Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP007577
Component protein type TssH
T6SS ID (Type) T6SS00720 experimental (Type i5)
Strain Vibrio parahaemolyticus BB22OP
Replicon chromosome II
Sequence Protein sequence (856 a.a.); Nucleotide sequence (2568 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VPBB_RS19925
Coordinate (Strand) 1051228..1053795 (-)
NCBI ID WP_015313302.1
RefSeq NC_019971
Uniprot ID UPI0002A57613
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
AAA_2 PF07724.16 1.3e-38 588..753
AAA_lid_9 PF17871.3 7.6e-27 353..444
ClpB_D2-small PF10431.11 7.7e-10 760..833
AAA PF00004.31 2e-09 213..326

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-855 MASLSLSALVERLSPQAKETLEQAAAMASSRTHHSIELTHWLLTIVQHPSGIYSEVFEAFDIDERKVEEQLQAQLEKYKTGCQTVPGLSAHTVTMMQNALMCATIEFHEEQVNCIHLLFAYLSDDTLVNMMNAISAELDKVEPSRLVAMKEHVGDGGNNTSKATSSSNSALNQFTTDLTEQAKAGKIDPVIGRDNEIRLMIDILLRRRQNNPILTGEAGVGKTAVIEGLAQKIVDGDVPPALHDVAIKSLDLALLQAGAGMKGEFENRLKNLIREVNESSQPIILFIDEAHGLIGGGGQAGQGDAANILKPALARGELRTIAATTWAEYKKYFEKDAALTRRFQVVKVDEPTPELAVDMLRGLVNIMGQHHDVYITSQALNAAVQLSARYINGRQLPDKAVSVLDTACSRVALSQSATPGALDSKKKKLNIKEAEFQQLTKEAQLGVSHDELLNNIRYEIDELSNQVIELEAIWEQEKQWVQEAKSLRARVIEENADCDKERLQEIESNLALNAQPLVFSHVNESLIAEVISDWTGIPLGKLQDDEIEAVLNLKDSLCERVVGQDHALEIMSEVIKTASAQLTDETKPNGVFLLTGPSGVGKTESALAIAEKVYGSEDNVTTINMSEFKEEHKVSLLLGSPPGYVGYGEGGVLTEAVRRKPYSVILLDEMEKAHPGVQDIFYQVFDKGSIKDGEGRDIDFKNTIIIMTANTGTETTMSLYADPDLAPEPEALKEALRDDLLTDFKPAFLGRVNVLPYLPLGKEVLTEITKLKLNKVSNRIRKHYSAGLYFDEQLINDIVDNSNESGSGARVVQTTIENNLLPKISHEILNAILNGKTFDEINVRGSIKELEVSLISignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9788 - -  Protein sequence: 856 a.a.    

>T6CP007577 NC_019971:c1053795-1051228 [Vibrio parahaemolyticus BB22OP] [TssH]
MASLSLSALVERLSPQAKETLEQAAAMASSRTHHSIELTHWLLTIVQHPSGIYSEVFEAFDIDERKVEEQLQAQLEKYKT
GCQTVPGLSAHTVTMMQNALMCATIEFHEEQVNCIHLLFAYLSDDTLVNMMNAISAELDKVEPSRLVAMKEHVGDGGNNT
SKATSSSNSALNQFTTDLTEQAKAGKIDPVIGRDNEIRLMIDILLRRRQNNPILTGEAGVGKTAVIEGLAQKIVDGDVPP
ALHDVAIKSLDLALLQAGAGMKGEFENRLKNLIREVNESSQPIILFIDEAHGLIGGGGQAGQGDAANILKPALARGELRT
IAATTWAEYKKYFEKDAALTRRFQVVKVDEPTPELAVDMLRGLVNIMGQHHDVYITSQALNAAVQLSARYINGRQLPDKA
VSVLDTACSRVALSQSATPGALDSKKKKLNIKEAEFQQLTKEAQLGVSHDELLNNIRYEIDELSNQVIELEAIWEQEKQW
VQEAKSLRARVIEENADCDKERLQEIESNLALNAQPLVFSHVNESLIAEVISDWTGIPLGKLQDDEIEAVLNLKDSLCER
VVGQDHALEIMSEVIKTASAQLTDETKPNGVFLLTGPSGVGKTESALAIAEKVYGSEDNVTTINMSEFKEEHKVSLLLGS
PPGYVGYGEGGVLTEAVRRKPYSVILLDEMEKAHPGVQDIFYQVFDKGSIKDGEGRDIDFKNTIIIMTANTGTETTMSLY
ADPDLAPEPEALKEALRDDLLTDFKPAFLGRVNVLPYLPLGKEVLTEITKLKLNKVSNRIRKHYSAGLYFDEQLINDIVD
NSNESGSGARVVQTTIENNLLPKISHEILNAILNGKTFDEINVRGSIKELEVSLI*

