Detailed information of regulator


Summary

Regulator ID REG0095 experimental
Regulator type protein
Regulatory pathway (from literatures) Global regulator
KEGG pathway (determined by BlastKOALA) Two-component system (map02020); Biofilm formation - Vibrio cholerae (map05111); Flagellar assembly (map02040)
Related T6SS T6SS00040 experimental (Type i1)
Strain Pectobacterium atrosepticum SCRI1043
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (478 a.a.); Nucleotide sequence (1434 bp)
Description EP experimental predict.
Reference

External database links

Locus tag (Gene) ECA0288 (rpoN)
Coordinates (Strand) 336007..337440 (-)
NCBI ID 499404454
RefSeq NC_004547
Uniprot ID Q6DAG5_PECAS
KEGG ID eca:ECA0288
KEGG pathway (determined by BlastKOALA) map02020; map05111; map02040
PDB ID -

  Target
Target Regulation (↓/↑) Target sequence
T6SS gene cluster promoter (PECA3445) catgtgtctataccaacgtaagggcactcgggcccggagaagtaaagtcgattcctaccaaaagcccgccataatccataagcacggcagcgactcggcaaacaaatatccccgtcatccttcaagttgcatgtgcgttggctgcgttcagtcatccgaatcacttaccagagtaagctcatcggaattccttatcttgccgccttcctgaaactcgaattatttagggtatagcgtatttgtttttcgaccagcgagatgaaataaatttaaatcgaattaaaaaaaccataataaagccgtaaatttacggtttatatcgatgtaaaagagtcacaccaagaaggaagttaaatacatttatattttgagtttagatcatacacacaacacaaacgcatggtcaatgcttatatagcaaagcaagtaaacagaacaactaaaacaaaaacacaataaaaacaaaagattaaattaaacttaagtaaaaatatccataaaaaaacagaataagtcattgagtttcaattgactgaaaaagaatatatttcgtgccttttaatttcgttaacaacgaaatacttaacccgctaacaaattaagg Putative σ54 binding sequence is indicated by red color
Hcp gene cluster promoter (PECA4275) accggcaagtatcagcaataagtgtttctctcggtcacgattatctatcgccgctaaccggcgcagccttaacgagtgtaggacaacacgccagcgcatgcccaataggcgtatcccgttaagatcctgaccgagaatgacatacgcattatgccagttaatggcagcacttcactatgctgaaaaatgaatgatctcgtgtggcgggctccatagggaaaatcgcccatacttaatggcctatcaaaatcatcgagccgcactgacaaaccacttacgtaaaatcatgccaacgctagcttttacttttgttacccgaatgacgtcttttgctatgcaagatatgcatagcaaatataagtaattactcacttacatttttataaacgcgagcaaattatcgccagatatagctttttactatcgataaccaccgtttcgattggttattcatttcaataatttagtactaactcaaactttcagaataactgcgcattctgcgcaacttcttgctcactttctggtggaaatcactttttgcgcaatggatgccgttttttcgcgaggtctgcgcaattttttgctcaaattttgcttagggggaattttagttaagatatttatcattaaaaacaatcagatatgaattggcatacgaattgctatacagacggtgaagttactaaacccgttcaacaacaaggagcaacactatgccaactcc Putative σ54 binding sequence is indicated by red color
Hcp gene cluster promoter (PECA2866) tgatattgataaatttatgaggatatcctccccattcatcgtcaataccttctaaatagacggacatctcacagttctaactcaaactttcagcataaccgcgcattctgcgcaacttcttgctcactttctggtggaaatcactttttgcgcaatggatgccgttttttcgcgaggtctgcgcaatttcttgctcaaatttgacttaggggaaatttgacttaagtaaattaacagcaaaaacaataacataaaatctggcatgcgaattgctatgcagagcgtgaagttactcatcacgttcaacaacaaggagcaagact Putative σ54 binding sequence is indicated by red color

Pfam domain hit(s) of regulator

Domain Pfam ID E-value Aligned region
Sigma54_DBD PF04552.15 8.1e-69 317..475
Sigma54_CBD PF04963.15 4.4e-59 116..303
Sigma54_AID PF00309.22 3e-15 5..48

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-477 MKQGLQLRLSQQLAMTPQLQQAIRLLQLSTLELQQEIQLALESNPLLEQTDQHDEIESFEKADSDSLDTGEALEQRDMPEELPLDATWDEIYSAGTPSGTGSDYRDEELPIYQGETTQTLQDYLMWQVELTPFSDTDAAIATSIVDAVDNTGYLTVPLGDILDSIGDDDVTLEEVEAVLKRVQRFDPVGVAARDLRDCLLVQLSQFDDSTPRLAEARLIVSDHLDLLANHDFRSLIRVTRLKEEVLKEALALIQSLDPRPGQSINTGESEYVIPDVLVRKVQGIWAVELNTDSVPRLQINQQYAALGNSVRNDSDGQFIRSNLQEARWLIKSLESRNDTLLKVTRCIVEQQKDFFDQGEEFMKPMVLADIAQAVDMHESTISRVTTQKFLHSPRGIFELKYFFSSHVNTDSGGEASSTAIRALVKKLIAAENPVKPLSDSKLTALLSDQGIIVARRTVAKYRESLSIPPSNQRKQLISignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
Other 0.9810 - -  Protein sequence of regulator: 478 a.a.    .

