Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP010996
Component protein type TssH
T6SS ID (Type) T6SS00792 experimental (Type i4b)
Strain Acinetobacter baumannii M2
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (895 a.a.); Nucleotide sequence (2685 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) -
Coordinate (Strand) 16104..18788 (+)
NCBI ID 507480535
GenBank KC432605
Uniprot ID R9RFN6_ACIBA
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
AAA_2 PF07724.16 1.9e-41 607..775
AAA_lid_9 PF17871.3 3.4e-24 371..465
AAA PF00004.31 1.6e-11 231..343
ClpB_D2-small PF10431.11 1e-10 781..851

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-894 MMSSLKILITKLSTVARTALEKSANACVLQQNYEIEIEHLFLELLNQSLENDLKILLKKYKISADALADDLKETISQLPKGNTRTPIFAKSIVRLFEQAWLLASAEQNPVIRSGHLLVALLTAPDLYQIATRASSLFDLLPIDSMKHKFLEICEKSVEQQEEPKTSSQEEDELEQVATPNVKTQKTPALDQYTINLTEKAKNGGIDPVIGREFEIRLMLDILMRRRQNNPILTGEPGVGKTAVVEGLALKIAQGLVPEALKNVHLHVLDMGLLQAGASVKGEFENRLKQVIQEVQASAHPIILFIDEAHTLIGAGGQAGQNDAANLLKPALARGELRTIAATTWAEYKQYFEKDAALSRRFQVVKVEEPTEEVAVDMLRAMIPVMQKHFNLQIDDEAIITAVHASHRYISGRQLPDKAVSVLDTAAARVALTQNAQPVKLDQLKAQEHNLKLEQQILENEHRQIPIHHERLENLKNHLESLQNEIQETQEQWQKELELVRKIQELEAQSHSNESEAYDQINLMRKDLADIQGQQPLVFERVNSQIINEIISDWTGIPVGKMVNDEIKQILTLEDKLGERVMGQDYALTQLVQGIKTSKAKLEDPNKPQGVFLLVGPSGVGKTETAITLANELYGGEQHLITINMSEYQEAHTVSSLKGAPPGYVGYGQGGVLTEAVRRNPYSVVLLDEIEKAHSDVQELFYQVFDKGTLEDGEGRVIDFKNTTILLTSNAGSSAIMQACLNQPVEEWPTAEELIEHLKPNLYKQFKPAFLGRMRVVPYFPLHDDLLVRIIKHKLGKITARIEKQYGTAVQYSEDLVELLLSRCTEVDSGARNVDNILNSTVLPALATEILVALADQKLPKVIMIDAKDDEIQYLLDPVAKPAKKRTSKKLKSEVSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9624 - -  Protein sequence: 895 a.a.    

>T6CP010996 KC432605:16104-18788 [Acinetobacter baumannii] [TssH]
MMSSLKILITKLSTVARTALEKSANACVLQQNYEIEIEHLFLELLNQSLENDLKILLKKYKISADALADDLKETISQLPK
GNTRTPIFAKSIVRLFEQAWLLASAEQNPVIRSGHLLVALLTAPDLYQIATRASSLFDLLPIDSMKHKFLEICEKSVEQQ
EEPKTSSQEEDELEQVATPNVKTQKTPALDQYTINLTEKAKNGGIDPVIGREFEIRLMLDILMRRRQNNPILTGEPGVGK
TAVVEGLALKIAQGLVPEALKNVHLHVLDMGLLQAGASVKGEFENRLKQVIQEVQASAHPIILFIDEAHTLIGAGGQAGQ
NDAANLLKPALARGELRTIAATTWAEYKQYFEKDAALSRRFQVVKVEEPTEEVAVDMLRAMIPVMQKHFNLQIDDEAIIT
AVHASHRYISGRQLPDKAVSVLDTAAARVALTQNAQPVKLDQLKAQEHNLKLEQQILENEHRQIPIHHERLENLKNHLES
LQNEIQETQEQWQKELELVRKIQELEAQSHSNESEAYDQINLMRKDLADIQGQQPLVFERVNSQIINEIISDWTGIPVGK
MVNDEIKQILTLEDKLGERVMGQDYALTQLVQGIKTSKAKLEDPNKPQGVFLLVGPSGVGKTETAITLANELYGGEQHLI
TINMSEYQEAHTVSSLKGAPPGYVGYGQGGVLTEAVRRNPYSVVLLDEIEKAHSDVQELFYQVFDKGTLEDGEGRVIDFK
NTTILLTSNAGSSAIMQACLNQPVEEWPTAEELIEHLKPNLYKQFKPAFLGRMRVVPYFPLHDDLLVRIIKHKLGKITAR
IEKQYGTAVQYSEDLVELLLSRCTEVDSGARNVDNILNSTVLPALATEILVALADQKLPKVIMIDAKDDEIQYLLDPVAK
PAKKRTSKKLKSEV*

