Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP005188
Component protein type PdpD
T6SS ID (Type) T6SS00080 experimental (Type ii)
Strain Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (1196 a.a.); Nucleotide sequence (3588 bp)
Reference
[1] Bröms JE, Meyer L, Sun K, et al. Unique substrates secreted by the type VI secretion system of Francisella tularensis during intramacrophage infection. PLoS One. 2012;7(11):e50473. doi: 10.1371/journal.pone.0050473. Epub 2012 Nov 20. PMID: 23185631
[2] Nano FE, Schmerk C. The Francisella pathogenicity island. Ann N Y Acad Sci. 2007 Jun;1105:122-37. Epub 2007 Mar 29. PMID: 17395722
[3] Long ME, Lindemann SR, Rasmussen JA, et al. Disruption of Francisella tularensis Schu S4 iglI, iglJ, and pdpC genes results in attenuation for growth in human macrophages and in vivo virulence in mice and reveals a unique phenotype for pdpC. Infect Immun. 2013 Mar;81(3):850-61. doi: 10.1128/IAI.00822-12. Epub 2012 Dec 28. PMID: 23275090
[4] Long ME, Lindemann SR, Rasmussen JA, et al. Disruption of Francisella tularensis Schu S4 iglI, iglJ, and pdpC genes results in attenuation for growth in human macrophages and in vivo virulence in mice and reveals a unique phenotype for pdpC. Infect Immun. 2013 Mar;81(3):850-61. doi: 10.1128/IAI.00822-12. Epub 2012 Dec 28. PMID: 23275090
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) FTT_RS09070
Coordinate (Strand) 1794788..1798375 (-)
NCBI ID WP_003022155.1
RefSeq NC_006570
Uniprot ID Q5NEC2_FRATT, A0A0E3A6T7_FRATU
KEGG ID ftu:FTT_1715c, ftu:FTT_1360c
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-1195 MDQDINDLLYDTNDLKKEKVCGGFFDFIKAWFYNDVERHMFFEDEIIVAQKLKTMDVMANTYALERKKYFEKFLKDSHKQKGFFTRIKDRDFAFYKDPTRVKLWSSITDTDVYSFFIKSSVNQVLGGGNIAQLTSLPKFKFNAIASVNNENISAAANLAATGAKSFFGSSCINIWSNLPVFDSERGDVKSFIPLYLRISGKASSALFNYNIDISASTNRLKFTESKCMELLNNFKGNVNLRLVAAKSSREAKSFIYTPKFKEDSNKHLNDLGFILNTQQGSYRYLVPEIRDGLDLIREYTYPEIEQIYFGRSALSGYSKSNYDKQSLGIEKNGEGLMTLRVSSKDYENPLIQVKTSVNVTSFDLLSGQIKGKILADDLIGFSDAKGAINKFRNEVDTIIKNNISESFKSPFKIPNLSEFSDMEIRVRFGLYSKQSASKLRTIRISIPMTTKMLDFNQTSGSYNTKSGMGYSMAQRHQLKEAIPYNEGLLENSAQQDFDLVKPTGNSTLGAVQDNLSNIYDKSSTFDSVIGSLRELYKLKGEDLTNIDSHDILNVLSQNSSLSGLSSSIAADLNELNSKFKDITSINKKTSEAILSTNYQQYNPSFNKAKIFDNPDSFYVQDTLINYSQTLKKEEFRDQMSTINIIEFGSDGDLPILFNLCKMMTSESAKDGAKNFLSQKENVNKTKEFFDALENTTSVISPESNISYTSINVLCSKNAGGVITENNKASSVSLGSTISLADFNRMYSLDSRVSVLGVSPLEELSSFSAKKNEYKITFEEYFTKLAIQRYMEVIMIDDEADFIKSFVLPMMECQKKLLDNLVILNKDAKWKSSSSFKRAFSNRGSFSFTGWLKERLPGFDFELSQEYAYFTGLVINFAFEEDNSSSETVIKLCKIIKSLDRLVRGFYFLLRRMVKNRNTKVGSHNVSESHINMVKQILTSLCEPYQILTQKVSDNAELLSALVNMLSFMDSLVEVQRLCASICIPTSAFFTLVNENKNLLKDICYTVEKSGVTGIVVESTFSYSPELFKENQQDIKLNIKNTSVRVRDGKVKRVTSIDRNANTEAILQSIYDNIIAFDEQDLERLFTGFRILKQENSTNTNKAVFNIGLTYHPITNNAFVEFNKDQQSLLYSYNNLSKDAYVTKIKSIVDAKVALNLSFEHEEIRSSQGFSVLATVPARGYSIDDLNRKYRPMIWVSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9980 - -  Protein sequence: 1196 a.a.    

