Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP012944
Component protein type TssI
T6SS ID (Type) T6SS00937 experimental (Type i1)
Strain Escherichia coli DE719
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (661 a.a.); Nucleotide sequence (1983 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) -
Coordinate (Strand) 21557..23539 (+)
NCBI ID 700289676
GenBank KM251715
Uniprot ID Q6TKV3_ECOLX
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
Phage_GPD PF05954.13 4.1e-71 34..326
Phage_base_V PF04717.14 5.8e-14 385..451
Gp5_C PF06715.14 8.1e-05 501..523

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-660 MSLKGLRFTLEVDGQEPDTFAVVNFRLIQNQSYPFVMSVDVASDSFMQTAEMLLEKNATLTIWQGVIPLRYVTGVVAGFGMQENNGWQMRYHLRIEPPLWRCGLRRNFRIFQQQDIRTISATLLNENGVTEWTPLFYEDHPAREFCVQYGESDLAFLARLWAEEGIFFFERFAADSPEQKLTLCDDVAGLSQAGELPFNPDTSAGAETECVSMFRYEAHVRPSSVQSQDYTFKVPDWPGMYEQQGESLNGQLEQYEIFDYPGRYKDEQHGKDFTLYRMESLRSDAEKATGQSNSPKLWPGTWFTLTGHPQKMLNREWQVVQSILSGDQPQALHGSQGRGTTLGNQLEVIPADRTWRPRLQSKPKVDGPQSAIVTGPAGEEIFCDEHGRVRVKFHWDRYNPATEASSCWVRVSQAWAGPGFGNLAIPRVGQEVIVDFLNGDPDQPIIMGRTYHEDNRSPGSLPGTKTQMTIRSKTYKGSGFNELRFEDATGGEQVYIHAQKNMDTEVLNNRTTDVKADHTETIGNDQKITVGLGQTVNVGSKKEGGHDQKVTVANDQHLTIKNDRHKVVNNNQTSKVTGTDTEEVVKKQSIKIGDNYELKVEHGTNIISGDSIELICGQGESGTCSIKLEKTGKIIIRGTEFLFEATGPVDIKGKDIHLNGSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9967 - -  Protein sequence: 661 a.a.    

>T6CP012944 KM251715:21557-23539 [Escherichia coli] [TssI]
MSLKGLRFTLEVDGQEPDTFAVVNFRLIQNQSYPFVMSVDVASDSFMQTAEMLLEKNATLTIWQGVIPLRYVTGVVAGFG
MQENNGWQMRYHLRIEPPLWRCGLRRNFRIFQQQDIRTISATLLNENGVTEWTPLFYEDHPAREFCVQYGESDLAFLARL
WAEEGIFFFERFAADSPEQKLTLCDDVAGLSQAGELPFNPDTSAGAETECVSMFRYEAHVRPSSVQSQDYTFKVPDWPGM
YEQQGESLNGQLEQYEIFDYPGRYKDEQHGKDFTLYRMESLRSDAEKATGQSNSPKLWPGTWFTLTGHPQKMLNREWQVV
QSILSGDQPQALHGSQGRGTTLGNQLEVIPADRTWRPRLQSKPKVDGPQSAIVTGPAGEEIFCDEHGRVRVKFHWDRYNP
ATEASSCWVRVSQAWAGPGFGNLAIPRVGQEVIVDFLNGDPDQPIIMGRTYHEDNRSPGSLPGTKTQMTIRSKTYKGSGF
NELRFEDATGGEQVYIHAQKNMDTEVLNNRTTDVKADHTETIGNDQKITVGLGQTVNVGSKKEGGHDQKVTVANDQHLTI
KNDRHKVVNNNQTSKVTGTDTEEVVKKQSIKIGDNYELKVEHGTNIISGDSIELICGQGESGTCSIKLEKTGKIIIRGTE
FLFEATGPVDIKGKDIHLNG*

