Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP004930
Component protein type PdpD
T6SS ID (Type) T6SS00158 experimental (Type ii)
Strain Francisella tularensis subsp. novicida U112
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (1246 a.a.); Nucleotide sequence (3738 bp)
Reference
[1] de Bruin OM, Duplantis BN, Ludu JS, et al. The biochemical properties of the Francisella pathogenicity island (FPI)-encoded proteins IglA, IglB, IglC, PdpB and DotU suggest roles in type VI secretion. Microbiology (Reading). 2011 Dec;157(Pt 12):3483-3491. doi: 10.1099/mic.0.052308-0. Epub 2011 Oct 6. PMID: 21980115
[2] Robb CS, Nano FE, Boraston AB. Cloning, expression, purification, crystallization and preliminary X-ray diffraction analysis of intracellular growth locus E (IglE) protein from Francisella tularensis subsp. novicida. Acta Crystallogr Sect F Struct Biol Cryst Commun. 2010 Dec 1;66(Pt 12):1596-8. doi: 10.1107/S1744309110034378. Epub 2010 Nov 25. PMID: 21139203
[3] Nano FE, Schmerk C. The Francisella pathogenicity island. Ann N Y Acad Sci. 2007 Jun;1105:122-37. Epub 2007 Mar 29. PMID: 17395722
[4] Bröms JE, Meyer L, Sun K, et al. Unique substrates secreted by the type VI secretion system of Francisella tularensis during intramacrophage infection. PLoS One. 2012;7(11):e50473. doi: 10.1371/journal.pone.0050473. Epub 2012 Nov 20. PMID: 23185631
[5] Barker JR, Chong A, Wehrly TD, et al. The Francisella tularensis pathogenicity island encodes a secretion system that is required for phagosome escape and virulence. Mol Microbiol. 2009 Dec;74(6):1459-70. PMID: 20054881
[6] Hare RF, Hueffer K. Francisella novicida pathogenicity island encoded proteins were secreted during infection of macrophage-like cells. PLoS One. 2014 Aug 26;9(8):e105773. doi: 10.1371/journal.pone.0105773. eCollection 2014. PMID: 25158041
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) FTN_RS06785
Coordinate (Strand) 1399803..1403540 (-)
NCBI ID WP_003040148.1
RefSeq NC_008601
Uniprot ID A0A6I4RQI7_FRATU, Q7X3J6_FRANO, A0Q7I6_FRATN
KEGG ID ftx:AW25_679, ftn:FTN_1325
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-1245 MDQDINDLLYDTDDLKKEKVNGGFFDFIKAWFYNDVERHMFFEDEIIVAQKLKTMDVMANTYALERKKYFEKFLKDSHKQKGFFTRIKDRDFAFYKDPTRVKLWSSITDTDVYSFFIKSSVNQMLGGGNIAQLTSLPKFKFNAIASVNSENISAAASLAATGEKSFLGSSCINVWSNLPVFDSERGDVKSFIPLYLRMSGKASSALFNYNIDIGASTNKLKFTESKCMELLNNFKGNVNLRLVAAKSSREARSFIYTPKFKEDSNKHLNDLGFILNAQQGSYRYLVPETRDGLDLIREYTYPEIEQIYFGRSALSGYSKSNYDKQSLGIEKNGEGLMTLRVSSKDYENPLIQVKTSVNVTSFDLLSGEIKGKILADDLIGFSDAKGAINKFRNEVDTIIKNNISESFKSPFKIPNLSEFSDMEIRVRFGLYSKQSASKLRTIRISIPMTTKMLDFNQTSGSYNTKPGMGYSMAQRHQLKEAIPYNEGLLENSAQRLFSGENLDFKNQLRSIAKDLTKDYVDFGNYAKDKANSLMENISNAAQQDFDLVKPTGNSTLGAVQDNLSNIYDKSSTFDSVIGSLRELYKLKGEDLTNIDSNDILNVLSQNSSLAELSGSVGADLNELKSKFKDIASIDIKKKASEAILSTSYQQYNPSFNKAKIFDNPDSFYVQDTLINYSQTLKKEQFRDQMSTINIIEFGSDSDLPILFNLCKMMTSESAKADAKDFLSHKENASKTKEFIDALENTTSVISPESNISYTSINVLCSKNAGGVITENNKASSVSLGSTISLADFNRMYSLDSRVSMLGVSPLEELSSFSAKKNEYKITFEEYFTKLVIQRYMEVIMIDDEADFIKSFVSPMMECQKKLLDNLVILNKDAKWKSSSSFKSTFSSGSSFSFTGWLKERLPGFDFELSQEYAYFTGLVINFSIEEDNSSSETVIKLCKIIKSLDGLVRGFYFLLRRMVKNRNTKVGSHNVSESHINMVKQILTSLCEPYQILTQKVSDNAELLSALVNMLSFMDSLVEVQRLCASICIPTSAFFTLVNENKNLLKDICYTVEKSGVTGIVVESTFSYSPELFKENQQDIKLNIKNTSVRVRNGKVKRVSSIDRNANTEAILQSIYDNIIAFDEQDLERLFTGFRILKQENSTNTNKAVFNIGLTYHPITNNAFVEFNKDQQSLLYSYNNLSKDAYVTKIKSIVDAKVALNLSFEHEEIRSSQGFSVLATVPARGYSIDDLNRKYRPMIWVSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9975 - -  Protein sequence: 1246 a.a.    