>T6CP005188 NC_006570:c1798375-1794788 [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] [PdpD]
MDQDINDLLYDTNDLKKEKVCGGFFDFIKAWFYNDVERHMFFEDEIIVAQKLKTMDVMANTYALERKKYFEKFLKDSHKQ
KGFFTRIKDRDFAFYKDPTRVKLWSSITDTDVYSFFIKSSVNQVLGGGNIAQLTSLPKFKFNAIASVNNENISAAANLAA
TGAKSFFGSSCINIWSNLPVFDSERGDVKSFIPLYLRISGKASSALFNYNIDISASTNRLKFTESKCMELLNNFKGNVNL
RLVAAKSSREAKSFIYTPKFKEDSNKHLNDLGFILNTQQGSYRYLVPEIRDGLDLIREYTYPEIEQIYFGRSALSGYSKS
NYDKQSLGIEKNGEGLMTLRVSSKDYENPLIQVKTSVNVTSFDLLSGQIKGKILADDLIGFSDAKGAINKFRNEVDTIIK
NNISESFKSPFKIPNLSEFSDMEIRVRFGLYSKQSASKLRTIRISIPMTTKMLDFNQTSGSYNTKSGMGYSMAQRHQLKE
AIPYNEGLLENSAQQDFDLVKPTGNSTLGAVQDNLSNIYDKSSTFDSVIGSLRELYKLKGEDLTNIDSHDILNVLSQNSS
LSGLSSSIAADLNELNSKFKDITSINKKTSEAILSTNYQQYNPSFNKAKIFDNPDSFYVQDTLINYSQTLKKEEFRDQMS
TINIIEFGSDGDLPILFNLCKMMTSESAKDGAKNFLSQKENVNKTKEFFDALENTTSVISPESNISYTSINVLCSKNAGG
VITENNKASSVSLGSTISLADFNRMYSLDSRVSVLGVSPLEELSSFSAKKNEYKITFEEYFTKLAIQRYMEVIMIDDEAD
FIKSFVLPMMECQKKLLDNLVILNKDAKWKSSSSFKRAFSNRGSFSFTGWLKERLPGFDFELSQEYAYFTGLVINFAFEE
DNSSSETVIKLCKIIKSLDRLVRGFYFLLRRMVKNRNTKVGSHNVSESHINMVKQILTSLCEPYQILTQKVSDNAELLSA
LVNMLSFMDSLVEVQRLCASICIPTSAFFTLVNENKNLLKDICYTVEKSGVTGIVVESTFSYSPELFKENQQDIKLNIKN
TSVRVRDGKVKRVTSIDRNANTEAILQSIYDNIIAFDEQDLERLFTGFRILKQENSTNTNKAVFNIGLTYHPITNNAFVE
FNKDQQSLLYSYNNLSKDAYVTKIKSIVDAKVALNLSFEHEEIRSSQGFSVLATVPARGYSIDDLNRKYRPMIWV*

  Nucleotide sequence: 3588 bp    

>T6CP005188 NC_006570:c1798375-1794788 [Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4] [PdpD]
ATGGATCAAGATATCAACGATTTATTATATGATACTAATGATTTGAAAAAAGAAAAAGTATGTGGCGGCTTTTTTGATTT
TATCAAAGCTTGGTTTTATAATGACGTTGAAAGACATATGTTTTTTGAAGATGAGATTATTGTGGCTCAGAAACTTAAAA
CGATGGATGTCATGGCTAATACATACGCCTTAGAGAGAAAAAAATATTTTGAAAAATTTCTCAAAGATTCTCATAAACAA
