Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP004924
Component protein type PdpC
T6SS ID (Type) T6SS00158 experimental (Type ii)
Strain Francisella tularensis subsp. novicida U112
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (1326 a.a.); Nucleotide sequence (3978 bp)
Reference
[1] de Bruin OM, Duplantis BN, Ludu JS, et al. The biochemical properties of the Francisella pathogenicity island (FPI)-encoded proteins IglA, IglB, IglC, PdpB and DotU suggest roles in type VI secretion. Microbiology (Reading). 2011 Dec;157(Pt 12):3483-3491. doi: 10.1099/mic.0.052308-0. Epub 2011 Oct 6. PMID: 21980115
[2] Robb CS, Nano FE, Boraston AB. Cloning, expression, purification, crystallization and preliminary X-ray diffraction analysis of intracellular growth locus E (IglE) protein from Francisella tularensis subsp. novicida. Acta Crystallogr Sect F Struct Biol Cryst Commun. 2010 Dec 1;66(Pt 12):1596-8. doi: 10.1107/S1744309110034378. Epub 2010 Nov 25. PMID: 21139203
[3] Nano FE, Schmerk C. The Francisella pathogenicity island. Ann N Y Acad Sci. 2007 Jun;1105:122-37. Epub 2007 Mar 29. PMID: 17395722
[4] Bröms JE, Meyer L, Sun K, et al. Unique substrates secreted by the type VI secretion system of Francisella tularensis during intramacrophage infection. PLoS One. 2012;7(11):e50473. doi: 10.1371/journal.pone.0050473. Epub 2012 Nov 20. PMID: 23185631
[5] Barker JR, Chong A, Wehrly TD, et al. The Francisella tularensis pathogenicity island encodes a secretion system that is required for phagosome escape and virulence. Mol Microbiol. 2009 Dec;74(6):1459-70. PMID: 20054881
[6] Hare RF, Hueffer K. Francisella novicida pathogenicity island encoded proteins were secreted during infection of macrophage-like cells. PLoS One. 2014 Aug 26;9(8):e105773. doi: 10.1371/journal.pone.0105773. eCollection 2014. PMID: 25158041
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) FTN_RS06755
Coordinate (Strand) 1391204..1395181 (+)
NCBI ID WP_003040134.1
RefSeq NC_008601
Uniprot ID A0A6I4RUU2_FRATU, A0Q7I0_FRATN
KEGG ID ftx:AW25_685, ftn:FTN_1319
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-1325 MNDKYELNIYFEKIELPKTADFNMISKHDIKELRVDANLKKKIHLLQFDEDYLAYMRSLRAIHPSKIAMQKIKSIRNKEDSFIIAIFSLDKIIHKTKFISFGHKTVIFDFKKLWGLVDFVIVHTSNKTWVNHKLTSFMPSITYCNQNIIHLAYHSDFLYIYHTPEFMDDINVDRENRRELVAKIPDPYWVRADTKENKININSEEENIEKDLKKITKLKNFEISANDIFFSKAIKAAPRLQHKNKSKLFNSLAIENNEKIKRDIIDYAISNAWYKNEGLLENLMTFLDALVVRHLYLIAVYSVYEIEIGIKSVKPEYSKLLKAGLLNKDIQNQLIYDQKKISNIIWLGETFHGLDIEEAEDLCELIDQGDINPKINPINPEKLYRAYKENYGNEALSFREYKEKYNFLDNDKLREEHANKLSSILEDPKFRVLSYINAFLCSTKNYLVPYGYLGSNPLTYYNCMLETGKRRTSKEAYFADIRNKLFMVCYLPGFLSSVIADDDFIDWYSNKKENQELLKNSYLNNLYKSKQKYIKDFIDLDIIKLLKQTSSQIKPSYIPVAFRYGAFASTTALIRSNANVSNRMEFELYDSPERLHNQYSEKEEMIMPKSVNNPKDHSIDNGISLFSLNLTNEKEDGLRKVMLKVAQLYNLDFKVGISGNLDQAMTQALILGMATTKKNGDILLDEDQMLYMTYLYCIFMAHSVDHTVDEILMSANTYLLNSEEVKYPIFNIADFFARPVFGLSKDKEFKSLVEKYENSLKPNSKILKENYISRVVTLSEVYEDIYNLNCLYSSLSEGSLYNLLSTHSERHCTLLEQYSRKKKAEIGLVQDGEKIKVVNNYSGYAAINQYQRFVSLGRMYDSGAKYSSSHKKQIEKDFNLYLPDKEQINYLKYNFKDNKFDAVYKNKKSKEKNQSHIVYAKKQNTRYCYGYFNDFFVKNRITTFYKIKDKSGNYLVNLHNEKYSFATPNSDSKIYRVSPELLNNRDDFKRVSKDIIKSYKYISFDKQKEDIVKNFGKNLYHTNYEIWVGLSHQAISCFSVLDNIDTQEAANTFIDALYYVRLMQLYYGKTIPFLWISSEIVRYSSSETHYYIPTEENFENILKIALNNASKPVIERFLIILNIYNSTIDNNALILIRCRLPIILFEYEEQKLKLKALQKCADSYKKNNYKNEINFSAWFESIFHVQNLSLSPNYIGNNILILSLVEELKPKCSEYKKNMINQQITAKANELNFYQLLIRLIEISTYHRILTKSIITNTTSLLYDILNKPEFQTINKLINKLFIYKNKDLNTDKYKAFHTKLITIESTYKKINSLYKSDFFKKISSSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9972 - -  Protein sequence: 1326 a.a.    

