Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP002508
Component protein type TssA
T6SS ID (Type) T6SS00254 experimental (Type i4b)
Strain Acinetobacter baumannii SDF
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (365 a.a.); Nucleotide sequence (1095 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) ABSDF_RS10595
Coordinate (Strand) 2063808..2064902 (-)
NCBI ID 445942859
RefSeq NC_010400
Uniprot ID UPI000165F129
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
ImpA_N PF06812.14 5.2e-32 9..131

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-364 MSIDISELLKPINDSLLCGEDYSFSNEFHEIKKARTQDDLLLDQGDWVAERKQADWDFVAKSVSTLLIEKTKDIRLLTWVIEAWTHLNGFEGMVKGITLTHTMLNQYWQDIHPIIEDDDLDQRIGLLQGLINQLPMLLKKVPLTNTAPYYNLLDYDNFLYHENIRRKQTEEYESQSGPSELEQFDQAIFNTSKTFQYSNYQEFNSVLTEWNVLKQTLDHLMGLDSPSFAAIDSAFETIHSTLRKIYKAEAWGTGLAPSQEQAAVITTPSMENQVPVQIVSDQPMFQPQAQTHLVNREQAMKVLQEIADYFQANEPHSPVSYMLQKTIKWSQMPLHEWLAQVIKDEHPLQMVQEMLGVQPKNEYESignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9969 - -  Protein sequence: 365 a.a.    

>T6CP002508 NC_010400:c2064902-2063808 [Acinetobacter baumannii SDF] [TssA]
MSIDISELLKPINDSLLCGEDYSFSNEFHEIKKARTQDDLLLDQGDWVAERKQADWDFVAKSVSTLLIEKTKDIRLLTWV
IEAWTHLNGFEGMVKGITLTHTMLNQYWQDIHPIIEDDDLDQRIGLLQGLINQLPMLLKKVPLTNTAPYYNLLDYDNFLY
HENIRRKQTEEYESQSGPSELEQFDQAIFNTSKTFQYSNYQEFNSVLTEWNVLKQTLDHLMGLDSPSFAAIDSAFETIHS
TLRKIYKAEAWGTGLAPSQEQAAVITTPSMENQVPVQIVSDQPMFQPQAQTHLVNREQAMKVLQEIADYFQANEPHSPVS
YMLQKTIKWSQMPLHEWLAQVIKDEHPLQMVQEMLGVQPKNEYE*

  Nucleotide sequence: 1095 bp    

>T6CP002508 NC_010400:c2064902-2063808 [Acinetobacter baumannii SDF] [TssA]
ATGAGTATTGATATTTCTGAACTACTTAAACCCATTAATGACAGCTTGCTTTGTGGTGAGGATTATTCATTTTCTAATGA
ATTTCACGAGATAAAGAAAGCCAGAACACAGGATGATCTATTATTAGATCAGGGGGATTGGGTTGCTGAACGGAAGCAGG
CAGATTGGGACTTTGTTGCGAAGAGTGTAAGCACTTTGCTCATTGAAAAAACCAAAGATATCCGTCTATTAACTTGGGTA
ATAGAGGCCTGGACTCATCTAAATGGTTTTGAAGGCATGGTAAAGGGAATCACTTTAACTCATACCATGCTGAACCAATA
TTGGCAGGATATTCATCCGATTATTGAAGATGATGATTTGGATCAGCGTATTGGTTTATTACAAGGTCTTATTAATCAGT
TGCCAATGCTGTTGAAGAAAGTACCTTTAACCAATACAGCTCCTTATTATAACTTGCTTGATTACGATAATTTTCTATAT
CACGAAAATATACGCCGTAAGCAAACAGAAGAGTACGAGAGTCAGTCAGGTCCATCTGAATTAGAACAATTTGATCAAGC
GATCTTTAATACCTCTAAAACCTTTCAATACTCAAATTATCAAGAGTTTAATTCGGTTTTAACGGAGTGGAATGTTTTAA
AACAGACACTCGACCATTTAATGGGATTAGATTCACCGAGTTTTGCTGCAATTGATTCTGCATTTGAAACAATACACAGC
ACTTTACGTAAAATTTACAAAGCAGAGGCTTGGGGTACTGGGCTTGCGCCAAGCCAAGAACAGGCCGCTGTCATCACGAC
ACCGTCTATGGAAAATCAAGTGCCTGTACAAATCGTATCAGACCAGCCTATGTTTCAGCCACAAGCACAAACTCACTTGG
TCAATCGCGAGCAAGCAATGAAAGTGCTGCAAGAAATAGCTGATTATTTTCAAGCAAATGAGCCACATAGTCCTGTGAGC
TATATGCTCCAAAAGACCATTAAATGGAGCCAAATGCCGCTGCATGAATGGTTAGCGCAAGTGATTAAAGATGAGCATCC
ATTGCAAATGGTTCAGGAAATGTTAGGTGTTCAACCTAAAAATGAATATGAATAA