Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP000750
Component protein type TssH
T6SS ID (Type) T6SS00084 experimental (Type i1)
Strain Aliivibrio fischeri ES114
Replicon chromosome I
Sequence Protein sequence (861 a.a.); Nucleotide sequence (2583 bp)
Reference
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) VF_RS05215
Coordinate (Strand) 1101851..1104433 (-)
NCBI ID WP_011261632.1
RefSeq NC_006840
Uniprot ID Q5E652_ALIF1
KEGG ID vfi:VF_0999
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
AAA_2 PF07724.16 4.5e-42 593..758
AAA_lid_9 PF17871.3 2.4e-30 351..443
ClpB_D2-small PF10431.11 1.1e-12 764..833
AAA PF00004.31 9.7e-09 211..323

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-860 MINVELPQLIKTLDKESHLALEQAAQLCVTRGGNEVLCEDFILAALNNPQSFWNKACQQYNVSTDVLIEALQHGRKSTSSESNHPVLSTALIEWLQESYLFSMLEMQLSEVLAANLLLTLLSHPNKYGHTPYYRELSVIPVASLKQQVEGLVSCANRDSHSSAEHQNALDAYTTNYTQLAKDNKIDPVLCRDSEIRQMIDILARRRKNNPMIVGEAGVGKTALVEGLAIKIAQGEVPDMLENVALLSLDLGLLQAGASIKGEFERRLNLVITAVQESPTPIILFIDEAHTLIGAGGQAGSNDAANLLKPALARGELRTIGATTWSEYKKYIEKDPALARRFQPVKVNEPNVTQAITILRGLAERYEESHGVYVRDDAIIAAAELSARYISGRQLPDKAIDLLDTACARVKINLKAKPESLERLLHIIAITQRELDCVLRDQQAGINIEENTITLLKEKLSQTHLDAEQLEQEWQTQKELAEALLTSRIDIAQCNDEEEKHRLICNQQEIHQALSDAQHTHSLVNYETCPSLVAEVVSHWTGIPMSTLQRGQATQVLTIKSKLKEQIKGQDQAVIALEKAIQATAAGLNNPNSPTGVFLFVGPSGVGKTQTAQAIADLMYGGEQFLTTINMSEFQEKHTVSRLIGSPPGYVGYGEGGVLTEAVRQRPYSVVLLDEVEKADPEIMNLFYQIFDKGVANDGEGREINFKQTLIIMTSNLASDQIEALCNQEEKPTTDALTKAIRPTLNQYFKPALVGRMTVVPFFPLDMESMEALVDIRLKQLTEQLSLQQITLHYDEAIIQHIAQSCTLTETGARNIDAIINGQLKPAFSSQILLALARKEPLTSISLCIDENGQVFCEFEDSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9921 - -  Protein sequence: 861 a.a.    

>T6CP000750 NC_006840:c1104433-1101851 [Aliivibrio fischeri ES114] [TssH]
MINVELPQLIKTLDKESHLALEQAAQLCVTRGGNEVLCEDFILAALNNPQSFWNKACQQYNVSTDVLIEALQHGRKSTSS
ESNHPVLSTALIEWLQESYLFSMLEMQLSEVLAANLLLTLLSHPNKYGHTPYYRELSVIPVASLKQQVEGLVSCANRDSH
SSAEHQNALDAYTTNYTQLAKDNKIDPVLCRDSEIRQMIDILARRRKNNPMIVGEAGVGKTALVEGLAIKIAQGEVPDML
ENVALLSLDLGLLQAGASIKGEFERRLNLVITAVQESPTPIILFIDEAHTLIGAGGQAGSNDAANLLKPALARGELRTIG
ATTWSEYKKYIEKDPALARRFQPVKVNEPNVTQAITILRGLAERYEESHGVYVRDDAIIAAAELSARYISGRQLPDKAID
LLDTACARVKINLKAKPESLERLLHIIAITQRELDCVLRDQQAGINIEENTITLLKEKLSQTHLDAEQLEQEWQTQKELA
EALLTSRIDIAQCNDEEEKHRLICNQQEIHQALSDAQHTHSLVNYETCPSLVAEVVSHWTGIPMSTLQRGQATQVLTIKS
KLKEQIKGQDQAVIALEKAIQATAAGLNNPNSPTGVFLFVGPSGVGKTQTAQAIADLMYGGEQFLTTINMSEFQEKHTVS
RLIGSPPGYVGYGEGGVLTEAVRQRPYSVVLLDEVEKADPEIMNLFYQIFDKGVANDGEGREINFKQTLIIMTSNLASDQ
IEALCNQEEKPTTDALTKAIRPTLNQYFKPALVGRMTVVPFFPLDMESMEALVDIRLKQLTEQLSLQQITLHYDEAIIQH
IAQSCTLTETGARNIDAIINGQLKPAFSSQILLALARKEPLTSISLCIDENGQVFCEFED*

