Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP015364
Component protein type TssI
T6SS ID (Type) T6SS01214 experimental (Type Unknown)
Strain Klebsiella pneumoniae strain Kp52.145
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (852 a.a.); Nucleotide sequence (2556 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) BN49_RS06025
Coordinate (Strand) 965716..968271 (-)
NCBI ID WP_046042506.1
RefSeq NZ_FO834906
Uniprot ID W9BN84_KLEPN
KEGG ID kpnk:BN49_0944
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
Phage_GPD PF05954.13 2.5e-55 30..345
DUF2345 PF10106.11 2.9e-43 602..749
T6SS_Vgr PF13296.8 1e-36 484..585
Phage_base_V PF04717.14 5.6e-09 395..463

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-851 MDVQNFDHSHHALKIRGLSSGVDVLSFEGKEQLSAPFRYDIQFTSSDKFIAPESVLMQDGAFSLTAPPVQGIPTQTPLRTLYGVITGFKQLSSSRDEARYEVRLEPRLALLSRSHQNAIYQNQTVPQIVEKILRERHEMRGQDFVFNLKSDYPSREQVMQYDEDDLTFISRLLSEVGIWFRFSTDARLKIGVIEFYDDQSGYERGLTLPLRHPSGMSDSGTEAVWGLNTAYSVVSRSVTTRDYNYREAMAEMTTGQFDVTGGDNTTYGEAYHYADNFLKTGDKATPESGAFYARIRHERYLNGRAILKGQSTSSLLMPGLEIKVEGNDAPEVFRKGILITGITASAARDRSYELTFTAIPYSERYGYRPPLIRRPVMAGTLPARVTSTTANDVYAHIDKDGRYRVNLDFDRDTWKPGFESLWVRQSRPYAGDTYGLHLPLLAGTEVSIAFEDGNPDRPYIAGVKHDSAHTDHVTIQNYKRNVLRTPANNKIRLDDERGKEHIKVSTEYGGKSQLNLGHLVDAGKQQRGEGFELRTDMWGAIRAKKGVFISADAQEKAQGQVLDMQAAITQLENALSIAKSLSQAAEVAKAHGADLDGHTSLNGALSELVKAGIVLSAPEGVGIVSPQGVRLGSGESSIGLMAGTNIDAGAMEKVTVSAGDAVSVFARKGGIKLYANQGKVEVEAQNERMRLTSRHGMKISSTEDVVEIEAEKELVLKCGKAYIRLSGGGVEVGGPKNILLKSANVQKMSKAQLPVEMPVLPGKGNYDLSLDLRDWDGIPIGGAKYTIAFESGAVLSGMLDDKGYALHTNVLPESATVEYEFPEPEPDKPWDPYSSLLASVDAELGADGQGASignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9866 - -  Protein sequence: 852 a.a.    

>T6CP015364 NZ_FO834906:c968271-965716 [Klebsiella pneumoniae] [TssI]
MDVQNFDHSHHALKIRGLSSGVDVLSFEGKEQLSAPFRYDIQFTSSDKFIAPESVLMQDGAFSLTAPPVQGIPTQTPLRT
LYGVITGFKQLSSSRDEARYEVRLEPRLALLSRSHQNAIYQNQTVPQIVEKILRERHEMRGQDFVFNLKSDYPSREQVMQ
YDEDDLTFISRLLSEVGIWFRFSTDARLKIGVIEFYDDQSGYERGLTLPLRHPSGMSDSGTEAVWGLNTAYSVVSRSVTT
RDYNYREAMAEMTTGQFDVTGGDNTTYGEAYHYADNFLKTGDKATPESGAFYARIRHERYLNGRAILKGQSTSSLLMPGL
EIKVEGNDAPEVFRKGILITGITASAARDRSYELTFTAIPYSERYGYRPPLIRRPVMAGTLPARVTSTTANDVYAHIDKD
GRYRVNLDFDRDTWKPGFESLWVRQSRPYAGDTYGLHLPLLAGTEVSIAFEDGNPDRPYIAGVKHDSAHTDHVTIQNYKR
NVLRTPANNKIRLDDERGKEHIKVSTEYGGKSQLNLGHLVDAGKQQRGEGFELRTDMWGAIRAKKGVFISADAQEKAQGQ
VLDMQAAITQLENALSIAKSLSQAAEVAKAHGADLDGHTSLNGALSELVKAGIVLSAPEGVGIVSPQGVRLGSGESSIGL
MAGTNIDAGAMEKVTVSAGDAVSVFARKGGIKLYANQGKVEVEAQNERMRLTSRHGMKISSTEDVVEIEAEKELVLKCGK
AYIRLSGGGVEVGGPKNILLKSANVQKMSKAQLPVEMPVLPGKGNYDLSLDLRDWDGIPIGGAKYTIAFESGAVLSGMLD
DKGYALHTNVLPESATVEYEFPEPEPDKPWDPYSSLLASVDAELGADGQGA*

