Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP010084
Component protein type TssA
T6SS ID (Type) T6SS00838 experimental (Type i1)
Strain Proteus mirabilis BB2000
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (488 a.a.); Nucleotide sequence (1464 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) BB2000_RS03925
Coordinate (Strand) 923822..925285 (-)
NCBI ID WP_004244611.1
RefSeq NC_022000
Uniprot ID A0A1Z1SWV9_PROMI
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
T6SS_VasJ PF16989.7 3.9e-71 223..472
ImpA_N PF06812.14 5.6e-13 19..112

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-487 MMNNTSYAWKQQLLTALDEQQVSSAVNDNDADWEYIDSEMIKFGSLSHGQLDIKEIQRRCLHLFETQTKDFRILVHLLRTLQHAGEPKELVLAAQILTDFNRQYWQSCYPTNMKLKSRLANQVLKRFETASESFCHAANSAMRDDILGSFAFLAQFWHEQSPALAEQIDDLSRDYNRIENNDAPIIVASPAEKEEKVQTPPVSESIETPTKNSLTPTINVNHQDERQWKQTLLQVADVICQQAPESSVGYRIRRYAIWHAITVLPQANAQGKTPLAPVSIDRVMDYKAQLTQASITLLNNIEQSLSLSPYWLEGHMLAAQVAAKLGYGEVESGIIEELRIFLARLPELVNLHFSDMTPFFPESVQQWLEQYNQTENGQLPPSNTNTAILEQEVLQCYEQQGLEAALKLIELNLASRSEPRDRFYGQLLSAQLFELSGMDYMATQLYQQLNTSASHYSLADWEPNLIRQLMQKIDKKTEITMTMDRDQSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9852 - -  Protein sequence: 488 a.a.    

>T6CP010084 NC_022000:c925285-923822 [Proteus mirabilis BB2000] [TssA]
MMNNTSYAWKQQLLTALDEQQVSSAVNDNDADWEYIDSEMIKFGSLSHGQLDIKEIQRRCLHLFETQTKDFRILVHLLRT
LQHAGEPKELVLAAQILTDFNRQYWQSCYPTNMKLKSRLANQVLKRFETASESFCHAANSAMRDDILGSFAFLAQFWHEQ
SPALAEQIDDLSRDYNRIENNDAPIIVASPAEKEEKVQTPPVSESIETPTKNSLTPTINVNHQDERQWKQTLLQVADVIC
QQAPESSVGYRIRRYAIWHAITVLPQANAQGKTPLAPVSIDRVMDYKAQLTQASITLLNNIEQSLSLSPYWLEGHMLAAQ
VAAKLGYGEVESGIIEELRIFLARLPELVNLHFSDMTPFFPESVQQWLEQYNQTENGQLPPSNTNTAILEQEVLQCYEQQ
GLEAALKLIELNLASRSEPRDRFYGQLLSAQLFELSGMDYMATQLYQQLNTSASHYSLADWEPNLIRQLMQKIDKKTEIT
MTMDRDQ*

  Nucleotide sequence: 1464 bp    

>T6CP010084 NC_022000:c925285-923822 [Proteus mirabilis BB2000] [TssA]
ATGATGAACAATACTTCTTATGCATGGAAACAACAGCTACTGACAGCACTTGATGAACAGCAAGTCAGTAGTGCTGTCAA
TGATAATGATGCCGACTGGGAATATATTGACAGTGAAATGATAAAGTTCGGCTCACTTAGTCATGGTCAATTAGATATTA
AAGAGATCCAGCGTCGCTGTTTACACCTATTTGAAACGCAGACTAAAGATTTTCGGATCTTAGTCCATTTATTACGTACT
TTACAGCATGCTGGAGAGCCAAAAGAATTAGTATTGGCAGCACAGATCCTAACTGATTTTAATCGTCAATATTGGCAAAG
TTGCTACCCAACCAATATGAAATTGAAATCACGTTTAGCCAATCAAGTTTTGAAACGGTTTGAAACAGCGAGTGAGAGTT
TTTGTCATGCAGCCAATAGTGCGATGCGTGATGATATTCTAGGCTCGTTCGCCTTTCTAGCGCAATTTTGGCATGAACAA
AGCCCGGCACTTGCAGAACAAATTGATGATTTAAGCAGAGATTATAATCGTATTGAAAATAACGATGCGCCGATTATTGT
TGCTTCACCTGCCGAGAAAGAAGAAAAAGTACAGACTCCGCCGGTTAGCGAGTCTATAGAAACACCGACAAAAAATAGCT
TAACACCAACTATTAACGTTAACCATCAAGATGAAAGACAATGGAAACAAACATTACTTCAAGTAGCTGATGTTATCTGC
CAACAAGCCCCTGAAAGTTCAGTAGGATATCGTATACGGCGTTATGCAATTTGGCACGCTATTACGGTCTTACCTCAAGC
TAATGCTCAAGGTAAAACGCCTTTAGCCCCCGTATCAATTGACCGTGTAATGGATTACAAAGCTCAACTGACTCAAGCGT
CCATTACGCTATTAAACAATATTGAACAGAGTCTCTCACTCTCTCCTTACTGGTTAGAAGGCCATATGTTAGCTGCACAA
GTAGCAGCTAAATTAGGTTATGGAGAAGTAGAAAGTGGCATTATTGAAGAGTTACGTATTTTTTTAGCGCGTCTTCCTGA
ACTTGTTAACTTGCACTTTTCGGATATGACTCCCTTCTTTCCTGAAAGTGTACAACAGTGGTTAGAGCAATATAACCAAA
CTGAAAACGGTCAATTGCCACCATCGAATACAAATACTGCGATCCTAGAGCAAGAAGTCTTGCAATGTTATGAACAACAA
GGTCTTGAAGCAGCCCTGAAGCTTATTGAATTAAACCTTGCTAGCAGATCAGAGCCTAGAGATAGATTTTATGGACAATT
ATTGTCTGCACAACTATTTGAATTGTCAGGTATGGATTATATGGCTACACAGTTATACCAACAACTTAATACCTCTGCCT
CACATTATTCACTTGCAGATTGGGAACCCAACTTAATACGACAACTCATGCAAAAAATAGACAAAAAGACAGAAATAACA
ATGACTATGGATAGGGATCAATAA