>T6CP004930 NC_008601:c1403540-1399803 [Francisella tularensis subsp. novicida U112] [PdpD]
MDQDINDLLYDTDDLKKEKVNGGFFDFIKAWFYNDVERHMFFEDEIIVAQKLKTMDVMANTYALERKKYFEKFLKDSHKQ
KGFFTRIKDRDFAFYKDPTRVKLWSSITDTDVYSFFIKSSVNQMLGGGNIAQLTSLPKFKFNAIASVNSENISAAASLAA
TGEKSFLGSSCINVWSNLPVFDSERGDVKSFIPLYLRMSGKASSALFNYNIDIGASTNKLKFTESKCMELLNNFKGNVNL
RLVAAKSSREARSFIYTPKFKEDSNKHLNDLGFILNAQQGSYRYLVPETRDGLDLIREYTYPEIEQIYFGRSALSGYSKS
NYDKQSLGIEKNGEGLMTLRVSSKDYENPLIQVKTSVNVTSFDLLSGEIKGKILADDLIGFSDAKGAINKFRNEVDTIIK
NNISESFKSPFKIPNLSEFSDMEIRVRFGLYSKQSASKLRTIRISIPMTTKMLDFNQTSGSYNTKPGMGYSMAQRHQLKE
AIPYNEGLLENSAQRLFSGENLDFKNQLRSIAKDLTKDYVDFGNYAKDKANSLMENISNAAQQDFDLVKPTGNSTLGAVQ
DNLSNIYDKSSTFDSVIGSLRELYKLKGEDLTNIDSNDILNVLSQNSSLAELSGSVGADLNELKSKFKDIASIDIKKKAS
EAILSTSYQQYNPSFNKAKIFDNPDSFYVQDTLINYSQTLKKEQFRDQMSTINIIEFGSDSDLPILFNLCKMMTSESAKA
DAKDFLSHKENASKTKEFIDALENTTSVISPESNISYTSINVLCSKNAGGVITENNKASSVSLGSTISLADFNRMYSLDS
RVSMLGVSPLEELSSFSAKKNEYKITFEEYFTKLVIQRYMEVIMIDDEADFIKSFVSPMMECQKKLLDNLVILNKDAKWK
SSSSFKSTFSSGSSFSFTGWLKERLPGFDFELSQEYAYFTGLVINFSIEEDNSSSETVIKLCKIIKSLDGLVRGFYFLLR
RMVKNRNTKVGSHNVSESHINMVKQILTSLCEPYQILTQKVSDNAELLSALVNMLSFMDSLVEVQRLCASICIPTSAFFT
LVNENKNLLKDICYTVEKSGVTGIVVESTFSYSPELFKENQQDIKLNIKNTSVRVRNGKVKRVSSIDRNANTEAILQSIY
DNIIAFDEQDLERLFTGFRILKQENSTNTNKAVFNIGLTYHPITNNAFVEFNKDQQSLLYSYNNLSKDAYVTKIKSIVDA
KVALNLSFEHEEIRSSQGFSVLATVPARGYSIDDLNRKYRPMIWV*

  Nucleotide sequence: 3738 bp    

>T6CP004930 NC_008601:c1403540-1399803 [Francisella tularensis subsp. novicida U112] [PdpD]
ATGGATCAAGATATCAACGATTTATTATATGATACTGATGACCTCAAAAAAGAAAAAGTAAATGGAGGATTTTTTGATTT
TATCAAAGCTTGGTTTTATAATGACGTTGAAAGACATATGTTTTTTGAAGATGAGATTATTGTAGCTCAGAAACTTAAAA
CGATGGATGTCATGGCTAATACATACGCCTTAGAAAGAAAAAAATATTTTGAAAAATTTCTCAAAGATTCTCATAAACAA
