Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015511
Component protein type TssH
T6SS ID (Type) T6SS01235 experimental (Type i1)
Strain Vibrio vulnificus 106-2A
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (870 a.a.); Nucleotide sequence (2610 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VV1062A_RS01755
Coordinate (Strand) 167723..170332 (+)
NCBI ID 1119685168
RefSeq NZ_LMTD01000002
Uniprot ID UPI00092BB2B4
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
AAA_2 PF07724.16 6.3e-37 607..768
AAA_lid_9 PF17871.3 1.3e-27 361..452
ClpB_D2-small PF10431.11 1.6e-10 774..845
AAA PF00004.31 1.8e-10 221..351

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-869 VIRIELPNLIAKLNAQSKFALEQAASLCIERQHPEVTLAHYLDVLLDNPLSDVRLVLKQAGLETDHVKNAIASTYNREQVLDTYPAFSPLLVELLQEAWLLSTTELEQNELRSGAIFLAAIIRADRYLSIKLINLFEVINRENLKKHFVSILRDSSETAVDKHKLNNTASLQAPSETPLGRFCSNVTEQARNGELDPVLSRENELNLMVDILCRRRKNNPIVVGEAGVGKSAMIEGLALRIVAGRVPSRLKNVELYSLDLGRLQAGASVKGEFEKRLKSVIDSIKQSAKPIILFIDEAHTLIGSGNQEGGSDAANLLKPALARGELSTIAATTWKEYKKYFEKDPALTRRFQLVKLDEPTITQAVDILRGLHSVYERAHGVFITDDALKAAAELSARYISGRQLPDKAIDVLDTACARIAINITTPPKRIALLETLCYQRQLEINMLERAQFLGQDIDLERLEKLRNEELSDEIEKAELTEAWEQQKKTVESIIALRLELMELSQSSEQERDHVQSIRAELHEKHHALEAIAQEQRLMYPQVDSVQIAEVIADWTGVPIDQMNTDELHKITHLTSILGQTIKGQDTAIEKIHQHLLTARADLRRPGRPKGAFLLVGPSGVGKTETVVQLAEQLYGGKQFLTTINMSEYQEKHTVSRLIGSPPGYVGYGEGGVLTEAIRKMPYSVVLLDEVEKAHPEVLNIFYQGFDKGEIADGEGRVIDCQNVVFFLTSNLGFQTIVEHVEEPSKIDDALYPELSAFFKPALLARMEVIPYLPLSKEVLAQIVRSKLTRLENVFRTRYNAKVVIEESLVDEILNRATRSENGARMLEAIIEGQLLPPVSLALLNKLAGREPVERIRLAADEGEFIGEVASignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9934 - -  Protein sequence: 870 a.a.    

>T6CP015511 NZ_LMTD01000002:167723-170332 [Vibrio vulnificus] [TssH]
VIRIELPNLIAKLNAQSKFALEQAASLCIERQHPEVTLAHYLDVLLDNPLSDVRLVLKQAGLETDHVKNAIASTYNREQV
LDTYPAFSPLLVELLQEAWLLSTTELEQNELRSGAIFLAAIIRADRYLSIKLINLFEVINRENLKKHFVSILRDSSETAV
DKHKLNNTASLQAPSETPLGRFCSNVTEQARNGELDPVLSRENELNLMVDILCRRRKNNPIVVGEAGVGKSAMIEGLALR
IVAGRVPSRLKNVELYSLDLGRLQAGASVKGEFEKRLKSVIDSIKQSAKPIILFIDEAHTLIGSGNQEGGSDAANLLKPA
LARGELSTIAATTWKEYKKYFEKDPALTRRFQLVKLDEPTITQAVDILRGLHSVYERAHGVFITDDALKAAAELSARYIS
GRQLPDKAIDVLDTACARIAINITTPPKRIALLETLCYQRQLEINMLERAQFLGQDIDLERLEKLRNEELSDEIEKAELT
EAWEQQKKTVESIIALRLELMELSQSSEQERDHVQSIRAELHEKHHALEAIAQEQRLMYPQVDSVQIAEVIADWTGVPID
QMNTDELHKITHLTSILGQTIKGQDTAIEKIHQHLLTARADLRRPGRPKGAFLLVGPSGVGKTETVVQLAEQLYGGKQFL
TTINMSEYQEKHTVSRLIGSPPGYVGYGEGGVLTEAIRKMPYSVVLLDEVEKAHPEVLNIFYQGFDKGEIADGEGRVIDC
QNVVFFLTSNLGFQTIVEHVEEPSKIDDALYPELSAFFKPALLARMEVIPYLPLSKEVLAQIVRSKLTRLENVFRTRYNA
KVVIEESLVDEILNRATRSENGARMLEAIIEGQLLPPVSLALLNKLAGREPVERIRLAADEGEFIGEVA*

