELTTSLRLVAKIPQSGGSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9898 - -  Protein sequence: 498 a.a.    

>T6CP015527 NZ_LMTD01000002:c443810-442317 [Vibrio vulnificus] [TssC]
MTTQLETQLDPTVEGQSYSFLEQAIGATKQTEASRAEELIKTLTEEALKGTVTWNKNLTVTFREAITALDKKISEQLSAV
MHHPELQKLEGTWRGLNYLVMNSETSSTLKIRMVSMTKKELHKDLSKAVEFDQSQVFKKVYESEFGSAGGEPYGAIIGDY
EFTNHPEDIETLRLMSNVAAAGFSPFLSAASPALFGFDEWTELSKPRDLEKVFESLEYTQWRAFRESQDSRFVSLTMPKV
LARLPYGQATSPVEEFGFEEFSIDETLGIAVNAQHNDYCWMNSSYVLGAKLTDAFAKYGFCTAIRGAEGGGRVDNLPTHY
FMSDDGDPDMKCPTEIGITDRRESELGKLGFLPLCHYKNTNYAVFFGAQTCQKPAKYDSPDATANAAISARLPYMMATSR
FAHYLKVMARDKIGSFMEAEDVESWLNRWILGYVNASEGGGQEIRAKYPLADARVQVREVPGAPGSYNAVAWLKPWLQME
ELTTSLRLVAKIPQSGG*

  Nucleotide sequence: 1494 bp    

>T6CP015527 NZ_LMTD01000002:c443810-442317 [Vibrio vulnificus] [TssC]
ATGACAACACAGCTTGAAACCCAATTAGACCCTACCGTTGAAGGCCAGAGTTATTCCTTCCTCGAACAAGCTATTGGCGC
GACCAAACAAACGGAAGCGTCGAGAGCAGAGGAGTTAATCAAAACGTTAACAGAAGAAGCCTTAAAAGGTACGGTAACGT
GGAACAAAAACCTAACCGTGACGTTTCGTGAAGCTATCACCGCTTTGGATAAAAAGATTTCTGAACAGCTGTCTGCGGTG
ATGCATCACCCTGAGTTGCAAAAATTGGAAGGGACGTGGCGCGGGTTGAATTATTTGGTGATGAACTCGGAAACAAGCTC
CACGTTAAAGATTCGTATGGTAAGTATGACCAAGAAAGAGCTGCACAAAGATTTAAGTAAAGCAGTGGAGTTCGATCAAA
GCCAGGTCTTCAAGAAAGTCTACGAATCAGAATTTGGTAGCGCTGGTGGTGAGCCGTATGGTGCGATCATTGGTGACTAT
GAATTTACGAATCATCCAGAGGATATTGAAACGCTGCGTCTTATGTCGAATGTTGCGGCAGCAGGTTTTTCTCCGTTCCT
TTCTGCTGCCTCACCTGCGTTGTTTGGTTTTGACGAATGGACAGAACTGTCGAAGCCTAGAGATTTAGAGAAAGTGTTTG
AGTCGCTCGAATACACTCAGTGGCGCGCATTCCGTGAAAGTCAAGACTCACGTTTTGTCAGCTTGACGATGCCGAAAGTC
CTTGCTCGACTTCCTTATGGACAAGCGACATCACCCGTCGAAGAGTTTGGTTTTGAAGAGTTTTCTATAGACGAAACCCT
CGGAATTGCGGTGAATGCACAGCATAACGACTACTGTTGGATGAATTCGTCGTATGTACTAGGAGCGAAGCTCACTGACG
CATTTGCCAAGTATGGATTCTGTACGGCTATCCGCGGTGCCGAAGGGGGGGGGCGAGTAGATAACCTACCCACACACTAT
TTTATGAGTGATGATGGTGACCCAGATATGAAATGCCCAACCGAAATCGGTATTACGGACCGTCGCGAGTCAGAGTTAGG
TAAACTAGGCTTCCTGCCTTTATGTCACTATAAGAATACTAACTACGCTGTATTCTTTGGTGCGCAAACCTGCCAAAAAC
CAGCCAAATACGATTCGCCAGATGCCACTGCGAATGCTGCAATTTCCGCGCGCTTGCCTTACATGATGGCGACCTCTCGT
TTTGCGCATTATCTCAAGGTCATGGCGCGAGATAAGATTGGTAGCTTCATGGAAGCAGAAGACGTTGAGTCATGGCTAAA
TCGATGGATCCTTGGCTACGTCAACGCGTCTGAAGGCGGTGGTCAAGAGATTCGTGCGAAATACCCATTGGCGGATGCGC
GTGTCCAAGTGAGAGAGGTTCCTGGAGCTCCTGGGTCATACAATGCGGTAGCTTGGCTAAAACCCTGGTTACAAATGGAA
GAGCTCACAACGTCTCTGCGTTTGGTGGCGAAAATTCCTCAGTCTGGCGGATAA