  Nucleotide sequence: 2556 bp    

>T6CP015364 NZ_FO834906:c968271-965716 [Klebsiella pneumoniae] [TssI]
ATGGATGTACAGAACTTCGACCACTCACACCACGCGTTAAAAATCCGCGGCCTGAGCAGCGGCGTGGACGTACTGTCCTT
TGAAGGCAAGGAGCAATTAAGCGCCCCGTTCCGCTATGACATTCAGTTTACCAGCAGCGATAAGTTTATTGCGCCGGAGT
CGGTACTGATGCAGGACGGGGCATTCAGCCTGACCGCCCCGCCGGTGCAAGGGATACCGACGCAGACTCCCCTGCGTACC
TTGTACGGGGTGATCACCGGATTTAAGCAATTGTCTTCCTCACGGGACGAGGCGCGGTATGAGGTGCGGCTGGAGCCCCG
TCTGGCGCTACTGTCCCGCAGTCATCAGAACGCGATTTATCAGAACCAGACGGTGCCGCAAATCGTGGAGAAAATACTCC
GCGAGCGGCATGAGATGCGCGGTCAGGACTTTGTGTTTAACCTGAAAAGCGACTACCCGTCACGCGAGCAGGTCATGCAG
TACGACGAAGACGATCTGACATTCATCTCACGGCTGCTGTCGGAGGTGGGTATCTGGTTCCGGTTCAGTACCGACGCCCG
ACTGAAAATCGGGGTTATCGAGTTTTACGACGACCAGAGTGGCTATGAGCGCGGCCTGACGCTGCCGCTGCGTCACCCTT
CGGGGATGAGCGACAGCGGAACCGAAGCAGTGTGGGGTCTGAACACGGCCTACAGCGTGGTATCGAGGTCCGTCACGACG
CGGGATTACAACTACCGTGAAGCGATGGCGGAGATGACAACAGGCCAGTTTGACGTAACAGGCGGGGATAACACCACCTA
CGGTGAAGCCTATCATTACGCTGACAATTTTCTGAAAACGGGTGACAAAGCGACGCCGGAGAGTGGTGCATTCTATGCGC
GTATCCGCCACGAACGCTACCTGAACGGACGCGCCATCCTGAAGGGACAGAGCACCAGTTCTCTGCTGATGCCGGGGCTG
GAGATAAAGGTCGAGGGTAATGATGCGCCAGAGGTATTCCGCAAGGGCATTCTGATAACCGGGATTACCGCCAGCGCAGC
ACGAGACCGCAGCTACGAACTGACATTCACCGCCATCCCCTATTCCGAACGCTACGGCTACCGCCCTCCTCTCATTCGCA
GGCCTGTGATGGCAGGGACACTCCCGGCGCGGGTGACCAGCACCACGGCAAATGATGTCTACGCTCATATCGACAAAGAC
GGGCGCTATCGAGTGAACCTGGACTTTGACCGGGATACGTGGAAGCCGGGTTTCGAGAGCCTGTGGGTACGGCAGTCACG
CCCCTATGCGGGAGATACTTACGGTCTGCACCTGCCGCTGCTGGCGGGAACCGAGGTTAGCATCGCGTTTGAGGATGGCA
ACCCGGACAGGCCATATATCGCCGGGGTGAAACACGACTCGGCGCACACCGACCATGTGACCATCCAGAACTATAAGCGC
AACGTGCTGCGCACCCCGGCGAATAACAAAATCCGGCTGGACGATGAGCGGGGTAAGGAGCACATCAAGGTTAGCACAGA
GTACGGCGGAAAGAGCCAGCTGAACCTGGGACATCTGGTGGATGCTGGGAAGCAGCAGCGCGGTGAGGGTTTCGAACTGC
GCACCGATATGTGGGGTGCGATAAGAGCGAAAAAAGGTGTCTTTATCAGCGCCGATGCGCAGGAAAAGGCGCAGGGGCAG
GTACTGGATATGCAGGCAGCAATAACGCAACTGGAAAATGCGTTATCGATAGCAAAAAGTCTGTCACAGGCGGCGGAGGT
GGCGAAGGCGCATGGTGCGGATCTTGATGGGCATACGTCGCTGAACGGCGCGCTGTCGGAGCTTGTAAAGGCAGGGATAG
TGCTGAGCGCGCCGGAAGGCGTGGGGATTGTAAGTCCACAGGGCGTCAGACTGGGTTCGGGAGAGAGCAGTATAGGGCTG
ATGGCGGGAACAAATATTGATGCAGGGGCGATGGAGAAGGTGACTGTCTCGGCGGGAGACGCGGTGAGTGTATTTGCGCG
CAAGGGAGGGATAAAGCTGTACGCAAACCAGGGAAAAGTTGAAGTGGAGGCTCAGAACGAGAGAATGCGGCTGACATCGC
GCCATGGGATGAAGATAAGCAGTACGGAAGATGTGGTGGAGATAGAGGCAGAGAAGGAACTTGTGCTGAAATGCGGCAAG
GCGTACATCAGGCTGAGCGGCGGCGGGGTGGAGGTAGGAGGACCGAAGAATATCCTGTTGAAATCAGCGAATGTGCAGAA
GATGAGTAAAGCGCAGTTGCCGGTTGAGATGCCTGTGCTGCCGGGAAAAGGTAATTACGATCTGTCGCTGGATCTGCGGG
ACTGGGATGGTATTCCCATTGGTGGCGCGAAGTACACAATCGCTTTTGAGTCAGGGGCTGTATTGTCGGGCATGTTAGAT
GATAAAGGGTACGCACTGCATACCAATGTCCTCCCCGAATCAGCAACGGTGGAATACGAATTTCCAGAGCCGGAACCGGA
CAAACCTTGGGATCCCTATTCGTCCCTGCTTGCCTCAGTAGATGCTGAATTAGGGGCGGATGGACAGGGAGCATAA