Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP012218
Component protein type FHA
T6SS ID (Type) T6SS00719 experimental (Type i1)
Strain Vibrio parahaemolyticus BB22OP
Replicon chromosome I
Sequence Protein sequence (507 a.a.); Nucleotide sequence (1521 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VPBB_RS06750
Coordinate (Strand) 1489205..1490725 (+)
NCBI ID WP_015296677.1
RefSeq NC_019955
Uniprot ID UPI0002A57030
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
FHA PF00498.28 1.5e-15 31..97

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-506 MQTHQLVLFISKCPEEYTGAKHIEMPEGGGSVGRAPSCTLSLTDHNRFISGTHCLISVYGDTFYISDVSTNGTMVNGNKILKNQPISIVDGDVVSLGQYEIGVALEHISAVQDIAADIAPERVSNDPLVNLGEAVVEEEEKVGALEDLFMETKQDGVNTDDPIAHLKFSMQREDDYLIRDVEKPEPAPAKTIENTRQVVDDSFSIHSEFDIPNLIPEDWLGGVATSKESVEPAAEQAKQAAFIPEDFAHTKPVSPQASVVQPDVNQPQQPQYEAPLSHATSNVTQRAEPVSQKWEEVTQAFVPSAQPTQLETKAKAKEAQQGFVSNESLAIESAAHSSDIGKAFYEGLGISNPDLISNEALLFKQMGACLRLCIDNLQKDLHEVESLKGEQGLSEADSNLAELMLTLNSQNLLSPNELVEQMLDELNDHQIIFNKALNELLIEQSETNDPVTFANDVASKSMFTTKSKLWGEYLEFYANNRRQMNETSLKGLIKKNYTKAIKGSHASignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9449 - -  Protein sequence: 507 a.a.    

>T6CP012218 NC_019955:1489205-1490725 [Vibrio parahaemolyticus BB22OP] [FHA]
MQTHQLVLFISKCPEEYTGAKHIEMPEGGGSVGRAPSCTLSLTDHNRFISGTHCLISVYGDTFYISDVSTNGTMVNGNKI
LKNQPISIVDGDVVSLGQYEIGVALEHISAVQDIAADIAPERVSNDPLVNLGEAVVEEEEKVGALEDLFMETKQDGVNTD
DPIAHLKFSMQREDDYLIRDVEKPEPAPAKTIENTRQVVDDSFSIHSEFDIPNLIPEDWLGGVATSKESVEPAAEQAKQA
AFIPEDFAHTKPVSPQASVVQPDVNQPQQPQYEAPLSHATSNVTQRAEPVSQKWEEVTQAFVPSAQPTQLETKAKAKEAQ
QGFVSNESLAIESAAHSSDIGKAFYEGLGISNPDLISNEALLFKQMGACLRLCIDNLQKDLHEVESLKGEQGLSEADSNL
AELMLTLNSQNLLSPNELVEQMLDELNDHQIIFNKALNELLIEQSETNDPVTFANDVASKSMFTTKSKLWGEYLEFYANN
RRQMNETSLKGLIKKNYTKAIKGSHA*

  Nucleotide sequence: 1521 bp    

>T6CP012218 NC_019955:1489205-1490725 [Vibrio parahaemolyticus BB22OP] [FHA]
ATGCAAACACATCAGCTAGTCCTATTTATTTCTAAATGCCCAGAGGAATATACGGGCGCAAAGCATATTGAAATGCCAGA
AGGTGGTGGCTCAGTTGGACGAGCGCCTAGCTGCACTCTGTCTTTAACGGACCATAACCGTTTTATCTCTGGTACACACT
GTTTGATAAGTGTATACGGTGACACTTTCTACATTAGCGATGTGTCGACAAATGGCACTATGGTTAATGGTAATAAGATT
CTAAAGAATCAACCGATATCTATTGTTGACGGTGACGTTGTTTCATTAGGGCAGTACGAGATTGGCGTTGCATTAGAGCA
TATATCCGCTGTTCAAGATATTGCCGCCGATATTGCCCCAGAAAGAGTATCGAATGATCCACTCGTCAATCTCGGTGAGG
CGGTCGTAGAAGAGGAAGAAAAAGTCGGTGCATTAGAAGACTTATTCATGGAGACCAAGCAAGACGGTGTTAATACTGAC
GATCCTATTGCGCATCTAAAGTTTTCGATGCAGCGTGAAGACGACTATCTTATCCGCGATGTTGAAAAGCCTGAGCCTGC
ACCGGCTAAGACAATCGAAAATACGCGACAAGTCGTTGATGACAGTTTCAGTATCCATTCTGAATTCGATATTCCAAATT
TAATCCCTGAAGATTGGCTGGGAGGCGTTGCCACGAGTAAAGAATCTGTTGAACCAGCGGCAGAGCAAGCTAAGCAAGCC
GCGTTCATTCCAGAAGATTTTGCGCACACGAAGCCCGTTTCGCCTCAGGCTAGTGTGGTTCAACCAGACGTTAACCAACC
TCAACAGCCTCAATATGAAGCGCCACTTAGTCACGCGACGTCAAATGTTACTCAAAGAGCAGAGCCTGTTAGCCAGAAAT
GGGAAGAGGTAACACAAGCCTTTGTTCCATCAGCACAACCTACTCAGCTAGAAACGAAAGCGAAAGCGAAAGAGGCCCAA
CAAGGTTTTGTAAGCAACGAGTCTCTAGCGATTGAGAGTGCGGCTCATTCTTCAGATATCGGTAAAGCGTTTTATGAAGG
CTTGGGTATTAGTAACCCTGATCTGATCAGTAACGAAGCTCTGCTGTTTAAACAAATGGGGGCATGTCTTCGTTTGTGTA
TCGATAACTTGCAAAAAGACTTGCATGAAGTTGAGTCACTTAAAGGTGAACAGGGTTTAAGCGAAGCGGATTCAAACTTA
GCGGAACTGATGTTAACGCTAAATAGTCAGAACTTGCTGTCTCCGAATGAATTGGTGGAGCAAATGTTGGATGAGCTCAA
CGATCATCAAATTATTTTTAACAAGGCACTCAATGAGTTGCTAATTGAACAATCAGAGACGAATGACCCTGTCACGTTTG
CAAACGACGTTGCAAGTAAATCCATGTTCACCACCAAATCAAAGTTATGGGGTGAGTATCTTGAGTTCTACGCCAATAAC
CGTCGTCAAATGAATGAGACGTCATTGAAAGGTTTGATCAAGAAAAACTACACCAAAGCGATTAAGGGAAGCCATGCGTA
G