AAAGGTTTTTTTACAAGAATAAAAGATAGGGATTTTGCTTTTTATAAAGATCCTACTAGGGTTAAACTATGGAGTAGTAT
TACTGATACGGATGTTTATAGCTTTTTTATAAAGTCAAGCGTTAATCAGATGCTTGGTGGTGGTAATATAGCTCAACTGA
CATCATTGCCAAAATTTAAGTTTAATGCAATAGCATCAGTTAATAGTGAAAACATCTCTGCAGCAGCTAGTCTTGCAGCT
ACTGGAGAAAAAAGTTTTTTGGGAAGTTCATGTATAAATGTTTGGTCTAATTTACCTGTATTTGATAGTGAAAGAGGAGA
TGTTAAATCATTTATTCCATTATACCTAAGAATGAGTGGTAAAGCTTCATCGGCATTATTTAATTATAATATAGATATAG
GTGCTAGCACAAATAAATTAAAATTTACTGAATCAAAATGCATGGAATTGTTAAATAACTTTAAGGGTAATGTAAATCTT
AGATTAGTAGCTGCAAAAAGCTCTAGAGAAGCAAGAAGCTTTATTTATACTCCAAAATTTAAAGAAGATAGTAATAAGCA
TTTAAATGATTTAGGTTTTATTCTAAATGCTCAGCAAGGTTCATATAGATATTTAGTTCCTGAAACTAGGGATGGACTTG
ATCTAATTAGAGAATATACATACCCCGAAATTGAACAGATTTATTTTGGTAGGAGTGCACTTTCTGGTTATTCAAAAAGT
AATTATGACAAGCAAAGTTTAGGTATTGAGAAAAATGGTGAGGGTCTTATGACTCTTAGGGTTAGTTCCAAAGATTATGA
AAATCCACTAATTCAGGTCAAAACTTCAGTTAATGTAACTAGTTTTGATCTTTTATCAGGAGAAATAAAAGGTAAGATTT
TAGCTGATGACTTAATTGGTTTTTCAGATGCTAAAGGTGCTATTAATAAGTTCAGAAACGAAGTTGATACAATTATTAAA
AACAATATTAGTGAAAGCTTTAAGTCTCCTTTTAAGATACCAAACTTATCTGAATTTAGTGATATGGAGATAAGAGTGAG
GTTTGGTTTATATTCTAAACAATCAGCATCCAAGTTGAGGACCATAAGAATCTCTATTCCTATGACTACTAAAATGTTAG
ATTTTAATCAAACATCTGGGTCATATAATACAAAACCAGGTATGGGTTATTCAATGGCTCAGAGACATCAATTAAAAGAA
GCAATACCTTATAATGAAGGTCTTCTAGAAAATTCTGCTCAGAGATTGTTTAGTGGTGAAAACTTAGATTTTAAAAACCA
GTTGAGATCTATAGCTAAAGATCTGACGAAAGATTATGTCGATTTTGGTAATTATGCAAAAGATAAGGCTAACTCTTTGA
TGGAGAATATTTCAAATGCTGCTCAGCAGGATTTTGATTTGGTTAAACCAACCGGAAATAGTACTCTTGGAGCTGTGCAA
GATAATTTATCAAACATATATGATAAAAGTAGTACGTTTGACTCAGTAATAGGTTCTTTGAGAGAGCTTTATAAACTTAA
AGGTGAAGACCTAACGAATATTGATTCTAATGATATCCTTAATGTTTTATCACAAAATTCTTCTTTAGCAGAGTTATCTG
GTAGTGTTGGGGCAGATCTAAATGAGCTAAAGTCTAAGTTTAAGGATATCGCATCTATAGATATAAAGAAAAAAGCATCT
GAAGCAATATTATCTACAAGTTATCAGCAATATAACCCTAGTTTTAATAAGGCAAAAATATTCGATAACCCAGATTCTTT
