Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP003922
Component protein type TssI
T6SS ID (Type) T6SS00382 experimental (Type i3)
Strain Xenorhabdus bovienii SS-2004
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (619 a.a.); Nucleotide sequence (1857 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) XBJ1_RS08995
Coordinate (Strand) 2077318..2079174 (-)
NCBI ID WP_158304286.1
RefSeq NC_013892
Uniprot ID UPI00130508F6
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
Phage_GPD PF05954.13 9.1e-76 4..309
Phage_base_V PF04717.14 2.9e-12 367..433

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-618 MKGREKLSTIYSFEVELFSEKKDLDIKELRNKPLSIEIKNSTNISEKPRFLSGIIREATICDYYDHYYYLYKVIIQPELFILTLNKDFRIWQKKTVPEIISDVLNKYKIKFKNELNAKYQPLEYCTQYKETDFDFLSRLMEREGIYYYFQHDKNDHTLILADSPQSHSALPEQASIEYYPSHFSPKNKDKYYLYDWIVSYSINPKLYTMSDYNFLKPNAQLKETQQNPDPTVPKTELFEWPGNYTENAQGQFYVRVLQQSYTAQDLYIKAKSVESGIAPGYTFTLSKALRDGDNGDYLIVSANYEFHENPYILGDNEVDADNINKIITEFTAIPAKVNWRAPRTTSWPIAGTERATVVGASGKTIWTDEHGRVKLKFHWDRSDIKDDKSSCWIRVSNNWAGSKFGVIQVPRVGEEVIVNFINNNPDEPLVVGRSFNQNNMPPWELPAEATKMGIMSRSLEGGKDNASYLLIDDAQGKESFEIHAEKDMTVSVEHDQTVSIDGASITKIKNKQQTTVTNGKEVEVTSGGIQYKITDGYKADITGDKSEKISSSYQLEVGRNFANNISGNYNLNITGNKKESVTGNAEIKASKLSLASSTTIDINGAAKISITAGLILLGSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9860 - -  Protein sequence: 619 a.a.    

>T6CP003922 NC_013892:c2079174-2077318 [Xenorhabdus bovienii SS-2004] [TssI]
MKGREKLSTIYSFEVELFSEKKDLDIKELRNKPLSIEIKNSTNISEKPRFLSGIIREATICDYYDHYYYLYKVIIQPELF
ILTLNKDFRIWQKKTVPEIISDVLNKYKIKFKNELNAKYQPLEYCTQYKETDFDFLSRLMEREGIYYYFQHDKNDHTLIL
ADSPQSHSALPEQASIEYYPSHFSPKNKDKYYLYDWIVSYSINPKLYTMSDYNFLKPNAQLKETQQNPDPTVPKTELFEW
PGNYTENAQGQFYVRVLQQSYTAQDLYIKAKSVESGIAPGYTFTLSKALRDGDNGDYLIVSANYEFHENPYILGDNEVDA
DNINKIITEFTAIPAKVNWRAPRTTSWPIAGTERATVVGASGKTIWTDEHGRVKLKFHWDRSDIKDDKSSCWIRVSNNWA
GSKFGVIQVPRVGEEVIVNFINNNPDEPLVVGRSFNQNNMPPWELPAEATKMGIMSRSLEGGKDNASYLLIDDAQGKESF
EIHAEKDMTVSVEHDQTVSIDGASITKIKNKQQTTVTNGKEVEVTSGGIQYKITDGYKADITGDKSEKISSSYQLEVGRN
FANNISGNYNLNITGNKKESVTGNAEIKASKLSLASSTTIDINGAAKISITAGLILLG*

