Detailed information of Recipient susceptibility factor


Summary

ID RSF000047 experimental
Strain Escherichia coli str. K-12 substr. MC4100 strain K-12
Replicon chromosome
Sequence Protein sequence (447 a.a.); Nucleotide sequence (1341 bp)
Response to T6SS attack sensitive
Known or putative function maltose regulon
Description The level of LamB expression in E. coli might influence the susceptibility to T6SS mediated killing
Reference
experimental Experimental investigation has been performed.

External database links

Locus tag (Gene) BN896_RS20425 (lamB)
Coordinates (Strand) 4133927..4135267 (+)
NCBI ID 446896407
RefSeq NZ_HG738867
Uniprot ID LAMB_ECODH, A0A140NEY2_ECOBD, W8TB75_ECOLX, LAMB_ECOBW, F4SS93_ECOLX, LAMB_ECOLI
KEGG ID ebd:ECBD_3999, ecd:ECDH10B_4225, ecj:JW3996, ebw:BWG_3750, eco:b4036
PDB ID 1MPN, 1MPM, 1MAL, 1AF6, 1MPQ, 1MPO

Pfam domain hit(s)

Domain Pfam ID E-value Aligned region
LamB PF02264.17 2.1e-144 28..446

Transmembrane helices

  • Transmembrane helices are predicted using TMHMM 2.0 software.

Prediction                 Region     Sequence
Outside 1-446 MMITLRKLPLAVAVAAGVMSAQAMAVDFHGYARSGIGWTGSGGEQQCFQTTGAQSKYRLGNECETYAELKLGQEVWKEGDKSFYFDTNVAYSVAQQNDWEATDPAFREANVQGKNLIEWLPGSTIWAGKRFYQRHDVHMIDFYYWDISGPGAGLENIDVGFGKLSLAATRSSEAGGSSSFASNNIYDYTNETANDVFDVRLAQMEINPGGTLELGVDYGRANLRDNYRLVDGASKDGWLFTAEHTQSVLKGFNKFVVQYATDSMTSQGKGLSQGSGVAFDNEKFAYNINNNGHMLRILDHGAISMGDNWDMMYVGMYQDINWDNDNGTKWWTVGIRPMYKWTPIMSTVMEIGYDNVESQRTGDKNNQYKITLAQQWQAGDSIWSRPAIRVFATYAKWDEKWGYDYTGNADNNANFGKAVPADFNGGSFGRGDSDEWTFGAQMEIWWSignal peptides
  • Sec/SPI: "standard" secretory signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
  • Sec/SPII: lipoprotein signal peptides transported by the Sec translocon and cleaved by Signal Peptidase II (Lsp).
  • Tat/SPI: Tat signal peptides transported by the Tat translocon and cleaved by Signal Peptidase I (Lep).
Prediction        Probability Cleavage site Signal peptide sequence
SP(Sec/SPI) 0.9929 pos: 25-26. AMA-VD. MMITLRKLPLAVAVAAGVMSAQAMA  Protein sequence: 447 a.a.    .

>RSF000047 NZ_HG738867:4133927-4135267 [Escherichia coli str. K-12 substr. MC4100]
MMITLRKLPLAVAVAAGVMSAQAMAVDFHGYARSGIGWTGSGGEQQCFQTTGAQSKYRLGNECETYAELKLGQEVWKEGD
KSFYFDTNVAYSVAQQNDWEATDPAFREANVQGKNLIEWLPGSTIWAGKRFYQRHDVHMIDFYYWDISGPGAGLENIDVG
FGKLSLAATRSSEAGGSSSFASNNIYDYTNETANDVFDVRLAQMEINPGGTLELGVDYGRANLRDNYRLVDGASKDGWLF
TAEHTQSVLKGFNKFVVQYATDSMTSQGKGLSQGSGVAFDNEKFAYNINNNGHMLRILDHGAISMGDNWDMMYVGMYQDI
NWDNDNGTKWWTVGIRPMYKWTPIMSTVMEIGYDNVESQRTGDKNNQYKITLAQQWQAGDSIWSRPAIRVFATYAKWDEK
WGYDYTGNADNNANFGKAVPADFNGGSFGRGDSDEWTFGAQMEIWW*

  Nucleotide sequence: 1341 bp    .

>RSF000047 NZ_HG738867:4133927-4135267 [Escherichia coli str. K-12 substr. MC4100]
ATGATGATTACTCTGCGCAAACTTCCTCTGGCGGTTGCCGTCGCAGCGGGCGTAATGTCTGCTCAGGCAATGGCTGTTGA
TTTCCACGGCTATGCACGTTCCGGTATTGGTTGGACAGGTAGCGGCGGTGAACAACAGTGTTTCCAGACTACCGGTGCTC
AAAGTAAATACCGTCTTGGCAACGAATGTGAAACTTATGCTGAATTAAAATTGGGTCAGGAAGTGTGGAAAGAGGGCGAT
AAGAGCTTCTATTTCGACACTAACGTGGCCTATTCCGTCGCACAACAGAATGACTGGGAAGCTACCGATCCGGCCTTCCG
TGAAGCAAACGTGCAGGGTAAAAACCTGATCGAATGGCTGCCAGGCTCCACCATCTGGGCAGGTAAGCGCTTCTACCAAC
GTCATGACGTTCATATGATCGACTTCTACTACTGGGATATTTCTGGTCCTGGTGCCGGTCTGGAAAACATCGATGTTGGC
TTCGGTAAACTCTCTCTGGCAGCAACCCGCTCCTCTGAAGCTGGTGGTTCTTCCTCTTTCGCCAGCAACAATATTTATGA
CTATACCAACGAAACCGCGAACGACGTTTTCGATGTGCGTTTAGCGCAGATGGAAATCAACCCGGGCGGCACATTAGAAC
TGGGTGTCGACTACGGTCGTGCCAACTTGCGTGATAACTATCGTCTGGTTGATGGCGCATCGAAAGACGGCTGGTTATTC
ACTGCTGAACATACTCAGAGTGTCCTGAAGGGCTTTAACAAGTTTGTTGTTCAGTACGCTACTGACTCGATGACCTCGCA
GGGTAAAGGGCTGTCGCAGGGTTCTGGCGTTGCATTTGATAACGAAAAATTTGCCTACAATATCAACAACAACGGTCACA
TGCTGCGTATCCTCGACCACGGTGCGATCTCCATGGGCGACAACTGGGACATGATGTACGTGGGTATGTACCAGGATATC
AACTGGGATAACGACAACGGCACCAAGTGGTGGACCGTCGGTATTCGCCCGATGTACAAGTGGACGCCAATCATGAGCAC
CGTGATGGAAATCGGCTACGACAACGTCGAATCCCAGCGCACCGGCGACAAGAACAATCAGTACAAAATTACCCTCGCAC
AACAATGGCAGGCTGGCGACAGCATCTGGTCACGCCCGGCTATTCGTGTCTTCGCAACCTACGCCAAGTGGGATGAGAAA
TGGGGTTACGACTACACCGGTAACGCTGATAACAACGCGAACTTCGGCAAAGCCGTTCCTGCTGATTTCAACGGCGGCAG
CTTCGGTCGTGGCGACAGCGACGAGTGGACCTTCGGTGCCCAGATGGAAATCTGGTGGTAA