  Nucleotide sequence: 2583 bp    

>T6CP000750 NC_006840:c1104433-1101851 [Aliivibrio fischeri ES114] [TssH]
ATGATTAACGTAGAACTACCTCAATTAATTAAAACATTAGATAAAGAGTCACACCTTGCGTTAGAGCAAGCCGCACAATT
ATGCGTCACTCGTGGCGGTAATGAAGTGTTATGTGAAGACTTTATTCTTGCGGCACTGAATAATCCACAAAGTTTCTGGA
ATAAAGCTTGTCAACAATACAATGTATCTACTGACGTTTTAATTGAAGCGCTACAACACGGAAGAAAAAGTACCTCATCT
GAAAGTAATCATCCTGTCTTATCAACTGCGTTAATCGAATGGCTTCAAGAAAGTTATCTCTTCTCCATGTTAGAAATGCA
ACTTTCTGAAGTACTCGCAGCAAATTTACTGCTTACTCTCCTTTCCCATCCAAACAAATATGGGCACACCCCCTATTACC
GTGAGTTAAGTGTTATTCCTGTCGCTTCATTAAAACAACAGGTTGAAGGCTTAGTCAGCTGTGCGAATCGAGATTCTCAT
TCCTCTGCTGAACATCAAAATGCACTCGATGCATACACAACCAATTACACACAATTGGCGAAAGATAATAAAATTGATCC
TGTTTTATGCCGAGATTCTGAAATTCGTCAAATGATCGATATTTTAGCTCGTCGCCGTAAAAATAACCCAATGATTGTTG
GCGAAGCAGGGGTTGGTAAAACGGCATTAGTAGAAGGTTTAGCAATAAAAATAGCTCAAGGTGAAGTGCCGGATATGCTT
GAAAATGTCGCCCTTCTCTCTTTAGACCTTGGACTACTTCAAGCAGGAGCAAGCATTAAAGGTGAATTTGAACGTCGCTT
AAATTTGGTTATCACAGCAGTTCAAGAAAGTCCGACGCCTATTATCTTATTTATTGATGAAGCACATACTCTAATTGGTG
CTGGTGGACAAGCAGGTAGCAATGATGCAGCCAATCTTCTAAAACCAGCTCTTGCTCGAGGTGAATTACGCACAATAGGT
GCAACAACGTGGTCTGAATATAAAAAATACATTGAAAAGGATCCTGCACTTGCACGACGTTTCCAACCTGTAAAAGTGAA
CGAACCTAATGTTACTCAAGCCATAACGATTTTACGTGGTCTTGCAGAGCGTTATGAAGAAAGCCACGGTGTTTATGTAA
GAGATGATGCCATTATTGCCGCTGCTGAATTATCTGCACGTTACATTAGCGGTCGCCAACTACCTGATAAAGCAATCGAT
CTTCTTGATACGGCTTGTGCACGTGTGAAGATCAATTTAAAAGCAAAGCCTGAGTCATTAGAAAGGTTATTGCATATTAT
TGCTATTACTCAACGTGAGCTTGATTGTGTATTAAGAGATCAACAAGCTGGGATCAATATTGAAGAAAACACCATCACTC
TGTTGAAAGAAAAACTGTCTCAAACCCACCTTGACGCTGAACAGTTAGAACAAGAATGGCAAACACAAAAAGAATTAGCC
GAAGCGTTACTAACTTCTCGAATTGACATTGCACAATGTAACGATGAAGAAGAAAAGCATCGATTAATTTGCAACCAACA
AGAGATACATCAAGCGCTATCGGATGCACAACATACACACTCTTTAGTCAACTACGAAACCTGCCCATCTTTGGTTGCTG
AGGTAGTATCCCATTGGACAGGCATTCCAATGAGTACATTACAACGTGGACAAGCGACTCAAGTACTTACGATAAAATCA
AAGCTAAAAGAACAAATCAAAGGCCAAGATCAAGCCGTCATCGCCTTAGAAAAAGCAATCCAAGCCACTGCAGCAGGATT
AAACAACCCTAATTCTCCAACTGGTGTATTTCTTTTTGTTGGTCCAAGTGGTGTAGGCAAAACTCAAACCGCTCAAGCCA
TTGCCGATTTAATGTATGGCGGCGAACAATTTCTTACCACCATCAATATGTCAGAGTTTCAAGAAAAACACACCGTATCT
CGCCTAATTGGTTCGCCTCCTGGCTACGTTGGATATGGTGAAGGCGGAGTGTTAACTGAAGCCGTTCGTCAACGCCCTTA
TTCCGTTGTATTACTTGATGAAGTCGAAAAAGCAGATCCTGAAATAATGAACCTTTTCTATCAAATTTTTGATAAAGGCG
TAGCTAATGATGGTGAAGGAAGAGAAATCAACTTCAAACAAACACTAATAATCATGACGTCAAACTTAGCCTCTGATCAA
ATTGAAGCTCTTTGTAATCAAGAAGAAAAACCGACAACTGATGCATTAACTAAAGCCATCCGTCCAACGTTAAATCAGTA
CTTTAAACCAGCCTTAGTCGGACGAATGACCGTTGTCCCATTCTTCCCTCTTGATATGGAAAGTATGGAAGCCCTTGTGG
ATATTCGCCTTAAACAATTAACCGAACAGCTATCATTGCAACAAATCACTCTTCATTATGACGAAGCAATCATTCAACAC
ATTGCTCAAAGTTGTACATTAACTGAAACCGGTGCGAGAAATATTGATGCCATTATTAATGGACAACTAAAACCTGCATT
TTCATCCCAAATACTGCTAGCACTGGCTAGAAAAGAACCATTAACCAGTATTTCTTTATGTATTGATGAAAATGGCCAAG
TCTTTTGCGAGTTTGAGGACTAG