  Nucleotide sequence: 2685 bp    

>T6CP010996 KC432605:16104-18788 [Acinetobacter baumannii] [TssH]
ATGATGAGTAGTTTAAAAATTTTAATTACAAAACTTTCTACAGTTGCGCGCACTGCTTTAGAAAAATCGGCTAATGCTTG
TGTCCTTCAGCAAAACTACGAAATTGAAATTGAACATTTATTTTTAGAGCTACTTAATCAGTCTTTAGAAAATGATTTAA
AAATTTTATTAAAAAAATATAAAATCTCAGCTGATGCTTTGGCAGATGATTTAAAAGAGACAATCTCTCAATTACCAAAA
GGTAATACACGTACTCCAATTTTTGCTAAATCCATTGTTCGTTTATTTGAGCAAGCTTGGTTATTGGCTTCGGCAGAACA
AAACCCTGTCATTCGTAGTGGTCATTTGTTAGTTGCATTATTAACTGCGCCAGATTTATATCAAATTGCAACAAGAGCTT
CGAGTTTATTTGATCTTTTACCGATAGACTCGATGAAACATAAGTTTCTTGAGATTTGTGAAAAGAGTGTAGAACAACAA
GAAGAACCTAAAACTTCTTCACAAGAAGAAGATGAGCTAGAACAAGTTGCTACTCCAAATGTAAAAACTCAAAAAACACC
AGCTTTAGATCAATATACAATTAATTTAACTGAAAAAGCGAAGAATGGTGGAATTGATCCAGTTATTGGGCGTGAATTTG
AAATTCGTTTAATGCTCGATATTTTAATGCGCAGACGCCAAAATAACCCGATTTTAACTGGCGAACCTGGTGTAGGTAAA
ACAGCTGTAGTTGAAGGGCTAGCTTTAAAAATTGCTCAAGGTTTAGTTCCTGAGGCTTTAAAAAATGTACATTTGCATGT
TTTAGATATGGGCCTTTTACAAGCAGGTGCAAGTGTTAAAGGTGAGTTTGAAAACCGTTTAAAACAAGTGATTCAGGAAG
TTCAGGCTTCGGCTCATCCTATTATTTTATTCATTGATGAAGCACATACGCTTATTGGTGCAGGTGGCCAAGCAGGGCAA
AACGATGCTGCTAACCTTTTAAAACCTGCACTTGCACGTGGTGAGCTACGAACGATTGCTGCAACAACATGGGCTGAATA
TAAACAGTATTTTGAAAAAGATGCTGCCTTAAGCCGCCGTTTTCAGGTCGTAAAGGTTGAAGAGCCGACCGAAGAAGTTG
CTGTTGATATGCTACGTGCAATGATTCCAGTAATGCAAAAGCACTTTAATTTACAAATTGATGATGAAGCAATTATCACA
GCTGTACATGCTTCTCATCGCTATATTAGTGGTCGTCAACTCCCGGATAAAGCAGTAAGTGTTCTTGATACTGCAGCAGC
ACGTGTAGCGTTGACCCAAAATGCACAGCCAGTCAAACTTGATCAATTGAAGGCACAAGAACATAACTTAAAGCTTGAGC
AACAGATTTTGGAAAATGAACATCGTCAGATTCCAATACACCATGAACGATTAGAGAATCTGAAGAATCATTTAGAGTCT
TTACAAAACGAGATTCAAGAAACTCAGGAACAATGGCAAAAAGAATTAGAGCTAGTTCGTAAAATTCAGGAATTAGAAGC
GCAAAGCCATTCTAATGAGTCTGAAGCCTATGATCAGATTAATTTAATGCGCAAAGATCTTGCTGATATTCAAGGTCAAC
AGCCATTAGTTTTTGAGCGTGTAAATTCTCAAATTATTAATGAAATTATTTCTGATTGGACCGGTATTCCTGTTGGGAAA
ATGGTAAATGATGAAATTAAGCAAATCTTAACGCTTGAAGATAAATTGGGCGAGCGTGTAATGGGCCAAGATTATGCACT
CACACAATTGGTTCAAGGTATTAAAACATCAAAGGCTAAATTAGAAGATCCAAATAAACCTCAAGGTGTATTCCTTTTAG
TTGGCCCTAGCGGGGTGGGTAAGACTGAAACCGCAATTACCTTAGCAAATGAGCTGTATGGTGGTGAGCAGCATTTAATC
ACGATTAATATGTCTGAATATCAAGAAGCGCATACGGTATCTTCACTTAAAGGTGCACCTCCAGGATATGTGGGCTATGG
TCAAGGCGGTGTGTTAACCGAAGCAGTACGCCGTAATCCTTATAGTGTTGTACTACTCGACGAAATTGAAAAAGCACATA
GCGATGTGCAAGAGCTGTTCTACCAAGTATTTGATAAAGGTACTTTAGAAGATGGTGAAGGTCGTGTTATTGATTTTAAA
AACACGACAATTTTATTAACTTCAAATGCTGGTTCTAGTGCAATTATGCAGGCATGTTTAAATCAGCCTGTTGAAGAGTG
GCCTACAGCAGAAGAGTTAATTGAGCATTTAAAACCAAATTTATATAAACAATTTAAACCAGCCTTTTTAGGACGTATGA
GAGTTGTGCCATATTTCCCGTTGCATGACGATTTATTGGTTCGAATTATTAAACACAAGTTGGGCAAAATTACCGCTCGA
ATCGAAAAACAATATGGAACAGCAGTCCAATATTCAGAGGATTTAGTCGAGTTACTACTTAGCCGTTGTACTGAAGTGGA
TAGTGGCGCCCGTAATGTCGATAACATCTTAAATTCGACAGTTTTACCCGCTTTGGCAACTGAAATTTTAGTGGCGTTAG
CAGATCAAAAATTGCCGAAAGTAATCATGATTGATGCCAAAGATGATGAAATCCAATATTTACTAGATCCTGTAGCGAAG
CCTGCTAAAAAACGGACTAGTAAAAAGTTGAAATCAGAAGTTTAA