Detailed information of component protein


Summary

Component ID T6CP000527
Component protein type TssH
T6SS ID (Type) T6SS00061 experimental (Type i4b)
Strain Acinetobacter sp. ADP1
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (892 a.a.); Nucleotide sequence (2676 bp)
Reference
[1] Basler M, Ho BT, Mekalanos JJ. Tit-for-tat: type VI secretion system counterattack during bacterial cell-cell interactions. Cell. 2013 Feb 14;152(4):884-94. doi: 10.1016/j.cell.2013.01.042. PMID: 23415234
[2] Weber BS, Miyata ST, Iwashkiw JA, et al. Genomic and functional analysis of the type VI secretion system in Acinetobacter. PLoS One. 2013;8(1):e55142. doi: 10.1371/journal.pone.0055142. Epub 2013 Jan 24. PMID: 23365692
[3] Boyer F, Fichant G, Berthod J, et al. Dissecting the bacterial type VI secretion system by a genome wide in silico analysis: what can be learned from available microbial genomic resources? BMC Genomics. 2009 Mar 12;10:104. doi: 10.1186/1471-2164-10-104. PMID: 19284603
[4] Shneider MM, Buth SA, Ho BT, et al. PAAR-repeat proteins sharpen and diversify the type VI secretion system spike. Nature. 2013 Aug 15;500(7462):350-353. doi: 10.1038/nature12453. Epub 2013 Aug 7. PMID: 23925114
experimental Experimental investigation has been performed on this T6SS

External database links

Locus tag (Gene) ACIAD_RS12250
Coordinate (Strand) 2650134..2652809 (+)
NCBI ID WP_100222860.1
RefSeq NC_005966
Uniprot ID UPI0002D8A6C5
KEGG ID -
PDB ID -

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
AAA_2 PF07724.16 1.4e-39 602..770
AAA_lid_9 PF17871.3 4.4e-25 367..465
ClpB_D2-small PF10431.11 1.3e-11 776..847
AAA PF00004.31 5.6e-11 226..339

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-891 MMSNLKILITKLSGNSRTALEKSANSCILLQNFEIEIEHLFLELLNQNSSNDIQILLKKYKINTEELIEDLNRALSSLPKGNNRTPIFSKSIVRLLEQAWLLASADQNPIIRSGHLLIALLTAPDLYQIAVRASDLFDVLPIDLMKHKFIEDCIKSVENAQLQQDENPVSQQASIETKNKTPALDQFTINLTEKAKSGSIDPVIGREYEIRLMLDILMRRRQNNPILTGEPGVGKTAVVEGLALKIAQGLVPPALRNVQLHSLDIGLLQAGASVKGEFENRLKQVIQEVQSSTHPIILFIDEAHTLIGAGGQAGQNDAANLLKPALARGELRTIAATTWAEYKQYFEKDAALSRRFQVVKVEEPTETVAIDMLRAMIPVMQQHFKLQIDDEAIITAVHASHRYISGRQLPDKAISVLDTAAARVALTQNAQPVKLDQLQAKLHNLKLEQNILDTEHRHSSMHEERLTKLAKEISQLEENIDEVYKRWQQERELVQKIQNIEINTDAPETADDQQINELRSELYQLQGHEPLVFERVNAQMINEIISDWTGIPIGNMVNDEIQHILQLEQKLAQRVMGQDYALQQLVQGIKTSKAKLEDPNKPQGVFLLVGPSGVGKTETALALAEELYGGEQHLITINMSEYQEAHTVSSLKGTPPGYVGYGQGGVLTEAVRRHPYSVVLLDEIEKAHSDVQELFYQVFDKGMLEDGEGRLIDFKNTTILLTSNAGSSAIMKVCLSQPVEEWPDAIELIEHLKPSLYKQFKPAFLGRMRIVPYFPLHDDLLVKIIHHKLGKVTARLEKQYGTRVQYSEPLVETILQRCTEVDSGARNVDHILNSTILPELATQILVALAEQKLPKHIMIDVKNDDIVYQLDPVEKKIAKKRSAKTIKETEASignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9952 - -  Protein sequence: 892 a.a.    

