Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP004820
Component protein type PdpC
T6SS ID (Type) T6SS00466 experimental (Type ii)
Strain Francisella tularensis subsp. holarctica LVS
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (1329 a.a.); Nucleotide sequence (3987 bp)
Reference
[1] Bröms JE, Meyer L, Lavander M, et al. DotU and VgrG, core components of type VI secretion systems, are essential for Francisella LVS pathogenicity. PLoS One. 2012;7(4):e34639. doi: 10.1371/journal.pone.0034639. Epub 2012 Apr 13. PMID: 22514651
[2] de Bruin OM, Duplantis BN, Ludu JS, et al. The biochemical properties of the Francisella pathogenicity island (FPI)-encoded proteins IglA, IglB, IglC, PdpB and DotU suggest roles in type VI secretion. Microbiology (Reading). 2011 Dec;157(Pt 12):3483-3491. doi: 10.1099/mic.0.052308-0. Epub 2011 Oct 6. PMID: 21980115
[3] Bröms JE, Lavander M, Meyer L, et al. IglG and IglI of the Francisella pathogenicity island are important virulence determinants of Francisella tularensis LVS. Infect Immun. 2011 Sep;79(9):3683-96. doi: 10.1128/IAI.01344-10. Epub 2011 Jun 20. PMID: 21690239
[4] Nano FE, Schmerk C. The Francisella pathogenicity island. Ann N Y Acad Sci. 2007 Jun;1105:122-37. Epub 2007 Mar 29. PMID: 17395722
[5] Bröms JE, Meyer L, Sun K, et al. Unique substrates secreted by the type VI secretion system of Francisella tularensis during intramacrophage infection. PLoS One. 2012;7(11):e50473. doi: 10.1371/journal.pone.0050473. Epub 2012 Nov 20. PMID: 23185631
[6] Lindgren M, Bröms JE, Meyer L, et al. The Francisella tularensis LVS ΔpdpC mutant exhibits a unique phenotype during intracellular infection. BMC Microbiol. 2013 Jan 29;13:20. doi: 10.1186/1471-2180-13-20. PMID: 23356941
[7] Lindgren M, Eneslätt K, Bröms JE, et al. Importance of PdpC, IglC, IglI, and IglG for modulation of a host cell death pathway induced by Francisella tularensis. Infect Immun. 2013 Jun;81(6):2076-84. doi: 10.1128/IAI.00275-13. Epub 2013 Mar 25. PMID: 23529623
[8] Bröms JE, Meyer L, Sjöstedt A. A mutagenesis-based approach identifies amino acids in the N-terminal part of Francisella tularensis IglE that critically control Type VI system-mediated secretion. Virulence. 2017 Aug 18;8(6):821-847. doi: 10.1080/21505594.2016.1258507. Epub 2016 Nov 10. PMID: 27830989
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) FTL_RS00575
Coordinate (Strand) 107403..111389 (-)