  Nucleotide sequence: 1983 bp    

>T6CP012944 KM251715:21557-23539 [Escherichia coli] [TssI]
ATGTCCTTAAAAGGTCTTCGCTTTACGCTGGAGGTTGACGGCCAGGAGCCGGACACCTTTGCAGTGGTGAATTTCCGGTT
AATCCAGAACCAGTCTTATCCGTTTGTGATGAGTGTGGATGTCGCCAGCGATTCTTTTATGCAGACGGCGGAGATGCTGC
TGGAGAAGAACGCAACGCTGACTATCTGGCAGGGTGTCATCCCGCTGCGTTATGTCACCGGCGTGGTGGCGGGCTTTGGC
ATGCAGGAGAACAACGGCTGGCAGATGCGTTATCACCTGCGTATTGAGCCGCCGTTATGGCGGTGCGGGCTGCGGCGGAA
CTTCCGTATCTTCCAGCAGCAGGATATCCGGACGATATCGGCCACATTACTGAACGAGAACGGCGTCACAGAGTGGACGC
CGCTGTTTTATGAGGACCATCCGGCGCGGGAGTTCTGTGTGCAGTACGGGGAGTCGGACCTGGCGTTTCTGGCGCGGCTG
TGGGCGGAGGAGGGGATTTTCTTCTTTGAGCGGTTTGCGGCGGACAGTCCGGAGCAGAAGCTGACGCTGTGCGACGATGT
GGCGGGGCTGTCACAGGCGGGGGAGCTTCCGTTTAACCCGGACACATCGGCAGGAGCGGAGACGGAGTGTGTCAGTATGT
TCCGTTATGAGGCGCATGTCCGCCCGTCATCGGTGCAGAGCCAGGATTACACGTTTAAGGTGCCGGACTGGCCGGGGATG
TATGAGCAGCAGGGTGAGAGCCTGAACGGACAGCTTGAACAGTATGAAATATTTGATTATCCGGGAAGGTACAAGGATGA
ACAGCACGGCAAGGATTTCACGCTGTACCGGATGGAGAGCCTGCGCAGTGATGCGGAAAAGGCCACAGGGCAGAGTAATT
CGCCGAAGCTGTGGCCGGGGACGTGGTTTACGCTGACGGGGCATCCGCAGAAGATGCTGAACCGTGAATGGCAGGTGGTA
CAGAGCATTCTGTCAGGAGACCAGCCGCAGGCGCTTCACGGCAGCCAGGGGAGAGGAACCACGCTGGGAAATCAGTTAGA
GGTGATACCGGCGGACCGGACGTGGCGTCCACGGCTGCAAAGCAAACCGAAGGTGGACGGGCCACAGAGCGCCATTGTCA
CCGGGCCTGCGGGAGAGGAAATCTTCTGTGATGAACATGGCCGGGTACGGGTGAAGTTTCACTGGGACAGGTATAACCCG
GCAACGGAGGCGAGTTCGTGCTGGGTGAGGGTGTCACAGGCGTGGGCGGGGCCGGGGTTTGGTAACCTGGCGATACCGCG
CGTGGGCCAGGAGGTGATTGTTGACTTCCTGAACGGGGACCCGGACCAGCCGATAATCATGGGGCGGACGTACCATGAGG
ACAACCGTTCGCCGGGGAGCCTGCCGGGGACGAAGACGCAGATGACGATACGGTCGAAGACCTATAAAGGAAGCGGCTTT
AATGAACTGCGGTTTGAAGACGCCACGGGCGGTGAACAGGTCTATATCCACGCGCAGAAGAACATGGATACGGAGGTGCT
GAATAATCGGACGACGGATGTGAAGGCTGACCACACGGAGACCATTGGTAACGACCAGAAGATAACGGTGGGGTTGGGCC
AGACGGTGAATGTGGGGAGCAAAAAGGAAGGTGGTCATGACCAGAAAGTGACGGTAGCGAACGATCAGCATCTCACGATA
AAAAATGACCGGCACAAGGTTGTAAATAACAACCAGACAAGCAAGGTGACGGGAACTGATACCGAAGAAGTCGTCAAAAA
ACAGAGTATTAAAATAGGTGATAATTACGAACTGAAAGTTGAGCATGGTACAAATATCATATCTGGGGACAGTATTGAGC
TAATTTGTGGGCAGGGAGAGAGCGGGACTTGTTCCATAAAACTGGAGAAAACAGGAAAGATAATAATACGGGGGACGGAG
TTTCTATTTGAGGCTACCGGTCCTGTAGATATTAAAGGAAAAGATATTCATCTGAACGGATAG