>REG0095 NC_004547:c337440-336007 [Pectobacterium atrosepticum SCRI1043]
MKQGLQLRLSQQLAMTPQLQQAIRLLQLSTLELQQEIQLALESNPLLEQTDQHDEIESFEKADSDSLDTGEALEQRDMPE
ELPLDATWDEIYSAGTPSGTGSDYRDEELPIYQGETTQTLQDYLMWQVELTPFSDTDAAIATSIVDAVDNTGYLTVPLGD
ILDSIGDDDVTLEEVEAVLKRVQRFDPVGVAARDLRDCLLVQLSQFDDSTPRLAEARLIVSDHLDLLANHDFRSLIRVTR
LKEEVLKEALALIQSLDPRPGQSINTGESEYVIPDVLVRKVQGIWAVELNTDSVPRLQINQQYAALGNSVRNDSDGQFIR
SNLQEARWLIKSLESRNDTLLKVTRCIVEQQKDFFDQGEEFMKPMVLADIAQAVDMHESTISRVTTQKFLHSPRGIFELK
YFFSSHVNTDSGGEASSTAIRALVKKLIAAENPVKPLSDSKLTALLSDQGIIVARRTVAKYRESLSIPPSNQRKQLI*

  Nucleotide sequence of regulator: 1434 bp    .

>REG0095 NC_004547:c337440-336007 [Pectobacterium atrosepticum SCRI1043]
ATGAAGCAAGGTTTGCAACTCAGGCTTAGCCAGCAACTGGCCATGACCCCACAGCTCCAACAGGCCATCCGCCTGTTGCA
ACTGTCCACGCTTGAATTGCAACAGGAGATTCAACTGGCGCTAGAAAGCAATCCGTTGCTCGAACAAACGGATCAGCACG
ACGAAATCGAGTCATTTGAAAAGGCAGATAGCGATTCACTGGATACCGGTGAAGCCCTTGAGCAAAGGGACATGCCGGAA
GAATTGCCGCTCGATGCCACCTGGGATGAGATCTACTCCGCAGGCACGCCGTCGGGCACTGGCTCTGACTATCGCGATGA
AGAACTCCCTATTTATCAAGGCGAAACCACGCAAACGCTTCAGGATTACCTGATGTGGCAGGTTGAGCTGACGCCATTTT
CAGACACCGACGCGGCCATTGCGACTTCTATCGTCGATGCGGTAGACAATACAGGCTACCTGACCGTGCCGCTGGGGGAC
ATCCTCGACAGCATCGGTGACGACGACGTGACGCTGGAAGAAGTCGAAGCCGTACTTAAACGCGTGCAACGCTTCGATCC
CGTTGGCGTCGCCGCCCGCGATCTGCGTGATTGTCTGCTGGTACAGCTTTCCCAATTTGACGACAGCACACCGCGTCTGG
CCGAAGCTCGCCTGATCGTCAGCGATCATCTCGATCTATTAGCCAACCATGATTTCCGCAGCCTGATCCGCGTTACCCGT
CTGAAAGAAGAGGTGCTGAAAGAAGCGCTAGCGCTGATCCAATCGCTCGATCCACGTCCTGGGCAGTCGATCAACACCGG
TGAATCCGAATACGTGATTCCTGACGTGCTGGTGCGCAAAGTTCAGGGAATCTGGGCCGTTGAACTGAATACCGATAGCG
TTCCCCGATTGCAGATTAACCAGCAATATGCTGCTCTGGGCAACAGCGTACGTAACGACAGCGACGGGCAATTTATCCGC
AGCAACCTGCAAGAAGCGCGCTGGCTCATCAAGAGCCTAGAAAGCCGCAATGACACGTTGCTGAAAGTGACCCGCTGTAT
CGTCGAGCAACAGAAGGATTTCTTCGATCAGGGTGAAGAATTCATGAAGCCCATGGTACTGGCAGACATCGCGCAGGCGG
TGGATATGCATGAATCCACTATTTCACGCGTGACGACACAGAAGTTCCTGCACAGTCCGCGCGGCATTTTTGAGCTAAAA
TATTTCTTCTCCAGCCACGTAAATACCGATAGCGGTGGAGAAGCCTCGTCAACGGCAATTCGCGCGTTGGTGAAGAAGCT
TATTGCAGCGGAAAACCCCGTGAAGCCACTAAGCGATAGCAAGCTTACGGCACTGCTCTCCGATCAGGGCATCATCGTGG
CGCGCCGTACCGTTGCAAAATACCGAGAGTCTTTATCTATCCCACCATCAAATCAGCGTAAACAACTGATTTGA