CTATGTTCAAGATACTTTAATTAACTACTCACAAACTCTAAAAAAAGAACAATTTAGAGATCAGATGTCGACAATAAATA
TTATTGAGTTTGGTAGTGATAGTGACTTACCTATATTATTTAATCTTTGTAAAATGATGACTAGTGAGTCAGCAAAAGCT
GATGCTAAAGATTTTCTAAGCCACAAGGAAAATGCTAGTAAAACTAAAGAATTTATTGATGCTTTAGAAAATACCACTTC
TGTAATAAGTCCAGAATCAAATATCAGTTATACATCTATTAATGTGCTTTGTAGCAAAAATGCTGGAGGTGTAATTACTG
AGAATAACAAAGCATCTTCTGTATCCCTAGGTTCAACTATTAGTTTAGCGGATTTTAATAGAATGTATTCGCTTGACTCA
AGAGTTTCTATGCTTGGAGTATCTCCTTTAGAAGAGTTATCAAGTTTTTCAGCGAAAAAAAATGAATATAAAATCACTTT
TGAAGAATATTTTACTAAGTTAGTGATTCAAAGATATATGGAAGTTATTATGATAGATGATGAAGCTGACTTTATAAAAT
CATTTGTATCACCAATGATGGAGTGTCAAAAGAAACTATTAGATAATTTAGTTATTCTAAATAAGGATGCTAAATGGAAA
AGTAGTTCATCATTTAAGAGCACTTTCTCAAGTGGTAGTAGTTTTAGTTTTACTGGTTGGCTTAAAGAGAGACTTCCTGG
CTTTGATTTTGAACTTTCTCAGGAGTATGCTTATTTTACTGGTTTAGTAATAAACTTTTCAATTGAAGAAGATAATTCTT
CTTCTGAAACCGTAATTAAGCTATGTAAAATTATAAAATCTTTAGATGGGCTTGTTAGAGGTTTTTATTTCTTACTAAGA
AGGATGGTGAAAAATAGAAATACTAAAGTTGGTTCTCATAATGTCTCTGAAAGTCACATTAATATGGTTAAGCAGATTTT
AACATCCTTATGTGAACCATATCAGATTTTAACTCAGAAGGTAAGCGATAATGCTGAACTGTTGTCTGCTTTAGTTAATA
TGTTGAGTTTTATGGATAGCCTTGTTGAAGTACAGCGGTTATGTGCTTCGATTTGTATTCCAACCAGTGCATTTTTCACT
TTAGTGAATGAAAATAAAAATTTGTTGAAAGATATTTGCTACACTGTCGAAAAAAGTGGTGTTACAGGAATAGTGGTTGA
ATCGACATTTAGCTATTCGCCAGAACTCTTCAAAGAAAATCAACAAGATATTAAGCTTAACATTAAAAACACGTCAGTCA
GAGTACGAAATGGTAAAGTCAAGAGGGTTAGCAGCATTGATAGGAATGCTAATACTGAAGCTATCTTACAAAGTATTTAT
GATAATATAATTGCGTTTGATGAACAAGATTTAGAAAGACTATTTACGGGGTTTAGGATTTTAAAACAAGAAAATTCGAC
AAACACTAATAAAGCCGTTTTCAATATTGGTTTAACATATCATCCAATAACTAATAATGCTTTTGTTGAATTTAATAAGG
ATCAACAAAGTTTATTGTACTCATATAATAATTTAAGCAAAGATGCGTATGTCACAAAAATTAAAAGTATAGTTGATGCT
AAAGTTGCTTTAAACCTTAGTTTTGAACATGAAGAGATTAGAAGTTCACAAGGTTTTAGTGTCTTAGCAACTGTACCAGC
TAGAGGATATTCTATAGATGATTTAAATAGAAAGTATAGACCAATGATCTGGGTTTAA