  Nucleotide sequence: 2568 bp    

>T6CP007577 NC_019971:c1053795-1051228 [Vibrio parahaemolyticus BB22OP] [TssH]
ATGGCTTCATTATCACTTTCAGCGTTGGTCGAAAGATTGTCTCCGCAAGCGAAGGAAACGCTAGAGCAAGCGGCTGCAAT
GGCAAGTTCGCGTACACATCATAGTATAGAGTTGACCCACTGGTTGTTGACGATAGTTCAACATCCATCCGGTATTTATT
CAGAAGTGTTTGAAGCTTTTGATATTGATGAAAGAAAAGTCGAAGAACAACTGCAAGCTCAGCTTGAAAAATACAAAACG
GGATGCCAAACCGTCCCAGGCCTTTCTGCTCATACTGTAACCATGATGCAGAATGCTTTGATGTGCGCAACGATAGAGTT
TCATGAAGAACAAGTGAACTGTATCCACTTACTGTTTGCGTATCTTTCTGATGACACGCTAGTGAATATGATGAACGCTA
TTAGCGCGGAGCTAGACAAAGTCGAACCATCTCGCCTAGTCGCAATGAAAGAGCATGTGGGCGATGGTGGAAACAATACT
TCTAAGGCGACGAGTAGCTCGAACTCAGCATTGAATCAGTTCACAACGGATCTTACTGAGCAAGCTAAAGCTGGAAAAAT
AGATCCTGTTATCGGTCGCGACAATGAAATCCGCTTGATGATCGATATTTTATTACGTCGTCGCCAAAACAATCCGATCT
TAACGGGTGAGGCAGGCGTAGGTAAAACTGCGGTAATTGAGGGGCTGGCGCAAAAAATAGTGGATGGGGATGTTCCTCCG
GCTTTACATGATGTTGCCATCAAATCACTCGATCTTGCTTTGCTTCAGGCGGGGGCGGGGATGAAAGGGGAGTTTGAAAA
TAGACTTAAAAATCTCATTCGAGAAGTGAACGAATCTTCGCAGCCAATCATTCTTTTTATCGATGAAGCTCATGGTCTAA
TCGGAGGTGGTGGTCAAGCGGGACAAGGTGATGCTGCTAATATATTGAAACCAGCGTTGGCCCGAGGAGAGTTACGGACC
ATCGCTGCAACTACTTGGGCTGAGTACAAAAAATATTTTGAAAAAGATGCCGCGTTAACGAGGCGCTTCCAGGTTGTGAA
AGTTGACGAGCCGACTCCTGAGTTAGCGGTAGATATGCTTAGAGGCTTGGTTAACATCATGGGGCAACATCATGATGTCT
ATATCACAAGCCAAGCACTGAATGCTGCGGTACAACTTTCTGCTCGCTACATTAACGGACGCCAACTGCCAGATAAAGCA
GTATCGGTATTAGATACAGCATGTTCGCGTGTTGCATTGAGCCAATCTGCCACGCCGGGCGCGTTGGATAGCAAAAAGAA
AAAGCTAAACATCAAAGAAGCTGAGTTTCAACAACTTACCAAAGAGGCTCAATTGGGCGTAAGTCACGATGAACTGCTTA
ATAATATTCGGTATGAGATCGATGAGTTATCTAATCAAGTCATAGAATTAGAGGCAATTTGGGAACAAGAAAAGCAGTGG
GTTCAAGAAGCTAAGTCGTTGAGAGCTAGGGTGATAGAAGAGAATGCCGACTGTGACAAAGAGCGATTACAGGAAATCGA
ATCGAACTTAGCTCTCAACGCCCAACCTTTAGTCTTTTCTCATGTGAATGAATCTTTGATTGCTGAGGTGATTTCTGATT
GGACAGGCATTCCACTTGGAAAATTGCAAGATGACGAAATTGAAGCGGTTCTTAACCTAAAAGATAGCTTGTGCGAGCGA
GTGGTGGGGCAAGATCATGCTCTAGAAATCATGTCCGAAGTGATCAAAACAGCAAGTGCCCAATTGACGGATGAAACCAA
ACCTAATGGCGTGTTTTTATTAACTGGCCCTAGTGGTGTCGGAAAAACGGAATCCGCTCTTGCTATCGCAGAGAAAGTTT
ATGGGAGCGAAGACAACGTAACCACGATAAATATGTCGGAATTCAAAGAAGAGCATAAGGTTTCATTGTTGTTAGGCTCT
CCTCCTGGATATGTCGGATACGGTGAGGGGGGCGTTCTAACGGAAGCCGTAAGGCGTAAACCTTACAGTGTGATTCTGTT
GGATGAAATGGAAAAAGCGCACCCCGGTGTGCAAGATATTTTCTATCAAGTGTTTGATAAAGGCTCCATTAAAGATGGTG
AAGGTCGAGATATCGATTTTAAAAACACCATCATTATCATGACGGCGAATACCGGCACAGAAACCACAATGTCTCTCTAT
GCAGATCCAGACTTAGCGCCAGAACCGGAAGCTTTAAAAGAAGCGCTTAGAGATGACTTGCTAACAGATTTTAAACCTGC
ATTTTTGGGGCGGGTTAATGTATTACCTTACTTGCCTCTCGGAAAAGAAGTCCTAACGGAAATAACTAAGTTAAAACTCA
ACAAAGTATCTAACCGTATCCGAAAACATTATTCGGCAGGGTTATATTTTGATGAACAACTAATTAATGACATTGTAGAC
AATAGTAATGAGTCAGGAAGTGGTGCTCGTGTAGTTCAAACCACCATTGAAAATAATTTACTTCCTAAAATTTCTCATGA
AATATTGAATGCAATTCTTAATGGTAAGACGTTCGATGAAATTAATGTTAGAGGTTCAATTAAAGAACTAGAAGTCTCAC
TTATTTAA