NCBI ID WP_003016172.1
RefSeq NC_007880
Uniprot ID A0A6G3N5Z4_FRATU
KEGG ID ftz:CH68_110
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-1328 MNDKYELNIYFEKIELPKTADFNMISKHDIKELRVDANLKKKIHLLQFDEDYLAYMRSLRAIHPSKIAMQKIKSIRNKKNSFIIAILSLDKIIHKTKFITFGHKTVIFDFKKLWGLVDFVIVHTSNKTWVNHKLTSFMPSITYCNQNIIHLAYHSDFLYIYHTPEFMDDINVDRENRRRLVAKIPDPYWVRADTKENKINITSENKNLEKDLKKITKLKNFEISANDIFFSKAIKAAPRLQHKNKSKLFNSLAIENNEKIKRDIIDYAISNAWYKNDGLLENLMTFLDALVVRHLYLIAVYSVYEIEIGIKSVKPEYSKLLKAGLLNKDIQNQLIYDQKKISNIIWLGETFHGLDIEEAQALCEFLDEENINPKINPINSKKLYKTYKENYKSDSEKILSFTKYKEKYNFLNNDKLREEHANKLSSILEDPKFRVLSYINAFLCSTKNYLVPYGYLGSNPLTYYNCMLETGKRRTSKEAYFADIRNKLFIVCYLPGFLSSVIADDDFIDWYSNKKENQELLKNSYLNNLYNSKQKYIKDFIDLDIIKLLKQTSSQIKPSYIPVAFRYGAFASTTALIRSNANVSNRMEFELYDSPERLHNQYLEKEEMIMPKSVNNPKDHSIDNGVSLFSLNLTNEKEDGLRKVMLKVAQLYNLDFKVGISGNLDQAMTQALILGMATTKKNGDIVIDEDQVLYMTYLYCIFMAHSVDHTVDEILMSSNTYMLNSKEEKYPIANIANFFARPVFKLSKDKEFKALVEKYENSIKPNSKVLKENYISRVTTLSEVYEDIYNLNCLYSSLSEGSLYNLLSTHSERNCTLLEQYSRKKKAETGLVQDGEKIKVVNNYNGYAAINQYQRFVSLGIMYDSGAKYSSSHKKQIEKDFNLYSPDKEQINYLKYNFKDNKFDAVYKNKKSKEKTQSHIVYAKKQNTRYCYGYFNNFFVKNRITTFYKIKDKSGNYLVNLHNEKYSFATPNSDSKIYRASPELLNNRDDFKRVSKDIIKSYKYISFDKQKEDIVKNFGKNLYHTNYEIWVGLSHQAISCFSVLDNIDTQEAANTFIDALYYIRLMQLYYGKTIPFLLISSEIVRYSSSETHYYIPTEENFENILKIALNSASKPVIERFLIILNIYNNTIDDNTLILIRCRLTIILFEHEEQKLKLKALQKYADAYKKNNYKNEINFRAWFESIFHVQNLSLSPNYIGNNILILSLVEELKPKCSEYKKNMINQQIIAKANELNFYQLIIRLIEISTYHRILTKSIITNTTSLLYDILNKPEFQTINKSINKLFIYKNKDLNTDKYKAFHTKLITIEKTYKKINSLYKSDFFKKISSSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9972 - -  Protein sequence: 1329 a.a.    

>T6CP004820 NC_007880:c111389-107403 [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] [PdpC]
MNDKYELNIYFEKIELPKTADFNMISKHDIKELRVDANLKKKIHLLQFDEDYLAYMRSLRAIHPSKIAMQKIKSIRNKKN
SFIIAILSLDKIIHKTKFITFGHKTVIFDFKKLWGLVDFVIVHTSNKTWVNHKLTSFMPSITYCNQNIIHLAYHSDFLYI
YHTPEFMDDINVDRENRRRLVAKIPDPYWVRADTKENKINITSENKNLEKDLKKITKLKNFEISANDIFFSKAIKAAPRL
QHKNKSKLFNSLAIENNEKIKRDIIDYAISNAWYKNDGLLENLMTFLDALVVRHLYLIAVYSVYEIEIGIKSVKPEYSKL
LKAGLLNKDIQNQLIYDQKKISNIIWLGETFHGLDIEEAQALCEFLDEENINPKINPINSKKLYKTYKENYKSDSEKILS
FTKYKEKYNFLNNDKLREEHANKLSSILEDPKFRVLSYINAFLCSTKNYLVPYGYLGSNPLTYYNCMLETGKRRTSKEAY
FADIRNKLFIVCYLPGFLSSVIADDDFIDWYSNKKENQELLKNSYLNNLYNSKQKYIKDFIDLDIIKLLKQTSSQIKPSY
IPVAFRYGAFASTTALIRSNANVSNRMEFELYDSPERLHNQYLEKEEMIMPKSVNNPKDHSIDNGVSLFSLNLTNEKEDG
LRKVMLKVAQLYNLDFKVGISGNLDQAMTQALILGMATTKKNGDIVIDEDQVLYMTYLYCIFMAHSVDHTVDEILMSSNT