>T6CP004924 NC_008601:1391204-1395181 [Francisella tularensis subsp. novicida U112] [PdpC]
MNDKYELNIYFEKIELPKTADFNMISKHDIKELRVDANLKKKIHLLQFDEDYLAYMRSLRAIHPSKIAMQKIKSIRNKED
SFIIAIFSLDKIIHKTKFISFGHKTVIFDFKKLWGLVDFVIVHTSNKTWVNHKLTSFMPSITYCNQNIIHLAYHSDFLYI
YHTPEFMDDINVDRENRRELVAKIPDPYWVRADTKENKININSEEENIEKDLKKITKLKNFEISANDIFFSKAIKAAPRL
QHKNKSKLFNSLAIENNEKIKRDIIDYAISNAWYKNEGLLENLMTFLDALVVRHLYLIAVYSVYEIEIGIKSVKPEYSKL
LKAGLLNKDIQNQLIYDQKKISNIIWLGETFHGLDIEEAEDLCELIDQGDINPKINPINPEKLYRAYKENYGNEALSFRE
YKEKYNFLDNDKLREEHANKLSSILEDPKFRVLSYINAFLCSTKNYLVPYGYLGSNPLTYYNCMLETGKRRTSKEAYFAD
IRNKLFMVCYLPGFLSSVIADDDFIDWYSNKKENQELLKNSYLNNLYKSKQKYIKDFIDLDIIKLLKQTSSQIKPSYIPV
AFRYGAFASTTALIRSNANVSNRMEFELYDSPERLHNQYSEKEEMIMPKSVNNPKDHSIDNGISLFSLNLTNEKEDGLRK
VMLKVAQLYNLDFKVGISGNLDQAMTQALILGMATTKKNGDILLDEDQMLYMTYLYCIFMAHSVDHTVDEILMSANTYLL
NSEEVKYPIFNIADFFARPVFGLSKDKEFKSLVEKYENSLKPNSKILKENYISRVVTLSEVYEDIYNLNCLYSSLSEGSL
YNLLSTHSERHCTLLEQYSRKKKAEIGLVQDGEKIKVVNNYSGYAAINQYQRFVSLGRMYDSGAKYSSSHKKQIEKDFNL
YLPDKEQINYLKYNFKDNKFDAVYKNKKSKEKNQSHIVYAKKQNTRYCYGYFNDFFVKNRITTFYKIKDKSGNYLVNLHN
EKYSFATPNSDSKIYRVSPELLNNRDDFKRVSKDIIKSYKYISFDKQKEDIVKNFGKNLYHTNYEIWVGLSHQAISCFSV
LDNIDTQEAANTFIDALYYVRLMQLYYGKTIPFLWISSEIVRYSSSETHYYIPTEENFENILKIALNNASKPVIERFLII
LNIYNSTIDNNALILIRCRLPIILFEYEEQKLKLKALQKCADSYKKNNYKNEINFSAWFESIFHVQNLSLSPNYIGNNIL
ILSLVEELKPKCSEYKKNMINQQITAKANELNFYQLLIRLIEISTYHRILTKSIITNTTSLLYDILNKPEFQTINKLINK
LFIYKNKDLNTDKYKAFHTKLITIESTYKKINSLYKSDFFKKISS*

  Nucleotide sequence: 3978 bp    

>T6CP004924 NC_008601:1391204-1395181 [Francisella tularensis subsp. novicida U112] [PdpC]
ATGAACGACAAATATGAACTAAATATCTATTTTGAGAAAATAGAGTTACCTAAAACAGCAGATTTCAATATGATAAGCAA
GCATGATATTAAAGAACTCAGAGTAGATGCTAATTTAAAAAAGAAAATACACTTATTACAATTTGATGAAGATTATTTAG
CATATATGAGGAGCTTAAGAGCTATTCATCCCTCAAAAATAGCAATGCAAAAAATTAAATCAATTCGCAATAAAGAAGAT
TCTTTTATAATAGCCATTTTTTCTTTAGATAAAATAATTCACAAAACTAAATTTATCTCTTTTGGACATAAAACCGTTAT