>T6CP000527 NC_005966:2650134-2652809 [Acinetobacter baylyi ADP1] [TssH]
MMSNLKILITKLSGNSRTALEKSANSCILLQNFEIEIEHLFLELLNQNSSNDIQILLKKYKINTEELIEDLNRALSSLPK
GNNRTPIFSKSIVRLLEQAWLLASADQNPIIRSGHLLIALLTAPDLYQIAVRASDLFDVLPIDLMKHKFIEDCIKSVENA
QLQQDENPVSQQASIETKNKTPALDQFTINLTEKAKSGSIDPVIGREYEIRLMLDILMRRRQNNPILTGEPGVGKTAVVE
GLALKIAQGLVPPALRNVQLHSLDIGLLQAGASVKGEFENRLKQVIQEVQSSTHPIILFIDEAHTLIGAGGQAGQNDAAN
LLKPALARGELRTIAATTWAEYKQYFEKDAALSRRFQVVKVEEPTETVAIDMLRAMIPVMQQHFKLQIDDEAIITAVHAS
HRYISGRQLPDKAISVLDTAAARVALTQNAQPVKLDQLQAKLHNLKLEQNILDTEHRHSSMHEERLTKLAKEISQLEENI
DEVYKRWQQERELVQKIQNIEINTDAPETADDQQINELRSELYQLQGHEPLVFERVNAQMINEIISDWTGIPIGNMVNDE
IQHILQLEQKLAQRVMGQDYALQQLVQGIKTSKAKLEDPNKPQGVFLLVGPSGVGKTETALALAEELYGGEQHLITINMS
EYQEAHTVSSLKGTPPGYVGYGQGGVLTEAVRRHPYSVVLLDEIEKAHSDVQELFYQVFDKGMLEDGEGRLIDFKNTTIL
LTSNAGSSAIMKVCLSQPVEEWPDAIELIEHLKPSLYKQFKPAFLGRMRIVPYFPLHDDLLVKIIHHKLGKVTARLEKQY
GTRVQYSEPLVETILQRCTEVDSGARNVDHILNSTILPELATQILVALAEQKLPKHIMIDVKNDDIVYQLDPVEKKIAKK
RSAKTIKETEA*