  Nucleotide sequence: 2610 bp    

>T6CP015511 NZ_LMTD01000002:167723-170332 [Vibrio vulnificus] [TssH]
GTGATCCGTATTGAATTACCCAATCTTATTGCAAAACTTAATGCGCAAAGTAAATTTGCTTTGGAACAAGCGGCATCTCT
TTGCATTGAACGTCAGCATCCAGAGGTGACTCTAGCGCATTATCTGGATGTGTTACTTGATAATCCTCTCTCTGATGTCC
GTTTAGTACTAAAACAAGCGGGTTTGGAGACAGACCACGTTAAGAATGCGATCGCTTCAACGTATAATCGTGAGCAGGTA
TTGGATACATATCCTGCATTCTCACCTTTATTAGTTGAGCTGTTGCAAGAAGCTTGGTTGTTATCGACTACCGAGCTTGA
GCAAAACGAACTACGTTCAGGTGCAATCTTTTTGGCAGCAATAATCCGAGCTGATCGTTACCTGTCAATTAAGTTGATCA
ATTTATTCGAAGTGATAAACAGAGAAAACCTGAAAAAACACTTCGTATCGATTCTTCGGGATTCCTCAGAGACGGCTGTT
GACAAGCATAAACTAAACAACACTGCCTCTTTACAGGCACCAAGTGAAACACCGTTGGGGCGTTTTTGCTCTAATGTTAC
TGAACAAGCTCGCAATGGTGAACTTGATCCGGTACTCAGCCGTGAAAATGAGCTGAACTTGATGGTGGATATTTTGTGTC
GTCGTCGAAAGAACAATCCTATTGTGGTCGGTGAAGCCGGAGTGGGTAAAAGCGCGATGATAGAAGGCTTAGCTCTACGT
ATTGTGGCAGGGAGAGTGCCAAGTCGACTAAAGAATGTAGAACTTTATTCGCTCGACCTTGGTCGCTTGCAGGCTGGAGC
ATCAGTAAAAGGCGAATTTGAAAAACGTCTTAAAAGTGTAATTGATTCGATCAAACAATCTGCAAAACCTATTATTCTTT
TTATCGATGAAGCACATACCTTAATTGGTTCAGGCAACCAAGAGGGTGGCAGTGATGCTGCAAATTTACTTAAGCCAGCG
CTGGCTCGCGGAGAGTTGAGTACGATCGCTGCAACAACATGGAAAGAGTATAAGAAGTACTTTGAAAAGGACCCTGCGCT
AACACGTCGTTTTCAGTTAGTTAAATTGGATGAGCCGACTATAACTCAGGCGGTTGATATTTTGAGAGGTCTCCATAGTG
TATATGAAAGGGCGCATGGTGTTTTTATAACCGACGATGCGCTCAAAGCAGCTGCTGAACTATCGGCTCGTTATATCTCT
GGTCGACAGTTACCTGATAAGGCGATCGATGTACTTGATACGGCTTGTGCTCGTATCGCAATTAATATAACAACACCTCC
TAAACGCATCGCTTTATTGGAAACACTATGCTACCAGCGTCAATTGGAAATAAATATGCTCGAACGCGCTCAGTTCCTAG
GGCAAGATATTGATCTTGAACGCTTAGAAAAGTTGCGTAATGAAGAGTTGTCTGACGAGATAGAAAAAGCCGAATTAACA
GAAGCTTGGGAGCAGCAAAAGAAAACTGTTGAATCAATAATTGCACTACGACTCGAGCTTATGGAGTTAAGTCAATCTTC
AGAGCAAGAGCGTGACCATGTGCAATCGATTCGTGCTGAGCTACATGAAAAGCACCACGCATTAGAAGCTATCGCCCAAG
AACAACGTTTGATGTATCCACAGGTCGACTCAGTTCAGATAGCAGAAGTGATCGCTGATTGGACTGGTGTACCGATTGAT
CAGATGAACACCGATGAACTACACAAAATTACCCATTTGACATCTATTTTAGGCCAAACTATCAAAGGTCAAGACACTGC
AATTGAAAAAATACACCAGCATCTTCTCACTGCGCGTGCAGACCTTCGTCGCCCAGGGCGTCCCAAAGGTGCTTTTCTAC
TTGTAGGTCCAAGTGGAGTCGGAAAAACAGAAACTGTCGTGCAACTGGCCGAACAACTTTATGGCGGTAAACAGTTTCTA
ACCACCATCAACATGTCAGAGTATCAAGAGAAACATACTGTTTCACGTTTAATCGGTTCTCCACCTGGATATGTAGGGTA
TGGAGAAGGAGGGGTATTAACCGAGGCGATCCGCAAAATGCCTTACTCGGTTGTACTGCTGGATGAGGTGGAAAAAGCGC
ACCCAGAAGTTCTAAACATCTTTTATCAAGGCTTTGATAAAGGAGAAATTGCTGATGGTGAGGGACGAGTGATTGATTGT
CAAAACGTAGTCTTCTTCCTAACGTCAAACCTAGGGTTCCAGACCATCGTGGAACATGTGGAAGAGCCCTCGAAGATAGA
CGATGCTCTCTACCCAGAGCTGTCAGCATTCTTTAAGCCAGCTCTTTTGGCGAGGATGGAAGTAATTCCTTATCTACCGT
TGAGTAAAGAAGTATTAGCTCAAATTGTACGTAGCAAACTTACTCGCCTCGAAAACGTGTTTAGGACTCGTTATAACGCT
AAAGTGGTCATTGAGGAGAGCCTTGTTGATGAAATCTTAAATCGTGCAACTCGCAGTGAAAACGGCGCACGTATGCTAGA
AGCGATCATCGAAGGGCAACTGCTGCCTCCTGTCTCATTAGCCCTGTTGAACAAATTGGCTGGAAGAGAGCCTGTAGAAC
GTATCCGCCTCGCTGCGGATGAAGGCGAGTTCATTGGAGAGGTGGCGTAA