TTTTGATTTTAAAAAACTATGGGGATTAGTTGATTTCGTAATAGTTCATACAAGTAATAAAACCTGGGTTAATCATAAGT
TAACATCATTTATGCCATCAATTACATACTGTAATCAAAACATCATCCATTTAGCATACCATTCTGATTTTTTATATATT
TATCATACTCCAGAATTTATGGATGATATAAATGTAGATCGAGAAAATAGAAGAGAGTTAGTGGCAAAAATTCCCGATCC
ATATTGGGTAAGAGCTGATACTAAAGAAAATAAAATCAATATTAATTCTGAAGAGGAAAATATAGAAAAAGATTTAAAAA
AAATAACTAAATTAAAAAATTTTGAAATAAGCGCAAATGATATTTTTTTCTCAAAAGCTATAAAAGCAGCTCCAAGATTA
CAACATAAAAATAAGAGTAAATTATTTAATTCATTAGCGATTGAAAATAATGAAAAAATCAAACGTGACATAATTGATTA
TGCAATATCTAATGCTTGGTATAAAAACGAGGGGTTACTTGAAAATCTAATGACATTTTTAGACGCGCTAGTCGTAAGAC
ATCTCTACTTAATAGCAGTTTACTCAGTTTATGAAATAGAAATAGGTATTAAATCAGTAAAACCTGAGTATAGCAAATTA
TTAAAAGCTGGCCTATTGAACAAAGATATTCAAAATCAATTGATATATGATCAAAAGAAAATTAGCAATATTATTTGGCT
TGGTGAAACATTTCATGGTTTAGATATTGAAGAAGCAGAAGATTTATGTGAACTTATTGACCAAGGCGATATTAATCCAA
AAATTAATCCTATAAATCCTGAAAAGCTATATAGAGCCTATAAAGAAAATTATGGAAATGAAGCGTTAAGCTTTAGAGAA
TACAAAGAAAAATATAATTTTTTAGATAATGATAAGCTTAGAGAAGAACATGCAAATAAACTTTCAAGCATATTAGAAGA
TCCAAAATTTAGAGTTCTTAGCTATATAAATGCATTTTTATGTTCAACTAAAAATTATCTAGTACCTTATGGGTATTTAG
GAAGTAATCCTCTTACATACTATAATTGTATGCTAGAAACCGGAAAACGTAGAACATCAAAAGAAGCATATTTTGCTGAT
ATAAGAAACAAATTGTTTATGGTATGCTATCTTCCTGGCTTCTTGAGCTCTGTAATTGCTGATGATGACTTTATAGACTG
GTATTCTAATAAGAAAGAAAATCAAGAATTACTCAAAAACTCTTATTTGAACAATTTATATAAGTCAAAGCAGAAATATA
TAAAAGATTTTATAGATCTTGATATTATTAAACTTCTAAAACAGACATCATCTCAAATCAAGCCAAGCTATATACCAGTA
GCTTTTAGATATGGTGCATTTGCCTCAACAACTGCTTTGATAAGATCAAATGCAAATGTTTCTAATCGAATGGAGTTTGA
ATTATATGACTCACCTGAAAGACTACATAATCAATACTCAGAAAAAGAGGAAATGATTATGCCAAAATCGGTTAATAACC
CCAAGGATCACTCAATTGACAATGGAATATCTTTATTTAGCCTTAATCTAACAAATGAAAAAGAAGATGGACTTCGAAAA
GTTATGTTGAAAGTTGCACAACTATATAATCTTGATTTCAAGGTAGGTATCTCAGGAAATTTAGATCAAGCAATGACTCA
GGCATTAATACTTGGGATGGCAACTACAAAAAAAAATGGCGATATCTTACTTGATGAAGATCAAATGCTATATATGACAT
ACTTATACTGCATTTTCATGGCACATAGTGTCGATCATACTGTAGATGAAATACTAATGTCTGCAAATACTTATCTGTTA