  Nucleotide sequence: 1857 bp    

>T6CP003922 NC_013892:c2079174-2077318 [Xenorhabdus bovienii SS-2004] [TssI]
TTGAAAGGAAGGGAAAAATTATCAACTATTTATAGTTTTGAAGTGGAGCTTTTCAGTGAAAAGAAGGATCTTGACATCAA
AGAGTTACGAAACAAACCCCTGTCAATAGAGATAAAAAATTCTACAAATATTTCAGAAAAACCCCGCTTTTTAAGTGGAA
TTATCCGTGAAGCCACTATTTGTGATTATTATGACCATTACTACTATTTATATAAGGTGATTATCCAGCCTGAGTTGTTC
ATTCTCACTTTAAACAAAGATTTCAGAATCTGGCAGAAAAAGACGGTGCCTGAAATTATTTCAGACGTTCTTAATAAATA
TAAAATAAAGTTTAAAAATGAACTCAATGCGAAATACCAGCCATTAGAATATTGCACCCAATATAAAGAAACTGATTTCG
ATTTTTTAAGTCGGTTAATGGAACGTGAAGGAATTTATTACTATTTCCAACACGATAAGAATGATCACACGCTTATATTG
GCTGATTCCCCCCAATCCCATTCAGCCTTACCAGAGCAGGCTTCTATTGAATATTATCCAAGCCATTTTTCACCGAAAAA
CAAAGACAAATATTATCTATACGACTGGATTGTAAGTTATTCAATCAATCCCAAGCTCTATACCATGAGTGACTATAACT
TCCTTAAGCCAAATGCACAGCTAAAAGAAACTCAGCAGAATCCAGATCCGACAGTGCCAAAAACAGAGCTGTTTGAGTGG
CCAGGGAATTATACCGAAAATGCGCAAGGACAATTTTATGTCCGAGTACTACAACAATCCTATACCGCGCAGGATCTGTA
TATAAAAGCGAAAAGCGTAGAATCCGGCATTGCGCCAGGCTACACCTTCACATTATCAAAAGCCCTGCGGGATGGAGACA
ACGGCGACTATCTTATTGTCAGTGCCAATTATGAGTTTCATGAAAATCCCTATATTCTGGGAGACAATGAGGTTGATGCC
GACAACATAAATAAAATTATCACTGAGTTCACCGCCATCCCCGCTAAAGTCAACTGGCGTGCTCCTCGCACAACATCATG
GCCCATAGCAGGTACTGAACGAGCTACCGTTGTCGGGGCAAGCGGCAAAACCATTTGGACTGATGAACATGGCAGAGTCA
AACTCAAGTTTCACTGGGACAGAAGCGATATAAAAGACGATAAAAGTTCCTGTTGGATACGGGTATCCAACAATTGGGCG
GGATCAAAGTTTGGGGTAATTCAGGTGCCAAGAGTGGGGGAAGAAGTTATCGTCAATTTCATTAATAACAACCCAGACGA
ACCATTGGTTGTGGGGCGCAGTTTCAACCAAAACAATATGCCTCCCTGGGAATTACCCGCAGAAGCCACCAAAATGGGGA
TAATGTCACGGAGTTTAGAGGGCGGAAAAGATAATGCCAGTTATTTGTTGATTGATGATGCTCAAGGAAAAGAATCCTTC
GAAATACATGCCGAGAAAGACATGACAGTCTCAGTGGAACACGATCAAACCGTTTCCATTGATGGGGCATCTATCACAAA
GATCAAAAACAAACAACAAACTACCGTGACCAATGGCAAGGAAGTCGAAGTCACCAGTGGTGGTATTCAATATAAAATTA
CTGACGGATATAAAGCAGATATCACGGGTGATAAATCAGAAAAAATCAGCAGCTCTTATCAGTTAGAGGTTGGACGCAAT
TTTGCTAACAACATCAGTGGAAATTACAACCTGAATATTACGGGGAATAAGAAAGAGTCAGTGACAGGAAACGCCGAAAT
TAAAGCAAGCAAGTTGTCCTTGGCATCGAGTACCACAATAGATATTAACGGTGCAGCAAAGATTTCCATAACGGCGGGAC
TCATTCTATTGGGTTAA