Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP005194
Component protein type PdpC
T6SS ID (Type) T6SS00080 experimental (Type ii)
Strain Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (1329 a.a.); Nucleotide sequence (3987 bp)
Reference
[1] Bröms JE, Meyer L, Sun K, et al. Unique substrates secreted by the type VI secretion system of Francisella tularensis during intramacrophage infection. PLoS One. 2012;7(11):e50473. doi: 10.1371/journal.pone.0050473. Epub 2012 Nov 20. PMID: 23185631
[2] Nano FE, Schmerk C. The Francisella pathogenicity island. Ann N Y Acad Sci. 2007 Jun;1105:122-37. Epub 2007 Mar 29. PMID: 17395722
[3] Long ME, Lindemann SR, Rasmussen JA, et al. Disruption of Francisella tularensis Schu S4 iglI, iglJ, and pdpC genes results in attenuation for growth in human macrophages and in vivo virulence in mice and reveals a unique phenotype for pdpC. Infect Immun. 2013 Mar;81(3):850-61. doi: 10.1128/IAI.00822-12. Epub 2012 Dec 28. PMID: 23275090
[4] Long ME, Lindemann SR, Rasmussen JA, et al. Disruption of Francisella tularensis Schu S4 iglI, iglJ, and pdpC genes results in attenuation for growth in human macrophages and in vivo virulence in mice and reveals a unique phenotype for pdpC. Infect Immun. 2013 Mar;81(3):850-61. doi: 10.1128/IAI.00822-12. Epub 2012 Dec 28. PMID: 23275090
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) FTT_RS09040
Coordinate (Strand) 1786170..1790156 (+)
NCBI ID WP_003022143.1
RefSeq NC_006570
Uniprot ID Q5NEC8_FRATT
KEGG ID ftu:FTT_1354, ftu:FTT_1709
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-1328 MNDKYELNIYFEKIELPKTADFNMISKHDIKELRVDANLKKKIHLLQFDEDYLACMRRLRAIHPSKIAMQKIKSIRNKKNSFIIAILSLDKIIHKTKFITFGHKTVIFDFKKLWGLVDFVIVHTSNKTWVNHKLTSFMPSITYCNQNIIHLAYHSDFLYIYHTPEFMDDINVDRENRRELVAKIPDPYWVRADTKENKINITSEKKNLEKDLKKITKLKNFEISANDIFFSKAIKAAPRLQHKNKSKLFNSLAIENNEKIKRDIIDYAISNAWYKNEGLLENLMTFLDALVVRHLYLIAVYSVYEIEIGIKSVKPEYSKLLKSGLLNKDIQNQLIYDQKKISNIIWLGETFHGLDIEEAQALCEFLDEENINPKINPINSKKLYKTYKENYKSDSEKILSFTKYKEKYNFLNNDKLREEHANKLSSILEDPKFRVLSYINAFLCSTKNYLVPYGYLGSNPLTYYNCMLETGKRRTSKEAYFADIRNKLFIVCYLPGFLSSVIADDDFIDWYSNKKENQELLKNSYLNNLYNSKQKYIKDFIDLDIIKLLKQTSSQIKPSYIPVAFRYGAFASTTALIRSNANVSNRMEFELYDSPERLHNQYSEKEEMIMPKSVNNPKDHSIDNGMSLFSLNLTNEKEDGLRKVMLKVAQLYNLDFKVGISGNLDQAMTQALILGMATTKKNGDIVIDEDQVLYMTYLYCIFMAHSVDHTVDEILMSSNTYMLNSKEEKYPIANIANFFARPVFKLSKDKEFKALVEKYENSIKPNSKVLKENYISRVTTLSEVYEDIYNLNCLYSSLSEGSLYNLLSTHSERNCTLLEQYSRKKKAETGLVQDGEKIKVVNNYNSYAAINQYQHFVSLGIMYDSGAKYSYSHKKQIEKDFNLYSPDKEQINYLKYNFKDNKFDAVYKNKKSKEKTQSHIVYAKKQNTRYCYGYFNDFFVKNRITTFYKIKDKSGNYLVNLHNEKYSFATPNSDSKIYRVSPELLNNRDDFKRVSKDIIKSYKYISFDKQKEDIVKNFGKNLYHTNYEIWVGLSHQAISCFSVLDNIDTQEAANAFIDALYYIRLMQLYYGKTIPFLWISSEIVRYSSSETHYYIPTEENFENILKIALNRASKPVIERFLIILNIYNNTIDDNTLILIRCRLTIILFEHEEQKLKLKALQKYADAYKKNNYKNEINFRAWFESIFHVQNLSLSPNYIGNNILILSLVEELKPKCSEYKKNMINQQIIAKANELNFYQLLIRLIEISTYHRILTKSIITNTTSLLYDILNKPEFQTINKLINKLFIYKNKDLNTDKYKAFHTKLITIEKTYKKINSLYKSDFFKKISSSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9967 - -  Protein sequence: 1329 a.a.    