AAAGGTTTTTTTACAAGAATAAAAGATAGAGATTTTGCTTTTTATAAAGATCCTACTAGGGTTAAACTATGGAGTAGTAT
TACTGATACTGATGTCTATAGCTTTTTTATAAAGTCAAGCGTTAACCAAGTGCTTGGTGGTGGTAATATAGCTCAACTGA
CATCATTACCAAAATTTAAGTTTAATGCAATAGCATCAGTTAATAATGAAAACATCTCGGCAGCAGCTAATCTTGCAGCT
ACTGGAGCAAAAAGTTTTTTTGGAAGTTCATGTATAAATATTTGGTCTAATTTACCTGTATTTGATAGTGAAAGAGGAGA
TGTTAAATCATTTATTCCATTATACCTAAGAATAAGTGGTAAAGCTTCATCGGCATTATTTAATTATAATATAGATATAA
GTGCTAGCACAAATAGATTAAAATTTACTGAATCAAAATGCATGGAATTATTAAATAACTTTAAGGGCAATGTAAATCTT
AGATTAGTGGCTGCAAAAAGCTCTAGAGAAGCAAAAAGCTTTATTTATACTCCAAAATTTAAAGAAGATAGTAATAAGCA
TTTAAATGATTTAGGTTTTATTCTAAATACTCAGCAAGGTTCATATAGATATTTAGTTCCTGAAATTAGGGATGGACTTG
ATCTAATTAGAGAATATACATACCCCGAAATTGAACAGATTTATTTTGGTAGGAGTGCACTTTCTGGTTATTCAAAAAGT
AATTATGACAAGCAAAGTTTAGGTATTGAGAAAAATGGTGAGGGTCTTATGACTCTTAGGGTTAGTTCCAAAGATTATGA
AAATCCACTAATTCAGGTCAAAACATCAGTTAATGTAACTAGTTTTGATCTTTTATCAGGACAAATAAAAGGTAAGATTT
TAGCTGATGACTTAATTGGTTTTTCAGATGCTAAAGGTGCTATTAATAAGTTCAGAAACGAAGTTGATACAATTATTAAA
AACAATATTAGTGAAAGCTTTAAGTCTCCTTTTAAGATACCAAACTTATCTGAATTTAGTGATATGGAGATAAGAGTGAG
GTTTGGCTTATATTCTAAACAATCAGCATCCAAGTTGAGGACCATAAGAATCTCTATTCCTATGACTACTAAAATGTTAG
ATTTTAATCAAACATCTGGGTCATATAATACAAAATCAGGTATGGGTTATTCAATGGCTCAGAGACATCAATTAAAAGAA
GCAATACCTTATAATGAAGGTCTTCTAGAAAATTCTGCTCAGCAGGATTTTGATTTGGTTAAACCAACCGGAAATAGTAC
TCTTGGAGCTGTGCAAGATAATTTATCAAACATATATGATAAAAGTAGTACGTTTGACTCAGTAATAGGTTCTTTGAGAG
AGCTTTATAAACTTAAAGGTGAAGACCTAACAAATATTGATTCTCATGATATCCTTAATGTTTTATCACAAAACTCGTCT
TTATCAGGGTTATCTAGTAGTATCGCAGCAGATCTAAATGAGTTAAACTCTAAGTTTAAGGATATTACGTCTATAAATAA
AAAAACATCTGAAGCGATATTATCTACGAATTACCAGCAATATAATCCTAGTTTTAATAAAGCAAAAATATTCGATAATC
CAGATTCTTTCTATGTTCAAGATACTTTAATTAACTACTCACAAACCCTAAAAAAAGAAGAATTTAGAGATCAGATGTCA