  Nucleotide sequence: 2676 bp    

>T6CP000527 NC_005966:2650134-2652809 [Acinetobacter baylyi ADP1] [TssH]
ATGATGAGCAATTTAAAAATTCTAATTACCAAATTATCGGGTAACTCTCGGACAGCATTAGAAAAATCTGCAAATTCATG
TATTTTGTTACAAAACTTTGAAATAGAAATAGAACATCTGTTTTTGGAATTACTAAATCAGAATAGTTCAAATGATATAC
AGATTTTACTAAAAAAATACAAAATTAATACTGAGGAGTTGATAGAGGATTTAAACAGGGCTCTATCTAGCCTGCCTAAA
GGCAATAATCGTACCCCTATTTTTTCTAAATCGATTGTAAGATTATTGGAACAAGCATGGTTACTTGCCTCTGCAGATCA
AAACCCAATTATCCGAAGTGGACATTTACTAATTGCTTTATTAACAGCACCAGATCTTTATCAGATTGCCGTACGCGCAT
CTGATTTATTCGATGTTTTACCTATTGATTTAATGAAACATAAGTTTATTGAAGATTGTATAAAAAGCGTAGAAAATGCT
CAGTTACAACAAGATGAAAATCCAGTATCTCAACAGGCTTCAATAGAAACTAAAAATAAAACACCTGCCTTGGATCAATT
CACTATTAATCTTACTGAAAAAGCAAAAAGTGGTTCGATTGATCCTGTTATTGGACGCGAATACGAGATTCGACTGATGC
TCGATATTCTAATGCGTAGAAGACAAAATAACCCTATTCTGACAGGTGAGCCAGGGGTTGGAAAAACGGCTGTCGTTGAA
GGTTTAGCTCTGAAAATTGCTCAGGGTCTTGTACCTCCAGCTTTAAGAAATGTGCAGCTTCACAGTTTAGATATTGGTTT
ATTACAAGCAGGAGCCAGTGTCAAAGGTGAATTTGAAAACCGTCTAAAACAAGTTATTCAAGAAGTACAATCTTCTACTC
ATCCTATTATTTTGTTTATTGATGAAGCTCATACGTTAATTGGTGCAGGTGGTCAAGCAGGTCAGAATGATGCAGCTAAT
TTATTAAAACCAGCGCTGGCACGCGGTGAGCTGCGCACTATTGCGGCAACAACATGGGCCGAATATAAACAATATTTTGA
AAAAGATGCCGCGCTGAGTCGTCGTTTTCAAGTCGTCAAGGTTGAAGAGCCAACCGAAACTGTTGCAATTGATATGCTAC
GGGCCATGATTCCGGTAATGCAGCAACATTTTAAACTACAAATAGACGATGAGGCCATCATTACAGCAGTACATGCTTCT
CATCGCTATATCAGTGGGCGACAGCTTCCAGACAAGGCCATTAGTGTACTCGATACAGCAGCAGCCAGAGTCGCATTGAC
CCAAAATGCGCAACCCGTGAAGCTGGATCAGTTACAAGCCAAGCTACACAATCTAAAACTCGAACAAAACATTCTAGACA
CTGAACATCGCCATTCTTCTATGCATGAAGAACGCCTGACCAAACTTGCCAAAGAAATTAGCCAGCTTGAAGAAAATATC
GATGAAGTCTATAAACGCTGGCAACAAGAACGAGAGCTCGTTCAAAAAATTCAAAATATTGAAATAAATACAGATGCTCC
TGAGACAGCAGATGATCAACAAATAAATGAATTAAGATCCGAGCTTTATCAATTACAGGGTCATGAACCGCTAGTCTTTG
AGCGAGTTAATGCTCAGATGATTAATGAAATTATTTCTGACTGGACAGGTATTCCTATTGGAAATATGGTGAATGATGAA
ATCCAGCATATCTTACAACTTGAACAAAAACTTGCTCAGCGCGTAATGGGACAAGATTATGCGTTACAGCAACTGGTTCA
AGGTATCAAAACATCTAAAGCCAAACTTGAAGATCCCAATAAACCTCAAGGTGTATTTTTACTGGTTGGCCCAAGTGGCG
TGGGTAAAACAGAAACAGCTTTAGCCTTGGCTGAAGAGCTTTATGGTGGAGAGCAGCATCTAATCACTATCAATATGTCT
GAATACCAAGAGGCCCATACCGTATCTTCTCTTAAAGGTACGCCTCCTGGCTATGTTGGATATGGTCAGGGCGGTGTTTT
AACAGAAGCAGTAAGACGTCACCCGTACAGTGTGGTTTTACTTGATGAAATTGAAAAAGCACATAGCGATGTTCAGGAAC
TTTTTTATCAGGTTTTTGATAAAGGTATGCTCGAAGATGGTGAAGGACGTTTAATCGATTTTAAAAATACGACGATTCTC
CTCACTTCAAATGCGGGTTCAAGCGCGATCATGAAAGTCTGCCTGAGTCAGCCTGTAGAGGAATGGCCAGATGCCATTGA
GTTAATTGAACATCTAAAACCAAGTCTCTACAAACAATTTAAACCCGCATTTTTGGGGCGCATGCGTATTGTGCCTTACT
TCCCACTACATGACGATTTACTGGTTAAAATTATTCACCATAAACTGGGTAAAGTAACTGCGCGTCTTGAAAAACAATAC
GGCACACGAGTGCAATATTCAGAGCCACTGGTTGAGACAATTTTACAACGCTGCACCGAAGTAGATAGTGGCGCACGCAA
TGTAGATCACATCTTAAACTCAACCATATTACCTGAACTGGCTACTCAGATTTTGGTGGCACTTGCAGAACAGAAGTTAC
CAAAGCACATCATGATTGATGTCAAAAATGATGACATCGTTTATCAACTTGATCCCGTTGAAAAAAAGATAGCCAAGAAA
CGTAGTGCTAAAACCATCAAAGAAACCGAAGCTTAA