>T6CP005194 NC_006570:1786170-1790156 [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] [PdpC]
MNDKYELNIYFEKIELPKTADFNMISKHDIKELRVDANLKKKIHLLQFDEDYLACMRRLRAIHPSKIAMQKIKSIRNKKN
SFIIAILSLDKIIHKTKFITFGHKTVIFDFKKLWGLVDFVIVHTSNKTWVNHKLTSFMPSITYCNQNIIHLAYHSDFLYI
YHTPEFMDDINVDRENRRELVAKIPDPYWVRADTKENKINITSEKKNLEKDLKKITKLKNFEISANDIFFSKAIKAAPRL
QHKNKSKLFNSLAIENNEKIKRDIIDYAISNAWYKNEGLLENLMTFLDALVVRHLYLIAVYSVYEIEIGIKSVKPEYSKL
LKSGLLNKDIQNQLIYDQKKISNIIWLGETFHGLDIEEAQALCEFLDEENINPKINPINSKKLYKTYKENYKSDSEKILS
FTKYKEKYNFLNNDKLREEHANKLSSILEDPKFRVLSYINAFLCSTKNYLVPYGYLGSNPLTYYNCMLETGKRRTSKEAY
FADIRNKLFIVCYLPGFLSSVIADDDFIDWYSNKKENQELLKNSYLNNLYNSKQKYIKDFIDLDIIKLLKQTSSQIKPSY
IPVAFRYGAFASTTALIRSNANVSNRMEFELYDSPERLHNQYSEKEEMIMPKSVNNPKDHSIDNGMSLFSLNLTNEKEDG
LRKVMLKVAQLYNLDFKVGISGNLDQAMTQALILGMATTKKNGDIVIDEDQVLYMTYLYCIFMAHSVDHTVDEILMSSNT
YMLNSKEEKYPIANIANFFARPVFKLSKDKEFKALVEKYENSIKPNSKVLKENYISRVTTLSEVYEDIYNLNCLYSSLSE
GSLYNLLSTHSERNCTLLEQYSRKKKAETGLVQDGEKIKVVNNYNSYAAINQYQHFVSLGIMYDSGAKYSYSHKKQIEKD
FNLYSPDKEQINYLKYNFKDNKFDAVYKNKKSKEKTQSHIVYAKKQNTRYCYGYFNDFFVKNRITTFYKIKDKSGNYLVN
LHNEKYSFATPNSDSKIYRVSPELLNNRDDFKRVSKDIIKSYKYISFDKQKEDIVKNFGKNLYHTNYEIWVGLSHQAISC
FSVLDNIDTQEAANAFIDALYYIRLMQLYYGKTIPFLWISSEIVRYSSSETHYYIPTEENFENILKIALNRASKPVIERF
LIILNIYNNTIDDNTLILIRCRLTIILFEHEEQKLKLKALQKYADAYKKNNYKNEINFRAWFESIFHVQNLSLSPNYIGN
NILILSLVEELKPKCSEYKKNMINQQIIAKANELNFYQLLIRLIEISTYHRILTKSIITNTTSLLYDILNKPEFQTINKL
INKLFIYKNKDLNTDKYKAFHTKLITIEKTYKKINSLYKSDFFKKISS*

  Nucleotide sequence: 3987 bp    

>T6CP005194 NC_006570:1786170-1790156 [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] [PdpC]
ATGAACGACAAATATGAACTAAATATCTATTTTGAGAAAATAGAGTTACCTAAAACAGCAGATTTCAATATGATAAGTAA
GCATGATATTAAAGAACTCAGAGTAGATGCTAATTTAAAAAAGAAAATACACTTATTACAATTTGATGAAGATTATTTAG
CATGTATGAGGAGATTAAGAGCTATTCATCCCTCAAAAATAGCGATGCAAAAAATTAAATCAATTCGCAATAAAAAAAAT
TCTTTTATAATTGCCATTTTATCTTTAGATAAAATAATTCACAAAACTAAATTTATCACTTTTGGACATAAAACCGTTAT