AATTCTGAAGAGGTAAAGTATCCTATATTTAATATAGCTGATTTTTTTGCTAGGCCTGTATTTGGACTCTCTAAGGATAA
AGAGTTTAAATCATTAGTTGAAAAGTATGAAAATAGCCTAAAACCTAATTCAAAAATTCTCAAAGAGAATTATATAAGTA
GAGTAGTCACACTATCTGAAGTATATGAAGATATATATAACTTAAATTGTTTATATAGTTCTCTCTCAGAAGGATCCTTG
TATAATCTACTATCAACTCACAGTGAAAGACACTGTACTTTATTAGAGCAGTATTCTCGCAAGAAGAAAGCTGAGATAGG
ATTAGTCCAAGATGGAGAGAAAATAAAAGTCGTAAACAACTACAGTGGCTATGCTGCGATTAATCAATATCAACGTTTTG
TATCACTAGGCAGAATGTATGATAGTGGTGCAAAATACTCCTCTTCTCATAAAAAACAGATAGAAAAAGATTTCAACTTA
TACTTACCAGATAAAGAACAGATAAATTATCTAAAATATAACTTTAAAGATAATAAATTTGATGCTGTTTATAAAAACAA
AAAGAGCAAAGAAAAAAATCAAAGCCATATTGTGTATGCAAAAAAACAAAATACGCGATATTGCTACGGATATTTTAACG
ATTTTTTCGTTAAAAATAGAATTACGACTTTTTATAAAATAAAAGATAAATCAGGAAACTATTTAGTAAACTTACATAAT
GAAAAATATAGTTTCGCAACACCTAATTCAGATTCTAAAATATATAGAGTTTCACCAGAATTACTTAACAATAGAGATGA
TTTTAAAAGAGTATCTAAAGATATTATAAAATCATATAAATATATTAGTTTTGATAAACAAAAGGAAGATATAGTTAAAA
ATTTTGGTAAAAACTTATATCATACTAATTATGAGATATGGGTTGGGCTATCACATCAAGCTATATCATGTTTTTCAGTT
TTAGATAACATAGATACACAAGAAGCTGCTAATACTTTTATCGATGCTTTATATTATGTTAGATTAATGCAATTATATTA
TGGCAAAACTATACCTTTTTTGTGGATTAGTAGCGAAATTGTAAGATATTCTTCATCAGAAACTCACTACTATATACCAA
CAGAAGAAAACTTTGAAAATATACTTAAAATTGCTCTTAATAATGCCTCAAAACCAGTAATAGAAAGATTCTTAATTATT
CTTAACATATATAATAGTACTATTGATAATAATGCTTTAATTTTGATACGATGCCGTTTACCAATAATATTATTTGAATA
TGAAGAGCAGAAACTTAAATTAAAAGCTTTGCAAAAGTGTGCTGATTCTTATAAAAAAAATAATTATAAAAATGAAATTA
ACTTTAGTGCTTGGTTTGAATCTATATTTCATGTTCAAAACTTATCCTTATCTCCTAATTATATTGGCAATAATATTTTA
ATCTTGAGTTTAGTTGAAGAATTAAAACCAAAATGTAGTGAATATAAAAAAAACATGATTAACCAACAAATTACAGCTAA
AGCAAACGAGTTAAACTTTTATCAACTTCTAATAAGACTTATTGAAATATCAACCTATCATAGAATACTTACGAAATCAA
TCATAACTAATACAACCTCGTTACTTTATGACATATTAAATAAACCAGAATTTCAAACAATAAATAAATTAATAAATAAG
CTATTTATTTATAAAAACAAGGATCTAAATACTGATAAATATAAAGCCTTTCACACTAAGCTTATAACTATTGAAAGTAC
CTATAAAAAAATAAATAGCCTATATAAATCAGACTTTTTTAAAAAAATATCGTCATAG