YMLNSKEEKYPIANIANFFARPVFKLSKDKEFKALVEKYENSIKPNSKVLKENYISRVTTLSEVYEDIYNLNCLYSSLSE
GSLYNLLSTHSERNCTLLEQYSRKKKAETGLVQDGEKIKVVNNYNGYAAINQYQRFVSLGIMYDSGAKYSSSHKKQIEKD
FNLYSPDKEQINYLKYNFKDNKFDAVYKNKKSKEKTQSHIVYAKKQNTRYCYGYFNNFFVKNRITTFYKIKDKSGNYLVN
LHNEKYSFATPNSDSKIYRASPELLNNRDDFKRVSKDIIKSYKYISFDKQKEDIVKNFGKNLYHTNYEIWVGLSHQAISC
FSVLDNIDTQEAANTFIDALYYIRLMQLYYGKTIPFLLISSEIVRYSSSETHYYIPTEENFENILKIALNSASKPVIERF
LIILNIYNNTIDDNTLILIRCRLTIILFEHEEQKLKLKALQKYADAYKKNNYKNEINFRAWFESIFHVQNLSLSPNYIGN
NILILSLVEELKPKCSEYKKNMINQQIIAKANELNFYQLIIRLIEISTYHRILTKSIITNTTSLLYDILNKPEFQTINKS
INKLFIYKNKDLNTDKYKAFHTKLITIEKTYKKINSLYKSDFFKKISS*

  Nucleotide sequence: 3987 bp    

>T6CP004820 NC_007880:c111389-107403 [Francisella tularensis subsp. holarctica LVS] [PdpC]
ATGAACGACAAATATGAACTAAATATCTATTTTGAGAAAATAGAGTTACCTAAAACAGCAGATTTCAATATGATAAGTAA
GCATGATATTAAAGAACTCAGAGTAGATGCTAATTTAAAAAAGAAAATACACTTATTACAATTTGATGAAGATTATTTAG
CATATATGAGGAGCTTAAGAGCTATTCATCCCTCAAAAATAGCGATGCAAAAAATTAAATCAATTCGCAATAAAAAAAAT
TCTTTTATAATTGCCATTTTATCTTTAGATAAAATAATTCACAAAACTAAATTTATCACTTTTGGACATAAAACCGTTAT
TTTTGATTTTAAGAAACTATGGGGATTAGTTGATTTCGTAATAGTTCATACAAGTAATAAAACCTGGGTTAATCATAAGT
TAACATCATTTATGCCATCAATTACATACTGTAATCAAAACATCATCCATTTAGCATACCATTCTGATTTTTTATATATT
TATCATACTCCAGAATTTATGGATGATATAAATGTAGATCGAGAAAATAGAAGAAGGTTAGTGGCAAAAATTCCCGATCC
ATATTGGGTAAGAGCTGATACTAAAGAAAATAAAATCAATATTACTTCTGAAAATAAAAATCTAGAAAAAGATTTAAAAA
AAATAACTAAATTAAAAAATTTTGAAATAAGCGCAAATGATATTTTTTTCTCAAAAGCTATAAAAGCAGCTCCAAGATTA
CAACATAAAAATAAGAGTAAATTATTTAATTCATTAGCGATTGAAAATAATGAAAAAATCAAACGTGACATAATTGATTA
TGCAATATCTAATGCTTGGTATAAAAACGATGGGTTACTTGAAAATCTAATGACATTTTTAGACGCTCTAGTCGTAAGAC
ATCTCTACTTAATAGCAGTTTACTCAGTTTATGAAATAGAAATAGGTATTAAATCAGTAAAACCTGAGTATAGCAAATTA
TTAAAAGCTGGCCTATTGAACAAAGATATTCAAAATCAATTGATATATGATCAAAAGAAAATTAGCAATATTATTTGGCT
TGGTGAAACATTTCATGGTTTAGATATTGAAGAAGCTCAGGCTTTATGTGAGTTTCTTGATGAAGAGAATATTAACCCGA
AAATTAATCCTATAAATTCTAAAAAGCTATATAAAACCTACAAAGAAAATTATAAAAGCGATTCAGAAAAAATTTTAAGT
TTCACAAAATACAAAGAGAAATATAATTTTTTAAATAATGATAAGCTTAGAGAAGAACATGCAAATAAACTTTCAAGCAT
ATTAGAAGATCCAAAATTTAGAGTTCTTAGCTATATAAATGCATTTTTATGTTCAACTAAAAATTATCTAGTACCTTATG
GGTATTTAGGAAGTAATCCTCTTACATACTATAATTGTATGCTAGAAACCGGAAAACGTAGAACATCAAAAGAAGCATAT
TTTGCTGATATAAGAAACAAATTGTTTATAGTATGCTATCTTCCTGGCTTCTTGAGCTCTGTAATTGCTGATGATGACTT
TATAGACTGGTATTCTAATAAGAAAGAAAATCAAGAATTACTCAAAAACTCTTATTTGAACAATTTATATAACTCAAAGC