ACAATAAATATTATTGAATTTGGTAGTGATGGTGACTTACCTATATTATTTAATCTTTGTAAAATGATGACTAGCGAGTC
AGCAAAAGATGGCGCAAAAAATTTTCTAAGTCAAAAGGAGAATGTTAATAAGACTAAAGAGTTTTTTGATGCTCTAGAAA
ATACCACTTCTGTAATAAGTCCAGAATCAAATATCAGTTATACATCTATTAATGTGCTTTGTAGCAAAAATGCTGGAGGT
GTAATTACTGAGAATAACAAAGCATCTTCTGTATCCCTAGGTTCAACTATTAGTTTAGCGGATTTTAATAGAATGTATTC
GCTTGACTCAAGAGTTTCTGTGCTTGGAGTATCTCCTTTAGAAGAGTTATCAAGTTTTTCAGCGAAAAAAAATGAATATA
AAATCACTTTTGAAGAATATTTTACTAAGTTAGCGATTCAAAGATATATGGAAGTTATTATGATAGATGATGAAGCTGAC
TTTATAAAATCATTTGTATTACCAATGATGGAGTGTCAAAAGAAACTATTAGATAATTTAGTTATTCTAAATAAGGATGC
TAAATGGAAAAGTAGTTCATCATTTAAGAGAGCTTTCTCAAATAGAGGTAGTTTTAGTTTTACTGGTTGGCTTAAAGAGA
GACTTCCTGGCTTTGATTTTGAGCTTTCTCAGGAGTATGCTTATTTTACTGGCTTAGTAATAAACTTTGCCTTTGAAGAA
GATAACTCTTCTTCTGAAACTGTAATTAAACTATGTAAAATTATAAAATCTTTAGATAGGCTTGTTCGAGGTTTTTATTT
CTTACTAAGAAGGATGGTGAAAAATAGAAATACTAAAGTTGGTTCTCATAATGTCTCTGAAAGTCACATTAATATGGTTA
AGCAGATTTTAACATCCTTATGTGAACCATATCAGATTTTAACTCAGAAGGTAAGCGATAATGCTGAACTGTTGTCTGCT
TTAGTTAATATGTTGAGTTTTATGGATAGCCTTGTTGAAGTACAGCGGCTATGTGCTTCGATTTGTATTCCAACCAGTGC
ATTTTTCACTTTAGTGAATGAAAATAAAAATTTGTTGAAAGATATTTGCTACACTGTCGAAAAAAGTGGTGTTACAGGAA
TAGTGGTTGAATCGACATTTAGCTATTCGCCAGAACTCTTCAAAGAAAATCAACAAGATATTAAGCTTAACATTAAAAAC
ACGTCAGTCAGAGTACGAGATGGTAAAGTCAAGAGGGTTACCAGCATTGATAGGAATGCTAATACTGAAGCTATCTTACA
AAGTATTTATGATAATATAATTGCGTTTGATGAACAAGATTTAGAAAGACTATTTACGGGGTTTAGGATTTTAAAACAAG
AAAATTCGACAAACACTAATAAAGCCGTTTTCAATATTGGTTTAACATATCATCCAATAACTAATAATGCTTTTGTTGAA
TTTAATAAGGATCAACAAAGTTTATTGTACTCATATAATAATTTAAGCAAAGATGCGTATGTTACAAAAATTAAAAGTAT
AGTTGATGCTAAAGTTGCTTTAAACCTTAGTTTTGAACATGAAGAGATTAGAAGTTCACAAGGTTTTAGTGTCTTAGCAA
CTGTACCAGCTAGAGGATATTCTATAGATGATTTAAATAGAAAGTATAGACCAATGATCTGGGTTTAA