TTTTGATTTTAAGAAACTATGGGGATTAGTTGATTTCGTAATAGTTCATACAAGTAATAAAACCTGGGTTAATCATAAGT
TAACATCATTTATGCCATCAATTACATACTGTAATCAAAACATCATCCATTTAGCATACCATTCTGATTTTTTATATATT
TATCATACTCCAGAATTTATGGATGATATAAATGTAGATCGAGAAAATAGAAGAGAGTTAGTGGCAAAAATTCCCGATCC
ATATTGGGTAAGAGCTGATACTAAAGAAAATAAAATCAATATTACTTCTGAAAAGAAAAATCTAGAAAAAGATTTAAAAA
AAATAACTAAATTAAAAAATTTTGAAATAAGCGCAAATGATATTTTTTTCTCAAAAGCTATAAAAGCAGCTCCAAGATTA
CAACATAAAAATAAGAGTAAATTATTTAATTCATTAGCGATTGAAAATAATGAAAAAATCAAACGCGACATAATTGATTA
TGCAATATCTAATGCTTGGTATAAAAACGAGGGGTTACTTGAAAATCTAATGACATTTTTAGACGCGCTAGTCGTAAGAC
ATCTCTACTTAATAGCAGTTTACTCAGTTTATGAAATAGAAATAGGTATTAAATCAGTAAAACCTGAGTATAGCAAATTA
TTAAAATCTGGCCTATTGAACAAAGATATTCAAAATCAATTGATATATGATCAAAAGAAAATTAGCAATATTATTTGGCT
TGGTGAAACATTTCATGGTTTAGATATTGAAGAAGCTCAGGCTTTATGTGAGTTTCTTGATGAAGAGAATATTAACCCGA
AAATTAATCCTATAAATTCTAAAAAGCTATATAAAACCTACAAAGAAAATTATAAAAGCGATTCAGAAAAAATTTTAAGT
TTCACAAAATACAAAGAGAAATATAATTTTTTAAATAATGATAAGCTTAGAGAAGAACATGCAAATAAACTTTCAAGCAT
ATTAGAAGATCCAAAATTTAGAGTTCTTAGCTATATAAATGCATTTTTATGTTCAACTAAAAATTATCTAGTACCTTATG
GGTATTTAGGAAGTAATCCTCTTACATACTATAATTGTATGCTAGAAACCGGAAAACGTAGAACATCAAAAGAAGCATAT
TTTGCTGATATAAGAAACAAATTGTTTATAGTATGCTATCTTCCTGGCTTCTTGAGCTCTGTAATTGCTGATGATGACTT
TATAGACTGGTATTCTAATAAGAAAGAAAATCAAGAATTACTCAAAAACTCTTATTTGAACAATTTATATAATTCAAAGC
AGAAATATATAAAAGATTTTATCGATCTTGATATTATTAAACTTCTAAAACAGACATCATCTCAAATCAAGCCAAGCTAT
ATACCAGTAGCTTTTAGATATGGTGCATTTGCCTCAACAACTGCTTTGATAAGATCAAATGCAAATGTTTCTAATCGAAT
GGAGTTTGAATTATATGACTCACCTGAAAGACTACATAATCAATACTCAGAAAAAGAGGAAATGATTATGCCAAAATCGG
TTAATAACCCCAAGGATCACTCAATTGACAATGGAATGTCTTTATTTAGCCTTAATCTAACAAATGAAAAAGAAGATGGA
CTTCGAAAAGTTATGTTGAAAGTTGCACAACTATATAATCTTGATTTCAAGGTAGGTATCTCAGGAAATTTAGATCAAGC
AATGACTCAGGCATTAATACTCGGGATGGCAACTACAAAAAAAAATGGAGATATCGTAATTGATGAAGATCAAGTGCTAT
ATATGACATACTTATACTGCATTTTCATGGCACATAGTGTCGATCATACTGTAGATGAAATACTAATGTCCTCAAATACT