AGAAATATATAAAAGATTTTATCGATCTTGATATTATTAAACTTCTAAAACAGACATCATCTCAAATCAAGCCAAGCTAT
ATACCAGTAGCTTTTAGATATGGTGCATTTGCCTCAACAACTGCTTTGATAAGATCAAATGCAAATGTTTCTAATCGAAT
GGAGTTTGAATTATATGACTCACCTGAAAGACTACATAATCAATACTTAGAAAAAGAGGAAATGATTATGCCAAAATCGG
TTAATAACCCCAAGGATCACTCAATTGACAATGGAGTGTCTTTATTTAGCCTTAATCTAACAAATGAAAAAGAAGATGGA
CTTCGAAAAGTTATGTTGAAAGTTGCACAACTATATAATCTTGATTTCAAGGTAGGTATCTCAGGAAATTTAGATCAAGC
AATGACTCAGGCATTAATACTCGGGATGGCAACTACAAAAAAAAATGGAGATATCGTAATTGATGAAGATCAAGTGCTAT
ATATGACATACTTATACTGCATTTTCATGGCACATAGTGTCGATCATACTGTAGATGAAATACTAATGTCCTCAAATACT
TATATGTTAAATTCTAAAGAGGAAAAGTATCCTATAGCCAATATAGCTAATTTTTTTGCTAGACCTGTATTTAAACTTTC
TAAGGATAAAGAGTTTAAAGCATTAGTTGAAAAGTATGAAAATAGCATAAAACCTAATTCAAAAGTTCTCAAAGAAAATT
ATATAAGTAGAGTAACGACGTTATCCGAGGTATATGAAGATATATATAATTTAAATTGCTTATATAGTTCTCTATCAGAA
GGATCCTTGTATAACCTATTATCAACTCATAGTGAAAGAAACTGTACTTTATTAGAGCAGTATTCTCGTAAGAAGAAAGC
GGAGACAGGATTGGTCCAAGATGGAGAGAAAATAAAAGTCGTAAACAACTACAATGGCTATGCTGCTATTAATCAATATC
AACGTTTTGTATCACTAGGCATAATGTATGATAGTGGTGCAAAATACTCCTCTTCTCATAAAAAACAGATAGAAAAAGAT
TTCAACTTATACTCACCAGATAAAGAACAGATAAATTATCTAAAATATAACTTTAAAGATAATAAATTTGATGCTGTTTA
TAAAAACAAAAAGAGCAAAGAAAAAACTCAAAGCCATATTGTGTATGCAAAAAAACAAAATACGCGATATTGCTACGGAT
ATTTTAACAATTTTTTCGTTAAAAATAGAATTACGACTTTTTATAAAATAAAAGATAAATCAGGAAACTATTTAGTAAAC
TTACATAATGAAAAATATAGTTTCGCAACACCTAATTCAGATTCTAAAATATATAGAGCTTCACCAGAATTACTTAACAA
TAGAGATGATTTTAAAAGAGTATCTAAAGATATTATAAAATCATATAAATATATTAGTTTTGATAAACAAAAGGAAGATA
TAGTTAAAAATTTTGGTAAAAACTTATATCATACTAATTATGAGATATGGGTCGGACTATCACATCAAGCTATATCATGT
TTTTCAGTTTTAGATAACATAGATACACAAGAAGCTGCTAATACTTTTATCGATGCTTTATATTATATTAGATTAATGCA
ATTATATTATGGCAAAACTATACCTTTTTTGTTGATTAGTAGCGAAATTGTAAGATATTCTTCATCAGAAACTCACTACT
ATATACCAACAGAAGAAAACTTTGAAAATATACTTAAAATTGCTCTTAATAGTGCCTCAAAACCAGTAATAGAAAGATTC
TTAATTATTCTTAACATATATAATAACACTATTGATGATAATACTTTAATTTTAATACGATGCCGTTTAACAATAATATT
ATTTGAACATGAAGAGCAGAAACTCAAATTAAAAGCTTTACAAAAATATGCTGACGCTTATAAAAAAAATAATTATAAAA
ACGAAATTAATTTTAGAGCTTGGTTTGAATCTATATTTCATGTTCAAAACTTATCCTTATCTCCTAATTATATTGGCAAT
AATATTTTAATCTTGAGTTTAGTTGAAGAATTAAAACCAAAATGTAGTGAATATAAAAAAAACATGATTAACCAACAAAT
TATAGCTAAAGCAAACGAGTTAAACTTTTATCAACTTATAATAAGACTTATTGAAATATCAACCTATCATAGAATACTTA
CGAAATCAATCATAACTAATACAACCTCGTTACTTTATGACATATTAAATAAACCAGAATTTCAAACAATAAATAAATCA
ATAAATAAGCTATTTATTTATAAAAACAAGGATCTAAATACTGATAAATATAAAGCCTTTCACACTAAGCTTATAACTAT
TGAAAAAACCTATAAGAAAATAAATAGCTTATATAAATCAGACTTTTTTAAAAAAATATCATCATAG