TATATGTTAAACTCTAAAGAGGAAAAGTATCCTATAGCCAATATAGCTAATTTTTTTGCTAGACCTGTATTTAAACTTTC
TAAGGATAAAGAGTTTAAAGCATTAGTTGAAAAGTATGAAAATAGCATAAAACCTAATTCAAAAGTTCTCAAAGAAAATT
ATATAAGTAGAGTAACGACGTTATCCGAGGTATATGAAGATATATATAATTTAAATTGCTTATATAGTTCTCTATCAGAA
GGATCCTTGTATAACCTATTATCAACTCATAGTGAAAGAAACTGTACTTTATTAGAGCAGTATTCTCGTAAGAAGAAAGC
GGAGACAGGATTGGTCCAAGATGGAGAGAAAATAAAAGTCGTAAACAACTACAATAGCTATGCTGCGATTAATCAATATC
AACATTTTGTATCACTAGGCATAATGTATGATAGTGGTGCAAAATACTCCTATTCTCATAAAAAACAGATAGAAAAAGAT
TTCAACTTATACTCACCAGATAAAGAACAGATAAATTATCTAAAATATAACTTTAAAGATAATAAATTTGATGCTGTTTA
TAAAAACAAAAAGAGCAAAGAAAAAACTCAAAGCCATATTGTGTATGCAAAAAAACAAAATACGCGATATTGCTACGGAT
ATTTTAACGATTTTTTCGTTAAAAATAGAATTACGACTTTTTATAAAATAAAAGATAAATCAGGAAACTATTTAGTAAAC
TTACATAATGAAAAATATAGTTTCGCAACACCTAATTCAGATTCTAAAATATATAGAGTTTCACCAGAATTACTTAACAA
TAGAGATGATTTTAAAAGAGTATCTAAAGATATTATAAAATCATATAAATATATTAGTTTTGATAAACAAAAGGAAGATA
TAGTTAAAAATTTTGGTAAAAACTTATATCATACTAATTATGAGATATGGGTCGGACTATCACATCAAGCTATATCATGT
TTTTCAGTTTTAGATAACATAGATACACAAGAAGCTGCTAATGCTTTTATCGATGCTTTATATTATATTAGATTAATGCA
ATTATATTATGGCAAAACTATACCTTTTTTGTGGATTAGTAGCGAAATTGTAAGATATTCTTCATCAGAAACTCACTACT
ATATACCAACAGAAGAAAACTTTGAAAATATACTTAAAATTGCTCTTAATAGAGCCTCAAAACCAGTAATAGAAAGATTC
TTAATTATTCTTAACATATATAATAACACTATTGATGATAATACTTTAATTTTAATACGATGCCGTTTAACAATAATATT
ATTTGAACATGAAGAGCAGAAACTCAAATTAAAAGCTTTACAAAAATATGCTGACGCTTATAAAAAAAATAATTATAAAA
ACGAAATTAATTTTAGAGCTTGGTTTGAATCTATATTTCATGTTCAAAACTTATCCTTATCTCCTAATTATATTGGCAAT
AATATTTTAATCTTGAGTTTAGTTGAAGAATTAAAACCAAAATGTAGTGAATATAAAAAAAACATGATTAACCAACAAAT
TATAGCTAAAGCAAACGAGTTAAACTTTTATCAACTTCTAATAAGACTTATTGAAATATCAACCTATCATAGAATACTTA
CGAAATCAATCATAACTAATACAACCTCGTTACTTTATGACATATTAAATAAACCAGAATTTCAAACAATAAATAAATTA
ATAAATAAGCTATTTATTTATAAAAACAAGGATCTAAATACTGATAAATATAAAGCCTTTCACACTAAGCTTATAACTAT
TGAAAAAACCTATAAGAAAATAAATAGCTTATATAAATCAGACTTTTTTAAAAAAATATCATCATAG